Mag­ne­tisk käns­la

Bil - - PROVKÖRT - TEXT: JONAS BORGLUND FOTO: JEEP

Jeep Com­pass är helt ny men de­lar av bot­ten­plat­tan är häm­tad från Jeep Re­ne­ga­de/fi­at 500X. Där­i­från kom­mer ock­så mo­to­rer och väx­ellå­dor. Kan det bli en bra kom­bi­na­tion?

Jeep Com­pass är ing­en bil som ro­sat mark­na­den pre­cis. Den ser näs­tan ko­misk ut med si­na run­da ly­sen och hö­ga grill. En när­mast för­vå­nad upp­syn. 2011 fick den en fa­ce­lift där an­lets­dra­gen rät­ta­des till och in­red­ning­en in­te var fullt så plastig. Nu kom­mer en helt ny ge­ne­ra­tion till­ver­kad i Mex­i­co, som del­vis byg­ger på ita­li­en­bygg­da Jeep Re­ne­ga­de och Fi­at 500X.

Com­pass är dock snäp­pet stör­re och kom­mer till skill­nad från nämn­da bi­lar att ba­ra säl­jas här hem­ma i fyr­hjuls­dri­vet till­stånd, pre­cis som Che­ro­kee, Wrang­ler och Grand Che­ro­kee.

Or­kar med

Tre mo­tor­ver­sio­ner tas hit där ben­si­na­ren är på 1,4 li­ter med 170 häst­kraf­ter me­dan die­sel­mo­to­rer­na, bå­da två­li­ters, har 140 el­ler 170 häst­kraf­ter. Sam­ma mo­to­rer som gör tjänst i Re­ne­ga­de, men de or­kar ock­så med den stör­re bi­len. Väx­lan­det sköts med sex­pe­tad ma­nu­el­lel­ler ni­oste­gad au­to­mat­lå­da.

Jag kör från Lis­sa­bon väs­ter ut längs kus­ten. Otro­ligt vac­kert med sto­ra vå­gor och sur­fa­re ”on top”. Com­pass rul­lar sta­digt och tyst – på den por­tu­gi­sis­ka as­fal­ten. Når ef­ter nå­gon tim­me eu­ro­pas väst­li­gas­te punkt (på fast­lan­det), fy­ren vid Kap Roca. Drar vi­da­re mot Sint­ra na­tio­nal­park där Jeep har an­ord­nat ter­räng­ba­na. Jag sit­ter och kläm­mer på ma­te­ri­a­len i ku­pén och in­ser att man lagt någ­ra dol­lar, eu­ro el­ler pe­so på just sam­man­sätt­ning och ma­te­ri­al. Det ser över­lag snyggt ut ut­an att va­ra över­dri­vet. Sto­lar­na är ock­så re­jä­la och skö­na. Tre ut­rust­ningsni­vå­er blir till­gäng­li- ga för vår mark­nad: Lon­gi­tu­de, Li­mi­ted och Trail­hawk där den sist­nämn­da har låg­väx­el. I Sve­ri­ge an­tas Li­mi­ted bli bäst­säl­ja­re och FCA Sve­ri­ge räk­nar med att säl­ja 450 bi­lar från och med in­tro­duk­tio­nen i sep­tem­ber/ ok­to­ber – till års­skif­tet.

Lås­bar fyr­hjuls­drift

Jeeps in­fo­tain­ment­sy­stem Ucon­nect med 7,0 el­ler 8,4 tums nav-skärm kan väl­jas i Li­mi­ted och Trail­hawk och in­klu­de­rar App­le Car Play och Andro­id Au­to. Fullt in­kopp­lad och upp­kopp­lad, så­le­des. Fyr­hjuls­drif­ten

kan ock­så ju­ste­ras i Jeep Se­lect-ter­rain. Med ett vred väljs Au­to, Snow, Sand och Mud, plus Rock i Trail­hawk-mo­del­len.

Al­la Com­pass har även en lås­funk­tion till fyr­hjuls­drif­ten och mark­fri­gång­en är skap­li­ga 21,5 cen­ti­me­ter, och gi­vet­vis finns ned­förs­bac­ke­fart­hål­la­re i Hill-descent. Där­till au­tobroms och det mesta an­nat i sä­ker­hets­hö­jan­de väg.

Ter­räng­s­ling­an hör väl in­te till de hå­ri­gas­te jag kört men nog fun­ge­rar Com­pass ut­märkt. Det är ju än­då en Jeep, vil­ket för­plik­ti­gar. På lands­väg känns fjäd­ring­en var­ken för mjuk el­ler hård, me­dan styr­käns­lan kun­de va­ra li­te mer pre­cis. Nej, jag har inga di­rek­ta in­vänd­ning­ar.

Pri­ser okla­ra

Det tycks som om Jeep fått till en rik­tigt bra mel­lan­klass-suv för eu­ro­pe­is­ka för­hål­lan­den. Den går fint på vägen och är ka­pa­bel i ter­räng.

Någ­ra pri­ser är in­te spi­ka­de men en in­di­ka­tion är att Com­pass 2,0 Mul­ti­jet med 140 häst­kraf­ter och ma­nu­ell lå­da i Lon­gi­tu­de-ut­fö­ran­de kom­mer kos­ta cir­ka 280 000 kro­nor.

Upp­kopp­lad och in­tui­tiv in­te­ri­ör.

Trail­hawk är den tuf­fas­te ut­rust­ningsni­vån.

Com­pass kla­rar sig även när kom­pas­sen har vi­sat fel väg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.