Nya BMW X3 väx­er upp

Ef­ter mer än 1,5 mil­jo­ner ex­em­plar är det nu dags för tred­je ge­ne­ra­tio­nen BMW X3 är att ta över. Den gör det med en ny platt­form­sar­ki­tek­tur, läg­re vikt, en pre­standa­ver­sion och hel drös nya funk­tio­ner som häm­tats från X3:ans stör­re brö­der.

Bil - - FRAMVAGNEN - TEXT: MATTIAS RABE FOTO: BMW

Nya BMW X3 ge­ne­ra­tion tre, som in­tern­be­teck­nas G01, är 470,8 cen­ti­me­ter lång, allt­så 5,1 cen­ti­me­ter läng­re än sin fö­re­trä­da­re och där­med ock­så 4,1 cen­ti­me­ter läng­re än förs­ta ge­ne­ra­tio­nen X5 (E53 som till­ver­ka­des mel­lan 1999 och 2006). Den är ock­så en cen­ti­me­ter bre­da­re med 189,1 cen­ti­me­ter från si­da till si­da (back­speg­lar­na ej in­klu­de­ra­de) och spår­vid­den är ut­ö­kad med någ­ra mil­li­me­ter bå­de fram och bak. Dä­re­mot har den tap­pat två mil­li­me­ter på höj­den och mä­ter där­med 167,6 cen­ti­me­ter från strumpläs­ten och upp till hjäs­san.

En jäm­fö­rel­se vi in­te kan lå­ta bli att gö­ra är den med nya Vol­vo XC60. Vol­von är två cen­ti­me­ter kor­ta­re och 1,8 cen- ti­me­ter läg­re men 1,1 cen­ti­me­ter bre­da­re.

Ba­ga­geut­rym­met har dock in­te vux­it. Nya X3 rym­mer 550 li­ter när bak­sä­tet är in­takt och 1 600 li­ter om bak­sä­tes­ryg­gen be­fin­ner sig i ned­fällt lä­ge (nya XC60 rym­mer mel­lan 505 och 1 432 li­ter). Att det in­te är mer än ti­di­ga­re kan va­ra ett tec­ken på att pas­sa­ge­rarut­rym­met har pri­o­ri­te­rats.

Bak­sä­tet är pre­cis som ti­di­ga­re fäll­bart i tre sek­tio­ner med två li­ka bre­da ytt­re sek­tio­ner och en sma­la­re i mit­ten.

Kän­ner igen sig

In­si­dan är för öv­rigt helt ny även om sti­len är ty­pisk för BMW. Har man sut­tit i ex­em­pel­vis nya 5-se­rie är det svårt att in­te kän­na igen sig. En hel del skill­na­der finns där men de är av

mind­re ka­rak­tärs om till ex­em­pel de yt­ter ven­ti­la­tions­gall­ren som på X3 sträc­ker sig upp på in­stru­ment­brä­dan.

En av de sto­ra ny­he­ter­na är, som det har va­rit på var­je ny Bmw-mo­dell de se­nas­te åren, att in fo­ta in ment skär­men har ta­git sig ur mitt­kon­so­lens grepp och pla­ce­rats ovan­på den­na och in­stru­ment­brä­dan.

Det finns fem oli­ka mo­to­ral­ter­na­tiv att väl­ja mel­lan. Tre är ben­sin­mo­to­rer och två die­sel­mo­to­rer, al­la med Steptro­ni­c­au­to­mat­lå­das om stan­dard.

Av den sist­nämn­da ty­pen (die­sel) är det X3 xdri­ve20d samt X3 xdri­ve30d som är ak­tu­el­la, bå­da fyr­hjuls­driv­na mo­dell­ver­sio­ner. xdri­ve20d har en rak fy­ra på 190 häst­kraf­ter och 400 newton­me­ter. För­bruk­ning­en upp­ges till 0,50-0,54 li­ter per mil.

Xdri­ve30d är en rak sexa på tre li­ter som med 265 häst­kraf­ter och 620 newton­me­ter når 100 km/h på 5,8 se­kun­der och topp­far­ten lig­ger på 240 km/h. För­bruk­ning­en sägs lig­ga mel­lan 0,57 och 0,60 li­ter per mil.

En väl­kom­men för­äd­ling

Ben­si­nal­ter­na­ti­ven he­ter X3 sdri­ve20i, X3 xdri­ve20i, X3 xdri­ve30i samt X3 M40i. Först­nämn­da, 20i-mo­torn, finns allt­så med bå­de bak- och fyr­hjuls­drift men en­dast den fyr­hjuls­driv­na va­ri­an­ten är ak­tu­ell för Eu­ro­pa. Oav­sett driv­ning är ef­fek­ten 184 häst­kraf­ter och maxvri­det 290 newton­me­ter. För den fyr­hjuls­driv­na ver­sio- nen av­ver­kas 0-100 km/h på 8,2 se­kun­der och topp­far­ten lig­ger på 215 km/h. För­bruk­ning­en anges till 0,72-0,74 li­ter per mil och ut­släp­pen till 165-169 gram per kilo­me­ter.

Xdri­ve30i, som även den är en rak fyr­cy­lind­rig ma­skin, har 252 häst­kraf­ter och 350 newton­me­ter. Den gör 0-100 km/h på 6,3 se­kun­der och top­par 240 km/h. 0,74 li­ter per mil och 168 gram kol­di­ox­id per kilo­me­ter upp­ges den för­bru­ka och släp­pa ut.

Pre­stan­da ver­sion en­he­ter allt­så X3 M40i och det är förs­ta gång­en som X3 har för­äd­lats till en M Per­for­man­ce-mo­dell. Den har en rak tre­li­ters­sexa på 360 häst­kraf­ter och 500 newton­me­ter som gör att 0-100 km/h går på snab­ba 4,8 se­kun­der. Topp­far­ten är elektro­niskt be­grän­sad till 250 km/h.

I nu­lä­get har BMW Sve­ri­ge pris­satt X3 xdri­ve20d som kos­tar från 447 000 kro­nor, X3 xdri­ve30d från 518 000 kro­nor samt X3 M40i som lät­tar plån­bo­ken med som minst 624 000 kro­nor. Sve­ri­ge­pre­miä­ren är pla­ne­rad till no­vem­ber 2017.

Inetri­ö­ren har fått ett mo­der­na­re snitt. På höj­den har X3 krympt med två cen­ti­me­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.