JEEP MED FLAK

Bil - - FRAMVAGNEN -

Jeep har in­te haft en pick­up i mo­dell­flo­ran se­dan Co­man­che la­des ned 1992. Den ba­se­ra­des på Jeep Che­ro­kee av den ti­den. Den­na nya pick­up kom­mer dä­re­mot att byg­ga på näs­ta ge­ne­ra­tion Wrang­ler (in­ternt JL) och ut­an att ha nå­got rik­tigt namn än­nu så går pick­upen en­dast un­der in­tern­be­teck­ning­en JT. Jeep har flir­tat ti­di­ga­re med pick­up-mark­na­den ef­ter ned­lägg­ning­en av Co­man­che. 2005 vi­sa­des kon­cep­tet Gla­di­a­tor och 2012 pre­sen­te­ra­des J-12, även det en kon­cept­bil men fullt kör­bar. Den kom­man­de pic­ki­sen fö­re­fal­ler ha en del lik­he­ter med J-12. He­la Wrang­ler-pro­gram­met, med de­but 2018, kom­mer att vi­la på en helt ny platt­form som kom­mer att va­ra be­tyd­ligt lät­ta­re än ti­di­ga­re. Pick­upen för­vän­tas dock in­te de­bu­te­ra för­rän 2019.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.