Bort med ski­ten som kan­tar vå­ra vägar

Bil - - FRAMVAGNEN -

Stock­holm hem till Norr­täl­je går ge­nom en sju mil lång il­le­gal sop­tipp.

Det kun­de va­ra en fin re­sa. Mesta­dels bra mo­tor­väg ge­nom vac­ker na­tur. Men land­ska­pet skyms ba­kom sto­ra re­klam­skyl­tar.

Varen­da hant­ver­ka­re, bygg­fir­ma, gruså­ka­re, fol­kra­ce­ba­na och kot­knac­ka­re vill sy­nas längs vägen.

Norr­täl­jes sto­ra bygg­bo­lag Cre­den­tia för­fu­lar med sin lo­go­ty­pe på ett stort last­bils­släp. Vi­king Li­ne loc­kar med Ålandskryss­ning och Mc­do­nalds och Max med ham­bur­ga­re någ­ra mi­nu­ter bort.

Var­je vår kom­mer det upp nya re­klam­skyl­tar. Och en släp­vagns­fir­ma har ställt ut he­la lag­ret med oli­ka kär­ror i en slänt.

Ja, det är fult. Och ja, det är för­bju­det om in­te Tra­fik­ver­ket, kom­mu­nen el­ler läns­sty­rel­sen gett till­stånd.

Al­la som har satt upp sin re­klam in­till

vägen vet att det är för­bju­det.

Där­för står en del av skyl­tar­na på släp­kär­ror. Och här är kre­a­ti­vi­te­ten stor. Det är allt från ut­ran­ge­ra­de hus­vag­nar och sto­ra kyl­släp till gam­la trak­tor­kär­ror, el­ler i värs­ta fall, ba­ra ett par hjul un­der sky­ten som sym­bol­hand­ling.

För en del av de här an­non­sö­rer­na har fått för sig att det är tillå­tet med re­klam längs vägen, om den står på hjul!

Ja, det är tillå­tet att stäl­la en kär­ra vid vägen. En kor­ta­re tid. Se­dan be­hövs det bygg­lov för kär­ran (pre­cis som det be­hövs bygg­lov för att ha sin hus­vagn på tom­ten när den in­te är ute på re­sa).

Re­klam­skyl­ten blir in­te mer lag­lig för att den står på hjul.

De fles­ta bryr sig in­te. Men nu har någ­ra för mig okän­da out­laws ta­git sa­ken i eg­na hän­der. De ri­ver ner re­kla­men, må­lar över den el­ler skri­ver som det är: ”Olag­lig re­klam” (på Sundstas fol­kra­cetrai­ler).

Po­li­sen som ju ald­rig lö­ser någ­ra brott nu­me­ra bru­kar ju häv­da att de in­te har någ­ra spår ef­ter brotts­ling­en. Här har po­li­sen sin chans till 100 pro­cent upp­kla­ran­de: Bo­ven har ju skri­vit bå­de namn, te­le­fon­num­mer och mejl­a­dress på si­na olag­li­ga skyl­tar.

Jag sä­ger ba­ra: Bort med ski­ten. Och tills den är bor­ta kan vi ju und­vi­ka just de som ful-an­non­se­rar längs vägar­na. Det är ock­så ef­fek­tivt om nu po­li­sen och myn­dig­he­ter­na in­te or­kar gö­ra sitt jobb.

Olag­ligt och fult.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.