Au­di ga­sar på

Bil - - PROVKÖRT - TEXT: ERIK WEDBERG FOTO: AU­DI

Det sål­des många mil­jö­bi­lar i Sve­ri­ge i fjol men en­dast 6,5 pro­cent av dem var gas­bi­lar. Hit­tills i år är an­de­len ne­re på 4,7 pro­cent. Den bäst säl­jan­de gas­bi­len hit­tills i år är Volks­wa­gen Golf TGI Blu­e­mo­tion med 361 sål­da ex­em­plar.

Spel­pla­nen lig­ger öp­pen för Au­di och kon­kur­ren­sen är svag. Au­dis när­mas­te kon­kur­ren­ter BMW och Mer­ce­des har till ex­em­pel inga gas­driv­na bi­lar i sam­ma stor­leks­klass som A4 Avant och A5 Sport­back.

Att tan­ka gas är inga pro­blem, var­ken i Sve­ri­ge el­ler Tyskland, och att kö­ra på ga­sen är in­te hel­ler någ­ra pro­blem. Bå­de A4 Avant och A5 Sport­back drivs av en fyr­cy­lind­rig två­li­tersmo­tor som i grun­den är sam­ma mo­tor som ben­si­na­ren 2,0 TFSI. Det är fak­tiskt ba­ra 29 kom­po­nen­ter i mo­torn som har be­hövt an­pas­sas för gas­drif­ten, bland an­nat kol­var och ven­ti­ler som ska tå­la den höj­da kom­pres­sio­nen.

Elektro­niskt gas­flö­de

Vik­ti­gast är dock den elektro­nis­ka sty­ren­het som re­gle­rar gas­flö­det från tan­kar­na. Me­dan tryc­ket i tan­kar­na är 200 bar vill mo­torn in­te ha mer än 5–10 bars tryck och den skill­na­den fix­as av sty­ren­he­ten som re­gle­rar tryc­ket be­ro­en­de på hur myc­ket fö­ra­ren tryc­ker på gaspe­da­len.

An­pass­ning­en till gas gör att mo­torn tap­par ork. I stäl­let för ben­sin­va­ri­an­tens 190 hk och 320 Nm får man nöja sig med 170 hk och 270 Nm. Det känns, ty­värr. Vid van­lig, lugn kör­ning räc­ker kraf­ten till men vid en brant mo­tor­vägspå­fart el­ler i en om­kör­nings­si­tu­a­tion upp­fat­tas mo­torn som or­kes­lös på hö­ga varv och tunn på lå­ga. Men det bryr sig nog in­te gas­bils­spe­ku­lan­ter­na om i al­la fall.

Om en gas­bil blir fram­gångs­rik el­ler in­te av­görs sna­ra­re av hur väl för­pac­kad den är. På den punk­ten finns in­te myc­ket kri­tik att rik­ta mot A4 Avant.

De fy­ra cy­lind­ris­ka gas­tan­kar­na är mon­te­ra­de i en ställ­ning un­der ba­ga­geut­rym­met. Re­serv­hjuls­bal­jan för­svin­ner där­med och så även det ex­tra för­va­rings­ut­rym­me som finns un­der gol­vet i en van­lig A4 Avant. Där­för mins­kar den of­fi­ci­el­la last­vo­ly­men från 505–1 510 till 415–1 415 Vda-li­ter. Det är ing- en­ting som kom­mer att mär­kas i var­da­gen ef­tersom last­trös­keln är oför­änd­rad. Det blir ing­en ”sorg­kant” som i så många and­ra gas­kon­ver­te­ra­de kom­bi­bi­lar. Mon­te­ring­en av gas­tan­kar­na in­ne­bär dä­re­mot att 12-volts­bat­te­ri­et får ma­ka på sig från sin van­li­ga plats i ba­ga­geut­rym­met och le­ta sig ned i mo­tor­rum­met.

