JA­GU­AR I-PACE PÅ G

Bil - - FRAMVAGNEN -

I no­vem­ber i fjol vi­sa­de Ja­gu­ar upp kom­man­de elekt­ris­ka su­ven I-pace i kon­cep­tut­fö­ran­de. En­ligt mer­par­ten av kom­men­ta­rer­na ver­kar Ja­gu­ar de­sign­mäs­sigt ha fått till en full­träff i sin jakt på Tes­la. Nu har vår fo­to­graf lyc­kats ta de förs­ta bil­der­na på hur mo­del­len kom­mer att se uti pro­duk­tions­ut­fö­ran­de, och de tär fle­ra de­tal­jers om skil­jer sig f rån­kon­cept bi­len även om hel­he­ten är den­sam­ma. Först och främst känns su­ven, som är en li­te skev be­näm­ning i det­ta sam­man­hang, läg­re på des­sa bil­der än på kon­cept bils bil­der­na. Den hård maske­ra­de -fron­ten ser in­te ut att döl­ja någ­ra di­rek­ta över­rask­ning­ar, dä­re­mot gör ba­ken det. Ned­re de­len av stöt­fång­a­ren med till­hö­ran­de dif­fu­sor­par­ti ser an­norlun­da ut. Bak­lju­sen upp­levs dä­re­mot som väl­digt li­ka de snyg­ga som kon­cep­tet bjöd på. Även takving­en ser ut att va­ra iden­tisk. Ja­gu­ar har be­rät­tat att pro­duk­tio­nen av I-pace sät­ter igång först näs­ta år. Det pra­tas om att den då, på den ame­ri­kans­ka mark­na­den, kom­mer att kos­ta från cir­ka 70 000 dol­lar, det vill sä­ga 610 000 kro­nor. Men här blir den för­mod­li­gen än­nu li­te dy­ra­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.