LÄNGST VIN­NER

30 mil är det nya svar­ta när det kom­mer till el­bils­räck­vidd. Vi lå­ter fy­ra nya lång­kö­ra­re kö­ra tills de stan­nar. Vil­ken kom­mer längst av BMW i3, Hyun­dai Io­niq, Nis­san Leaf och Re­nault Zoe?

Bil - - TEST - TEXT: MIKAEL STJERNA FOTO: PA­TRIK LIND­GREN OCH MARTIN ÖBERG

El­bi­lar har se­dan de bör­ja­de säl­jas i mo­dern tapp­ning 2012 haft sam­ma tre pro­blem. Räck­vidd, ladd­tid och pris. Oav­sett om vi ta­lar om Nis­san Leaf, Mitsubishi I-MIEV el­ler Vol­vo C30 gick de i prak­ti­ken ba­ra 12-14 mil på en ladd­ning, de tog över en natt att lad­da och pri­set – ja, låt oss helt en­kelt kon­sta­te­ra att de få el­bi­lar som sål­des de förs­ta åren ba­ra köp­tes om de be­ta­la­des med and­ras peng­ar.

Bil­till­ver­ka­re och en elekt­ri­fi­e­rad mil­jölob­by lo­va­de att tid och vo­lym skul­le fixa pro­ble­men. Men väl­digt li­te hän­de de kom­man­de åren – pri­ser stod still, räck­vid­den stod still och för­sälj­ning­en li­kaså. Men nu har det bör­jat hän­da sa­ker. BMW i3, förs­ta gång­en pre­sen­te­rad 2013, har i år fått ett bat­te­ri på 33 kwh vil­ket ger 30 mil i räck­vidd i kör­cy­keln. Med räck­vidds­för­läng­a­ren, en li­ten två­cy­lind­rig ben­sin­mo­tor, och en ni­o­li­ters ben­sin­tank kom­mer man 23 mil på en full ladd­ning. Pris 364 700 kro­nor som renod­lad el­bil, med räck­vidds­för­läng­a­re 400 700 kro­nor.

Nis­san Leaf, bi­len som in­led­de den mo­der­na el­bil­se­ran 2012, fick för­ra året ett nytt star­ka­re bat­te­ri på 30 kwh med en räck­vidd på 25 mil. Pris 336 490 kro­nor.

Hyun­dai Io­niq är en all­de­les ny el­bilsmo­dell som har ett bat­te­ri på 28 kwh och en räck­vidd på 28 mil. Pris 371 900 kro­nor

Till sist, men ab­so­lut in­te minst – har vi Re­nault Zoe. Bäst­säl­ja­ren i Eu­ro­pa bju­der på två sto­ra ny­he­ter. Dels det nya bat­te­ri­et på 41 kwh, mäk­tan­des 40 mil i kör­cy­keln. Dels en ny pris­lis­ta som av­slö­jar att Zoe nu säljs in­klu­si­ve bat­te­ri till den som vill. Ti­di­ga­re var Re­nault-kun­der­na tvung­na att lea­sa bat­te­ri­et. Pris 324 900 kro­nor.

De fy­ra bi­lar­na för­e­nas av sin bak­grund. De är al­la gjor­da som el­bi­lar från bör­jan. Leaf, i3 och Zoe har över hu­vud ta­get inga ben­sin-sys­kon. Hyun­dai Io­nic finns med för­brän­nings­mo­tor och som ladd­hy­brid, men el­ver­sio­nen var med från bör­jan i ut­veck­lings­ar­be­tet.

Test­upp­läg­get är enklast tänk­ba­ra. Vi har lad­dat för fullt un­der nat­ten och nu kör vi tills bi­lar­na får el­torsk och sva­rar på vår frå­ga:

Hur långt går de i verk­lig­he­ten? Är 30 mil ba­ra luft­slott el­ler går det att kö­ra tvärs över Sve­ri­ge på en ladd­ning?

In­nan vi star­tar ut­an­för re­dak­tio­nen lä­ser vi av vad bi­lar­na själ­va an­ser va­ra en re­a­lis­tisk räck­vidd. Det färd­da­to­rer­na anger som räck­vidd är en bra bit ifrån Eu­ro­pa-kör­cy­kelns mil­mas­sor.

BMW i3 sä­ger 19,7 mil, Nis­san Leaf 19,8 mil och i Hyun­dai Io­niq står det 17,5 mil. Som vän­tat

stic­ker Re­nault Zoe ut: 27 mil i räck­vidd står det i dis­play­en.

