Mcla­ren Sportu­tan­tak

Nu finns det för förs­ta gång­en en cab­ri­o­let i Mcla­rens in­stegs­se­rie Sports Se­ri­es. 570S Spi­der väger 46 kg mer än sitt tak­be­kläd­da sys­kon – men är än­då li­ka snabb.

Bil - - FRAMVAGNEN -

Mcla­ren har cab­ri­o­le­ter se­dan ti­di­ga­re i sitt mo­dell­ut­bud, i form av t ex 675LT Spi­der och 650S Spi­der. Men de har ald­rig haft en ca b blandinstegs mo­del­ler­na– för­rän nu. Ge­nom att sli­ta av ta­ket på 570S har Mcla­ren ska­pat den förs­ta cab­ri­o­le­ten i de­ras Sports Se­ri­es.

Det ned­fäll­ba­ra ta­ket är två­de­lat och fälls – el­ler höjs – på 15 se­kun­der i has­tig­he­ter upp till 40 km/h. Tak­me­ka­nis­men kom­mer ur­sprung­li­gen från de stör­re cab­ri­o­let-sys­ko­nen 675LT Spi­der och 650S Spi­der. Det ned­fäll­ba­ra ta­ket gör att 570S Spi­der väger 46 kg mer än van­li­ga 570S, men Mcla­ren är no­ga med att be­to­na att av­sak­na­den av ett ”rik­tigt” tak in­te på­ver­kar chas­sits och ka­ros­sens vridstyv­het.

Att kö­ra med ta­ket ne­re på­ver­kar bi­lens ae­ro­dy­na­mik. Det­ta har Mcla­ren löst ge­nom att hö­ja spoi­lern på bi­lens bak­del med 12,7 mil­li­me­ter, och på så vis ge­ne­re­ra mer down­for­ce till 570S med Spi­der-tillägg.

Mo­torn är den sam­ma som i 570S med fast tak. Allt­så 3,8-li­ters bi­tur­bo-v8 med 570 häst­kraf­ter (419 kw) och 600 newton­me­ter. Den sju ste­ga­de dub­bel­kopp­lings­lå­dan fö­ser den brit­tis­ka mac­kan till 100 km/h på 3,2 se­kun­der (sam­ma som 570S). Topp­far­ten är 328 km/h med ta­ket up­pe och 315 km/h un­der bar him­mel.

Mcla­ren 570S Spi­der ha­de pre­miär på Good­wood Fes­ti­val of Speed i må­nads­skif­tet ju­ni-ju­li och de förs­ta le­ve­ran­ser­na star­tar i sep­tem­ber. Prislap­pen lan­dar på un­ge­fär 1,8 mil­jo­ner kro­nor.

Det två­de­la­de ta­ket höjs el­ler fälls på 15 se­kun­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.