PEUGEOTS NYA 508

Bil - - FRAMVAGNEN -

Nu har nya 508 sik­tats som pro­to­typ för förs­ta gång­en, det vill sä­ga ”the re­al stuff” men med hård ma­ske­ring för att de med för stort in­tres­se in­te ska kun­na knäc­ka ny­he­ter­na i för­väg. Men det är lätt att ta bil­der­na för att va­ra en av al­la bi­lar som BMW lå­ter rul­la ute i Eu­ro­pa, men den blås­ning­en går in­te vi på. Det är helt en­kelt nya 508 på bil­der­na, trots ”nju­rar­na” i fron­ten. Av bil­der­na att dö­ma ser det ut som att nya 508 blir läng­re än sin fö­re­gång­a­re och ax­elav­stån­det ser ut att ha vux­it, fram­för allt då det främ­re över­häng­et ter sig va­ra kor­ta­re än in­nan. Vi miss­tän­ker vi att kon­cept­bi­len Ex­alt har stått som fö­re­bild, åt­minsto­ne vad det gäl­ler vis­sa de­sig­ne­le­ment. Bak­lju­sen skym­tar ge­nom ma­ske­ring­en och det är tyd­ligt att Peu­geot fort­sät­ter på sned­ställ­da ver­ti­ka­la diod­ra­der men i tun­na­re ut­fö­ran­de. Tek­niskt ba­se­ras nya 508 på Psa-grup­pens EMP som snart tas i bruk. PSA sä­ger sig lig­ga långt fram­me vad gäl­ler re­ning­en av ut­släp­pen från bå­de ben­sin- och die­sel­mo­to­rer­na. Nå­gon form av 508 ladd­hy­brid lär vi san­no­likt ock­så få se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.