Re­san tar oss ut norr om Mä­la­ren, mot En­kö­ping. Förs­ta tre mi­len är bå­de renod­lad stads­tra­fik och kör­ning på till­farts­le­der­na runt Stock­holm. Se­dan kom­mer vi ut på E18 där vi hål­ler om­kring 100 km/h.

Räck­vidds­för­läng­a­re

Tre av bi­lar­na är egent­li­gen in­te sär­skilt nya. BMW i3 har re­dan fy­ra år på nac­ken. Den förs­ta ver­sio­nen med lil­la bat­te­ri­et på 22 kwh finns för öv­rigt kvar i pris­lis­tan för 349 700 kro­nor. Att få 11 kwh ex­tra kos­tar allt­så 15 000 kro­nor. Ett lågt mer­pris. Men test­bi­len är yt­ter­li­ga­re en ni­vå upp. Vi kör ver­sio­nen med räck­vidds­för­läng­a­re, en ”range ex­ten­der”. Det be­ty­der att i3 för­ses med en li­ten två­cy­lind­rig mo­tor­cy­kel­mo­tor och en ben­sin­tank på nio li­ter. Ing­et för kon­ti­nentse­mestern men en ef­fek­tiv kur mot räck­viddsång­est. Pris­tilläg­get för ben­sin­mo­torn är 36 000 kro­nor.

BMW i3 är den mest skräd­dar­syd­da el­bi­len på mark­na­den. BMW har in­te ba­ra ut­gått från ett blankt pap­per när man ri­ta­de bi­len, man har ock­så byggt en helt ny fa­brik med eg­na vind­kraft­verk och ut­veck­lat nya ka­ross­ma­te­ri­al.

Med tan­ke på al­la re­sur­ser som har lagts ned och mäng­den tys­ka dok­torspan­nor som vec­kats blir vi in­te sär­skilt im­po­ne­ra­de av slut­re­sul­ta­tet. Det går in­te att kom­ma ifrån att kon­cep­tet med fel­häng­da bak­dör­rar är… fel.

När per­so­nen i bak­sä­tet ska gå ut mås­te den i fram­sto­len los­sa bil­bäl­tet och öpp­na dör­ren. Först där­ef­ter kan bak­sä­tes­pas­sa­ge­ra­ren fri­gö­ra sig ur el­ber­sån. Sam­ma pro­ce­dur upp­re­pas när man ska häm­ta upp nå­gon.

Hur kan man lö­sa enså grund­läg­gan­de funk­tion som att gå i och ur bi­len på ett så be­fängt sätt?

Det får mig att tro att idén med att bör­ja med ett blankt pap­per kanske in­te är så bra. BMW var ju bra på dör­rar förr i ti­den.

Benut­rym­met i bak­sä­tet är bra för att va­ra i en fy­ra­me­ters-bil. Men det är ba­ra god­känt för två pas­sa­ge­ra­re. För­mod­li­gen en frå­ga om vikt­grän­sen.

I den blott åt­ta cen­ti­me­ter läng­re Re­nault Zoe får fem per­so­ner plats. Bak­sä­tet är plant, pre­cis som gol­vet och man har näs­tan li­ka bra plats för be­nen som i BMW i3. Att gå ut ur bi­lens bak­sä­te krä­ver ing­en över­lägg­ning – man öpp­nar dör­ren och sät­ter ner fo­ten ut­om­hus. Svå­ra­re be­hö­ver det in­te va­ra.

I stor­leks­seg­men­tet ett steg upp hit­tar vi näs­ta två test­bi­lar. Nis­san Leaf och Hyun­dai Io­niq, 4,44 me­ter re­spek­ti­ve 4,47 me­ter långa. Bå­da kan sä­gas

hö­ra hem­ma i golf­klas­sen och de er­bju­der ock­så någ­ra cen­ti­me­ter bätt­re benut­rym­me i bak­sä­tet än BMW i3 och Re­nault Zoe.

Leaf kän­ner al­la igen vid det här la­get. Den känns ock­så gam­mal in­te­ri­ört, och vi har är­ligt ta­lat li­te svårt för in­stru­men­ten som är upp­de­la­de på två dis­play­er. Men den är tyst och väli­so­le­rad.