Tan­kar av plast

Gas­tan­kar­na är för­stås en de­li­kat och avan­ce­rad kon­struk­tion. Det bör­jar med ett in­ners­ta plast­la­ger som om­ges av ett la­ger av kol­fi­ber­för­stärkt plast sam­man­vävt med glas­fi­ber. Sista lag­ret är en ge­nom­skin­lig plast­kom­po­sit vars främs­ta syf­te är att av­slö­ja läc­kor. Om det yt­ters­ta lag­ret ska­das syns det tyd­ligt då ma­te­ri­a­let blir mjölkvitt.

Au­di A4 Avant och A5 Sport­back gör nu A3 Sport­back säll­skap i det gas­driv­na ut­bu­det. Men är taj­ming­en den bäs­ta?

Dubb­la driv­me­del

Pre­cis som för el- och ladd­hy­brid­bi­lar är räck­vid­den av be­ty­del­se för gas­bi­lar­na. Det är in­te helt en­kelt att tryc­ka in två driv­me­del i en och sam­ma bil. I A4 Avant finns gas­tan­kar som rym­mer 19 kg gas och det ska räc­ka för upp till 50 mils kör­ning. När gas­ni­vån sjun­ker un­der 0,6 kg slår sy­ste­met över till ben­sin­d­rift.

Ef­tersom prov­kör­ning­en in­te är så lång hin­ner bi­len ald­rig by­ta driv­me­del, men det sägs för­stås att det ska ske söm­löst och omärk­bart.

I ben­sin­tan­ken ryms 25 li­ter och det ska, om bi­len körs som i Nedc-cy­keln, räc­ka till 45 mils yt­ter­li­ga­re kör­ning. Au­di själ­va be­skri­ver A4 Avant och A5 Sport­back g-tron som de förs­ta kol­di­ox­id­ne­utra­la lång­di­stans­bi­lar­na från mär­ket.

Hur kol­di­ox­id­ne­utra­la de är be­ror för­stås på vad man stop­par in i dem.

Om du fyl­ler tan­kar­na med rysk na­tur­gas blir mil­jö­vän­lig­he­ten tvek­sam, om du dä­re­mot fyl­ler dem med svensk bi­o­gas så blir det bätt­re. All for­dons­gas som säljs i Sve­ri­ge är kol­di­ox­id­ne­u­tral.

Främst tänkt som tjäns­te­bil

Som pri­vat­bilskö­pa­re kan det bli tufft att eko­no­miskt räk­na hem A4 Avant g-tron. Utrus­tad med den sjuste­ga­de S tro­niclå­dan och Pro­li­ne-ut­rust­ning kos­tar g-tron 408 300 kro­nor. En ben­sin­dri­ven A4 Avant med sam­ma väx­ellå­da och ut­rust­ningsni­vå kos­tar 383 000 kro­nor.

Som gas­bil­sä­ga­re kör man skat­te­fritt i fem år men i öv­rigt är för­må­ner­na få. För tjäns­te­bils­fö­ra­ren blir det en helt an­nan sak. För­månsvär­det för gas­bi­lar ju­ste­ras först till en jäm­för­bar ben­sin- el­ler die­sel­bil och se­dan sätts för­månsvär­det ned med 40 pro­cent, max 10 000 kro­nor.

Säm­re fram­ö­ver

Fram­ö­ver ser det li­te tuf­fa­re ut för gas­bi­lar­na. En­ligt re­ge­ring­ens fö­re­slag­na bonus/ma­lu­s­sy­stem ska gas­bi­lar­na få en fast bonus på 7 500 kro­nor, men ingen­ting där­ut­ö­ver.

All for­dons­gas som säljs i Sve­ri­ge är kol­di­ox­id­ne­u­tral.

Gas­tan­kar­na stop­pas in un­der ba­ga­geut­rym­met och gör att re­serv­hju­let får ma­ka på sig.

Den kom­bi­ne­ra­de räck­vid­den på gas och ben­sin är 95 mil.

Au­di fram­stäl­ler sin egen, så kal­la­de e-gas som är kol­di­ox­id­ne­u­tral.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.