Ny stör­re Vw­po­lo

En av värl­dens mest sål­da små­bi­lar fort­sät­ter sitt liv med nya, skar­pa­re for­mer, stör­re ut­rym­men, ny tek­nik och nya mo­to­rer. Här är nya Volks­wa­gen Po­lo, den sjät­te ge­ne­ra­tio­nen.

Bil - - FRAMVAGNEN -

När nu nya Volks­wa­gen Po­lo mo­dellår 2018 och fram­åt pre­sen­te­ras no­te­rar vi att mo­del­len har bli­vit stör­re än nå­gon­sin ti­di­ga­re.

Nya Po­lo är näm­li­gen 405,3 cen­ti­me­ter lång. Det är förs­ta gång­en­de n pas­se­rar fy­ra me­ters­strec­ket. M en­de tär in­te en­bart på läng­den mo­del­len har vux­it. Ax­elav­stån­det har ökat än mer. Med 9,4 cen­ti­me­ter läng­re av­stånd mel­lan hju­lax­lar­na har pas­sa­ge­rarut­rym met­bli vit­bätt­re än ti­di­ga­re, för­mod­li­gen även kom­for­ten då läng­re ax­elav­stånd ger mer har­mo­nisk gång över as­fal­ten.

Även ba­ga­geut­rym­met har vux­it och rym­mer nu 351 li­ter. Det kan jäm­fö­ras med ut­gå­en­de ge­ne­ra­tions 204-282 li­ter be­ro­en­de på mo­dell­ver­sion där GTI:N stod för den lå­ga siff­ran me­dan öv­ri­ga låg mel­lan 280 och 282 li­ter. Än­nu re­do­vi­sar Volks­wa­gen in­te vo­lym­siff­ran för när bak­sä­tes­ryg­gen är fällt. Fö­re­gång­a­ren rym­de i det­ta lä­ge an­ting­en 882 el­ler 952 li­ter där åter­i­gen Gti-mo­del­len stod för den läg­re siff­ran.

Volks­wa­gen har prop­pat nya Po­lo full med det se­nas­te i tek­nik­väg. Ex­em­pel­vis hit­tar vi Led-strål­kas­ta­re (lys­dio­der finns även i var­sel- och bak­lju­sen), tråd­lös ladd­ning av mo­bil­te­le­fo­ner, ak­ti­va stöt­däm­pa­re, en rad oli­ka fö­rar as­si­stans­funk­tio­ners om ex­em­pel­vis ad­ap­tiv fart­hål­la­re med start/stopp-funk­tio­na­li­tet (fun­ge­rar för öv­rigt upp till 210 km/h), au­tobroms med bå­de for­dons-och fot­gängarupp­täckt, dö­da vin­keln-var­na­re, var­ning för kor­san­de tra­fik vid back­ning, halv­au­to­ma­tisk par­ke­rings­as­si­stent, ma­növre­rings­funk­tion för att undslip­pa par­ke­rings­ska­dor och nyc­kel­löst in­trä­de och start av bi­len. Funk­tio­na­li­tet för nå­gon form av se­miau­to­nom kör­ning har in­te ta­git plats i mo­del­len – än­nu. Det kom­mer sä­ker­li­gen vid halv­tidsupp­da­te­ring­en om någ­ra år.

Någ­ra svens­ka pris­upp­gif­ter finns än­nu in­te, räk­na med att des­sa pre­sen­te­ras in­om någ­ra vec­kor i och med att or­der­böc­ker­na öpp­nar vid må­nads­skif­tet mel­lan ju­li och au­gusti, allt­så nå­gon el­ler någ­ra må­na­der fö­re själ­va mark­nads­lan­se­ring­en. Da­gens Po­lo kos­tar från 134 900 kro­nor då den in­går i en som­mar­kam­panj, an­nars är från­pri­set 165 500 kro­nor.

Och du, gå in­te och vän­ta på en kom­bi­ver­sion av nya Po­lo. Sist Volks­wa­gen er­bjöd en så­dan, Po­lo Va­ri­ant, var 1999 när ge­ne­ra­tion tre ha­de två år kvar i li­vet.

Nya Po­lo har för­setts med myc­ket av det se­nas­te i tek­nik­väg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.