Nu­vi­sas Ja­gu­arxf Sport­bra­ke

Drygt två år ef­ter pre­sen­ta­tio­nen av XF ge­ne­ra­tion två är det nu dags för kom­bi­ver­sio­nen XF Sport­bra­ke att vi­sa upp sig för förs­ta gång­en. Bland ny­he­ter­na hit­tar vi mer ut­rym­me för bå­de pas­sa­ge­ra­re och ba­gage.

Bil - - FRAMVAGNEN -

Nya Ja­gu­ar XF Sport­bra­ke är ett av de stil­ful­la­re al­ter­na­ti­ven bland kom­bi­bi­lar­na i den­na klass. Ba­kom lin­jer­na lig­ger som van­ligt Ja­gu­ars de­sign­chef Ian Cal­lum som är bra på att trol­la fram for­mer som be­rör. Pre­cis som sin fö­re­gång­a­re är det for­mer­na som har fått stå i förs­ta rum­met. Det syns tyd­ligt att det rör sig om en XF även om bakän­den har fått en hel del eg­na de­tal­jer. Stöt­fång­a­ren är an­pas­sad för mat­cha bak­luc­kan, så även bak­lju­sen som har fått ett eget ut­se­en­de även om grund­for­men är den­sam­ma.

Pre­cis som se­dan­ver­sio­nen är kom­bin kor­ta­re än sin fö­re­gång­a­re. Sex mil­li­me­ter kor­ta­re än den (se­da­nen är sju mil­li­me­ter kor­ta­re) men ax­elav­stån­det är ut­sträckt med 5,1 cen­ti­me­ter till 296 cen­ti­me­ter. Det ger bi­len kor­ta­re över­häng fram och bak än ti­di­ga­re, nå­got som syns i al­la fall fram.

Läng­re ax­elav­stånd bru­kar ge bätt­re in­te­ri­ö­ra ut­rym­men och så är fal­let ock­så med nya XF Sport­bra­ke som ska bju­da på bätt­re benut­rym­men men även mer plats i höjd­led.

Även ba­ga­geut­rym­met har vux­it men det är in­te med myc­ket. Mel­lan 565 och 1 700 li­ter ryms be­ro­en­de på om bak­sä­tes­ryg­gen är upp- el­ler ned­fälld. Gam­la XF Sport­bra­ke rym­de mel­lan 550 och 1 675 li­ter. Nya XF Sport­bra­kes siff­ror är näs­tan iden­tis­ka med nya BMW 5-se­rie Tou­ring som rym­mer mel­lan 570 och 1 700 li­ter. Jäm­fört med Vol­vo V90 går XF Sport­bra­ke seg­ran­de ur ba­gage ut­rym­mes­stri­den då V 90 rym­mer mel­lan 560 och 1 526 li­ter. Dä­re­mot får, pre­cis som öv­ri­ga kon­kur­ren­ter, ”Jag­gan” se sig be­seg­rad av Mer­ce­des E-klass Kom­bi som rym­mer mel­lan 670 och 1 820 li­ter.

Ja­gu­ar har en fin fi­ness som Vol­vo in­te kan er­bju­da si­na kun­der. Ja­gu­ar XF kan, pre­cis som BMW 5-se­rie Tou­ring och Mer­ce­des E-klass Kom­bi, fäl­la bak­re rygg­stö­det en­ligt tre de­lars prin­ci­pen med pro­por­tio­ner­na 40 pro­cent ,20 pro­cent och 40 pro­cent. Vol­vo har, till skill­nad från samt­li­ga kon­kur­ren­ter, valt 60/40-del­ning. Märk­ligt.

Mo­to­rer­na till XF Sport­bra­ke häm­tas över från se­dan­ver­sio­nen och för den som är su­gen på die­sel finns al­ter­na­ti­ven rad­fy­ra på 2,0 li­ter och V6 på 3,0 li­ter. Först­nämn­da finns med tre oli­ka ef­fektut­tag; 163 (bak­hjuls­drift), 180 (bak- al­ter­na­tivt fyr­hjuls­drift) samt 240 häst­kraf­ter (fyr­hjuls­drift) me­dan V6:an en­dast finns med 300 häst­kraf­ter och bak­hjuls­drift. Ben­si­nal­ter­na­ti­ven är få, det finns näm­li­gen en­dast ett, men den kan fås med an­ting­en bak- el­ler fyr­hjuls­drift. En rak fy­ra på 2,0 li­ter och 250 häst­kraf­ter är det som gäl­ler.

Ja­gu­ar har re­dan öpp­nat upp för be­ställ­ning­ar men någ­ra svens­ka pri­ser finns än­nu in­te. I Stor­bri­tan­ni­en kos­tar nya XF Sport­bra­ke (die­sel 163 hk) från mot­sva­ran­de 388 000 kro­nor vil­ket gör den bil­li­ga­re än ex­em­pel­vis BMW 5-se­rie Tou­ring som i Eng­land kos­tar från mot­sva­ran­de 426 000 kro­nor (520d med 190 hk).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.