LINOCELL WIND SHIELD MOUNT

Bil - - KONSUMENT -

Pris: 99 kro­nor. Köp­stäl­le: Kjell & Com­pa­ny.

En gam­mal he­der­lig kon­struk­tion a lá tred­je­parts­na­vi­ga­to­rer som fäst med en sug­kopp i vindru­tan. Of­ta finns två oli­ka läng­der på ar­mar­na att väl­ja mel­lan och vi tyc­ker att den kor­ta ar­men pas­sar bätt­re för pla­ce­ring till väns­ter om rat­ten och den läng­re ar­men till hö­ger om rat­ten. Att ha mo­bi­len till hö­ger känns mer na­tur­ligt för oss hö­ger­hän­ta, men vi upp­le­ver då att mo­bi­len och sug­kop­pen skym­mer sik­ten fram­åt. Och det är en kom­pro­miss som vi in­te re­kom­men­de­rar. Med mo­bi­len i ho­ri­son­talt lä­ge skyms skärm­kan­ter­na nå­got av den över­di­men­sio­ne­ra­de kläm­man. Vi re­kom­men­de­rar där­för att man kö­per en va­ri­ant med mo­dell­spe­ci­fik fäs­tan­ord­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.