Mo­dern in­red­ning

Io­niq ger ett helt an­nat in­tryck. In­red­ning­en har ett mo­dernt och ex­klu­sivt an­slag, de har träf­fat rätt när det gäl­ler ma­te­ri­al­val. Au­to­mat­lå­dan styrs med tryck­knap­par, pre­cis som på en gam­mal Chrys­ler från 50-ta­let. Det är var­ken bra el­ler då­ligt, möj­li­gen li­te ro­ligt.

Ef­ter åt­ta mil gör vi en pa­us. Vi har då svängt sö­derut vid En­kö­ping och kör längs vack­ra riks­väg 55 över Mä­la­ren mot Sträng­näs.

I färd­da­to­rer­na kan kvar­stå­en­de räck­vidd av­lä­sas. Nu med en an­nan rang­ord- ning. BMW i3 har 9,1 mil kvar, Nis­san Leaf 10, 4 mil, Hyun­dai Io­niq 11,2 mil. Io­niq som vid star­ten ha­de sämst räck­vidd har nu näst längst. Re­nault Zoe står fort­fa­ran­de i sär­klass med 18,6 mil kvar.

Det är up­pen­bart att Hyun­dai har fått till en sär­de­les snål driv­li­na. Io­niq har hit­tills dra­git un­der 1,3 kwh per mil, me­dan de öv­ri­ga lig­ger på 1,6 kwh i ge­nom­snitt. Väd­ret gyn­nar bi­lar­na. Det är 13 gra­der varmt och sol. Vi kör med al­la bi­lar­na i nor­mallä­ge, med kli­matan­lägg­ning­ar­na ställ­da på 19 gra­der.

Vi kör vi­da­re mot Ma­ri­e­fred där vi in­tar en lunch och pla­ne­rar bil­der­na som mås­te tas på Nis­san Leaf. Räck­vid­den mins­kar snabbt och det är ba­ra 15 kilo­me­ter kvar i Leaf-bat­te­ri­et. Då släcks räck­viddsned­räk­ning­en och er­sätts av fem stjär­nor som slock­nar en ef­ter en. Med 17,8 kör­da mil kom­mer det upp en ny sym­bol – en sköld­pad­da, och bi­len går ned i kryp­fart. Ef­ter 17,9 mil tar re­san de­fi­ni­tivt slut för Nis­san Leaf. Med en ge­nom­snitts­för­bruk- ning på drygt 1,6 kwh per mil går det in­te att kom­ma läng­re.

Re­san fort­sät­ter med Hyun­dai Io­niq, BMW i3 och Re­nault Zoe. Den men­ta­la kom­for­ten är bäst i BMW i3, med viss­he­ten av att man har en räck­vidds­för­läng­a­re att ta till. Men kör­kom­for­ten är ing­et vi­da­re i BMW i3. Styr­ning­en är di­rekt och bi­len knic­kar till av mins­ta ratt­rö­rel­se. Den känns mer hem­ma i stads­tra­fik, på lands­väg blir det lätt oro­ligt. Men sto­lar­na är skö­na.

El­drif­ten i BMW i3 tar stopp ef­ter 19,3 mil. Av­brot­tet blir odra­ma­tiskt, ef­tersom den lil­la ben­sin­mo­torn kopp­las in au­to­ma­tiskt. Ingrep­pet hörs, det här är en gans­ka oso­fisti­ke­rad två­cy­lind­rig mo­tor som an­nars hit­tas i fö­re­ta­gets skot­rar. Ben­sin­mo­torn är ock­så för­un­der­ligt törs­tig. Trots att vi ta­lar om en mo­tor på 0,6 li­ter och 34 häst­kraf­ter drar den 0,9 li­ter per mil när vi kör i 70 km/h på lands­väg.

Hyun­dai fort­sät­ter im­po­ne­ra med sin ener­gi­snål­het. Ef­ter 20,5

mil sä­ger bi­len ifrån att bat­te­ri­et mås­te lad­das. Vid 21,1 mil kom­mer en sköld­pad­da upp i dis­play­en och ef­fek­ten tas ned för att hjäl­pa fö­ra­ren att ta sig till en el­kon­takt. Va­då, räck­viddsång­est?

Ef­ter 21,3 mil är bat­te­ri­et tömt i Hyun­dai Io­niq. Snitt­för­bruk­ning­en en­ligt färd­da­torn lig­ger då på 1,24 kwh per mil. Det är ing­et unikt re­sul­tat för vår test­bil. Vi har ta­lat med and­ra Io­niq-fö­ra­re som rap­por­te­rar om sam­ma er­fa­ren­het. På nå­got vis har Hyun­dai lyc­kats få driv­li­nan att för­bru­ka mind­re ener­gi än el­bi­lar nor­malt gör.

