”Noll­vi­sio­nens an­svars­del­ning blev ba­ra en fin tan­ke”

Bil - - FRAMVAGNEN - RO­BERT COL­LIN ro­bert.col­lin@af­ton­bla­det.se

Noll­vi­sio­nen, att ing­en ska dö el­ler ska­das all­var­ligt i tra­fi­ken, fyl­ler 20 år. Och visst, de all­var­ligt ska­da­de och dö­da har bli­vit be­tyd­ligt fär­re. Och fle­ra län­der tit­tar på vår Noll­vi­sion och vill ta ef­ter. En av de vik­ti­gas­te de­lar­na av Noll­vi­sio­nen var att "ett miss­tag i tra­fi­ken in­te ska straf­fas med dö­den".

De som ar­be­ta­de ut den nya tra­fik­po­li­ti­ken skrev nog­grant att fö­ra­ren en­sam in­te skul­le bä­ra he­la an­sva­ret för en olyc­ka, och för följ­der­na av olyc­kan. Den som ha­de an­sva­ret för vägar­na ha­de ett li­ka stort an­svar.

Man skrev att di­keskan­ter­na mås­te ren­sas från stor­ste­nar och träd. Ef­tersom det in­te är has­tig­he­ten i sig som är far­lig. Ut­an det plöts­li­ga stop­pet.

Nu har det gått 20 år. Och antalet dö­da och all­var­ligt ska­da­de har mins­kat näs­tan var­je år. Men stor­ste­nar och grov skog står li­ka tätt och nä­ra vägen som all­tid. Var­för dör vi in­te li­ka myc­ket som förr? För att … 1. Bi­lar­na har bli­vit be­tyd­ligt säk­ra­re. Al­la bi­lar har lås­nings­fria brom­sar, an­tisladd­sy­stem, krock­kud­dar fram och på si­dor­na och ny­a­re bi­lar har elektro­nis­ka sy­stem som var­nar och brom­sar när en olyc­ka när­mar sig. 2. Vi har bli­vit nykt­ra­re. 3. Has­tig­hets­grän­ser­na sänks allt mer, så det plöts­li­ga stop­pet mot stor­ste­nar­na och de grova fu­ror­na in­te blir så tvärt.

Ex­tremt bil­ligt för sam­häl­let. Bil­in­du­strin har ta­git den störs­ta kost­na­den. Att by­ta has­tig­hets­skyl­tar kos­tar in­te myc­ket och nyk­ter­he­ten är en trend i sam­häl­let.

Har in­te Väg­ver­ket, se­na­re Tra­fik­ver­ket gjort någon­ting? Jo, satt upp va­jer mitt i vägen för att för­hind­ra fron­talkroc­kar och på se­na­re tid räc­ken längs si­dan för att slip­pa de all­var­li­ga olyc­kor­na när bi­lar­na far av vägen. In­te hel­ler sär­skilt dyrt.

Det fun­ge­rar för sitt än­da­mål, att för­hind­ra all­var­li­ga olyc­kor. Men vi bi­lä­ga­re får fort­fa­ran­de ta kost­na­den när ett ögon­blicks oupp­märk­sam­het kör bi­len rätt in i räc­ket.

Blev för dyrt

Någ­ra få vägar har byggts en­ligt Noll­vi­sio­nens tan­ke. En, läns­väg 292, går ett par mil från Harg till Gi­mo i Nord­upp­land. Den har bra sikt, fi­na kurvra­di­er, flac­ka di­keskan­ter och ett vilt­stäng­sel kanske 20 me­ter från as­fal­ten.

Per­fekt en­ligt Noll­vi­sio­nen. Men ett un­dan­tag. Det blev för dyrt.

Bran­ta kron­di­ken med stor­ste­nar och grov skog på and­ra si­dan är re­geln. Di­ken som dess­utom of­ta kor­sas av ut­far­ter som blir ett li­ka tvärt stopp som sten och skog.

I USA, och u-län­der som Ar­gen­ti­na och Syd­af­ri­ka är all skog bor­ta ett ti­o­tal me­ter från vägen för att man ska upp­täc­ka bo­skap och vilt i tid, och för att slip­pa kroc­ka med nå­got död­ligt fast för­ank­rat i mar­ken. Men i Sve­ri­ge har vi in­te råd.

Nej, i väl­färds­sta­ten Sve­ri­ge sän­ker vi has­tig­hets­grän­sen och sät­ter upp nya fart­ka­me­ror, ef­tersom vi in­te ens har råd med tra­fik­po­li­ser.

Och när olyc­kan väl in­träf­far är det fort­fa­ran­de fö­ra­ren som en­sam bär an­sva­ret.

Jag har ald­rig hört ta­las om att po­li­sen miss­tän­ker nå­gon an­nan än fö­ra­ren för brot­tet.

Tre dö­da i vint­ras i en ökänd kur­va på E12 vid Lyck­se­le. Fö­ra­ren fick sladd, för att det på vå­rar­na all­tid lig­ger osyn­lig is i kur­van. Blev Tra­fik­ver­ket miss­tänkt som vål­lan­de?

Tre dö­da ung­do­mar och fle­ra all­var­ligt ska­da­de när en buss­chauf­för kör­de av vägen med sin dubbeldäc­ka­re sö­der om Sveg, ock­så det i vint­ras. Blev åke­ri­et miss­tänk som vål­lan­de? El­ler Tra­fik­ver­ket som hål­ler lägs­ta tänk­ba­ra stan­dard på In­lan­dets pulså­der E45?

Noll­vi­sio­nens fi­na tan­ke att väg­hål­la­ren, fö­ra­ren och åke­ri­et om det hand­lar om yr­kestra­fik, ska de­la på an­sva­ret blev ba­ra – en fin tan­ke.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.