DACIA DAMMAR AV DUSTER

Bil - - FRAMVAGNEN -

Här kan vi vi­sa er de förs­ta bil­der­na på nya Duster. Trots att den är fullt maske­rad, från topp till tå och från för till ak­ter, kan vi se sto­ra de­lar av for­mer­na. Nya ge­ne­ra­tio­nen ser på bil­der­na ut att va­ra stör­re än da­gens, det be­kräf­tar även vår spi­onfo­to­graf. Den känns stör­re än de 431,5 cen­ti­me­ter som ge­ne­ra­tion ett mä­ter från nos till bak, nå­got som får oss att tro att bi­len på bil­der­na för­mod­li­gen rör sig om ver­sio­nen med för­längd hjul­bas – Grand Duster – som det spe­ku­le­rats om ett tag. Är det­ta Grand Duster är det med and­ra ord den sju­sit­si­ga ver­sio­nen vi tit­tar på. San­no­likt får nya Duster en mo­tor­pa­lett som mot­sva­rar da­gens, det vill sä­ga små ben­sin- och die­sel­mo­to­rer från Re­nault på 1,2, 1,5 samt 1,6 li­ter. Ma­nu­ell väx­ellå­da blir för­mod­li­gen stan­dard till samt li­ga­ver­sio­ner me­dan au­to­mat­lå­da( Ed c- dub­bel­kopp­lings lå­da) finns som till­val till en el­ler ett par mo­dell­ver­sio­ner. Fram­hjuls­drift blir stan­dard men driv­ning på al­la fy­ra lär fin­nas till samt­li­ga mo­dell­ver­sio­ner, pre­cis som i dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.