Zoe går längst

Det är nu ba­ra Re­nault Zoe som kan kö­ra vi­da­re med el­kraft. Ef­ter 25 mil var­nar den för låg bat­te­ri­ladd­ning och på­min­ner fö­ra­ren om att det är bråt­tom nu. Strax ef­ter 26 mil går den in ett slags nöd­lä­ge och stry­per mo­to­ref­fek­ten. Ef­ter 27,3 mil tar re­san slut, och vi har en vin­na­re – Re­nault Zoe.

BMW i3 med räck­vidds­för­läng­a­re har för­stås mer att ge, men då med ben­sin­d­rift. Bra ur räck­viddsång­est-per­spek­tiv. Men i3-pa­ke­te­ring­en är så hu­vud­lös, med ett två­sit­sigt bak­sä­te som det knappt går att kom­ma åt, att den dis­kva­li­fi­ce­rar sig själv. För att in­te ta­la om ett yt­terst tvek­samt be­te­en­de i vårt klas­sis­ka älg­test.

Re­nault Zoe är mer kon­ven­tio­nell än BMW i3 men be­tyd­ligt smar­ta­re. Man sit­ter fem per­so­ner i lil­la Zoe, och den är in­te på­tag­ligt träng­re än de näs­tan halv­me­tern läng­re mo­del­ler­na från Hyun­dai och Nis­san. Eko­no­min ta­lar ock­så för Zoe. Den är bil­li­gast i in­köp och har den lägs­ta to­tal­kost­na­den per mil.

Prestan­da­mäs­sigt hal­kar Zoe vis­ser­li­gen ef­ter nå­got med sin el­mo­tor på 92 häst­kraf­ter. Leaf ger 109 häst­kraf­ter, Io­niq 120 häst­kraf­ter och BMW i3 bju­der på he­la 170 häst­kraf­ter. Men med tan­ke på hur mo­tor­vägs­fart krym­per räck­vid­den känns in­te topp­farts­siff­ror sär­skilt in­tres­san­ta. Topp­far­ten för Zoe är be­grän­sad till 135 km/h. Nis­san Leaf och BMW i3 kan pressas upp i drygt 145 km/h och Hyun­dai Io­niq slår av vid 165 km/h.

Men det är som med sa­gan om ha­ren och sköld­pad­dan. Ef­ter en halv­tim­me i den far­ten skul­le bat­te­ri­et i Io­niq krok­na och strax där­på skul­le den pas­se­ras av Re­nault Zoe. I al­la fall om det hand­lar om be­grän­sa­de av­stånd. Zoe har näm­li­gen en stor brist och det är att den in­te kan snabb­lad­das. I bäs­ta fall kan det lad­das fullt på två tim­mar.

Mil­kost­na­den näs­tan där

Men vi tyc­ker in­te det är en ”de­al­brea­ker”. Al­la el­bi­lar köps för pend­ling och and­ra kort­re­sor. Lad­dar gör man på nat­ten vid hem­met. Och då pas­sar Re­nault Zoe ut­märkt. Ha­de den ba­ra va­rit 50 000 kro­nor bil­li­ga­re ha­de för­mod­li­gen många van­li­ga pri­vat­kö­pa­re över­vägt att kö­ra el­bil på all­var. Men det är nä­ra nu. Mil­kost­na­den lan­dar på drygt 30 kro­nor per mil. Det är näs­tan som en ben­sin­bil.

En nå­got krång­lig pro­ce­dur att ta in pas­sa­ge­ra­re hind­rar snab­ba av- el­ler in­hopp vid röd­ljus. Dis­play­en vi­sar vad som hän­der och sker. I3:s de­sign­lös­ning är BMW täm­li­gen en­sam­ma om. BMW i3

Skinn­kläd­seln är till­val. Rö­ri­ga mä­ta­re med kla­ra fär­ger. Man blir för­vånand över hur myc­ket en el­bil lå­ter vid kör­ning. NIS­SAN LEAF

In­te­ri­ö­ra ut­rym­me­na är god­tag­ba­ra. Io­niq har lik­som i3 ett minst sagt eget ut­se­en­de. HYUN­DAI IO­NIQ

Kul och för­g­glatt, som van­ligt i en el­bil… Lä­der­klä­desel in­går i Bo­se-pa­ke­tet. Zoe är kom­pakt, snål och tyst. RE­NAULT ZOE

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.