NY ”NORMAL” LEAF

Bil - - FRAMVAGNEN -

Of­ta får Leaf hö­ra att det är synd att den in­te ser ”mer normal ut”. Nu kan vi se att for­mer­na på­min­ner mer om en van­lig mo­dell i golf­klas­sen, in­te helt olikt Nis­sans kon­ven­tio­nel­la golf­klas­sa­re Pul­sar men med drag häm­tat ur det nya de­sign­språ­ket. Djupt ned­dra­gen grill, en hel del veck och bak­ljus som ser ut att va­ra upp­drag­na en bit upp längs tak­stol­par­na vi­sa­de Ids-kon­cep­tet upp re­dan för två år se­dan. Nya Leaf ser ut att va­ra li­te stör­re än sin fö­re­gång­a­re, nå­got den skul­le tjä­na på för att verk­li­gen kun­na ut­gö­ra ett hot mot ex­em­pel­vis Volks­wa­gen e-golf som är nå­got av mått­stoc­ken i golf­klas­sen. I dag er­bjuds Leaf med bat­te­ri på an­ting­en 24 el­ler 30 kwh, men det sägs att nya Leaf kom­mer att er­bju­das med två oli­ka bat­te­ristor­le­kar varav det ena sägs va­ra på 60 kwh vil­ket i te­o­rin bor­de kun­na ge runt 50 mils räck­vidd. Så bör det bli, an­nars får nog nya Leaf det svårt mot kon­kur­ren­ter­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.