Mer flärd och tys­ta­re färd

Bil - - PROVKÖRT - TEXT: JONAS BORGLUND FOTO: NIS­SAN

Nis­san Qashqai har fått sig en or­dent­lig upp­da­te­ring. Visst rul­lar den tys­ta­re nu, men die­seln bull­rar onö­digt myc­ket.

Nis­san Qashqai är en fram­gångs­sa­ga av säl­lan skå­dat slag. Det är den bäst­säl­jan­de crosso­ver­mo­del­len i Eu­ro­pa och in­ne­har 10,3 pro­cent mark­nads­an­de­lar.

Förs­ta ge­ne­ra­tio­nen kom 2007 och folk gil­la­de stu­ket och stor­le­ken, och på den vägen är det. När nu and­ra ge­ne­ra­tio­nen som kom 2014 får en upp­da­te­ring har Nis­san frå­gat ett stort an­tal kun­der hur de vill ha den. Mer lyx och mer för­fi­ning samt tys­ta­re gång tycks va­ra de mer re­le­van­ta sva­ren.

Utö­ver den hit­tills mest på­kos­ta­de va­ri­an­ten Tek­na kom­mer nu Tek­na+ som nytt pre­mi­u­mal­ter­na­tiv. Den har lä­der­kläd­sel i svart el­ler plom­mon­färg där fö­rar­sä­tet är el­styrt med di­to svansk­stöd. Två min­nes­funk­tio­ner som ock­så är kopp­la­de till si­do­speg­lar­na. Ljud­sy­ste­met kom­mer från Bo­se och in­ne­hål­ler åt­ta hög­ta­la­re. På ut­si­dan kän­ne­teck­nas Tek­na+ av back­spe­gel­kå­por och ta­kre­ling i sil­ver, samt kom- fort­sän­kan­de 19-tums­hjul. Samt­li­ga ver­sio­ner, Vi­sia, Acen­ta, N-con­nec­ta, Tek­na och Tek­na+ har fått upp­ra­de­ra­de ma­te­ri­al i in­red­ning­en, mer lju­di­so­le­ring i dör­rar­na samt i hjul­hu­sen bak, dess­utom bätt­re och ef­fek­ti­va­re gum­mi­lis­ter till fram­dör­rar­na. Även bakru­tor­na är nu i tjoc­ka­re glas, allt för att fär­den ska bli tys­ta­re. Åk­kom­for­ten på­stås va­ra bätt­re i och med att stöt­däm­pa­re, fjäd­rar, buss­ning­ar och kräng­nings­häm­ma­re ka­libre­rats och för­fi­nats. Svårt att av­gö­ra då det var länge se­dan jag kör­de fö­re­gång­a­ren.

Ny ratt och sty­rax­el

Ett stort num­mer görs av att rat­ten är helt ny. Li­te tjoc­ka­re, som ger bätt­re grepp samt att den är av­fa­sad i ne­der­kant vil­ket un­der­lät­tar in­ste­get. Dess­utom har en ny, gröv­re sty­rax­el mon­te­rats som sägs öka pre­ci­sio­nen i styr­ning­en. På ut­si­dan märks ny front och nya strål­kas­ta­re samt bak­ljus med ny sig­na­tur och bak­re hasp­lå­tar.

Vad gäl­ler sä­ker­he­ten så har Qashqai nu fått au­tobroms med fot­gängarav­kän­ning, men den som vän­tar på själv­kö­ran­de tek­nik i så kal­la­de Pro­pi­lot mås­te vän­ta till 2018.

De mo­to­rer som gäl­ler bju­der in­te på någ­ra ny­he­ter. Den van­li­gas­te är 1,6 die­sel på 130 häst­kraf­ter och är den en­da mo­torn som kan kom­bi­ne­ras med fyr­hjuls­drift och har ma­nu­ell väx­ellå­da. Det är den jag kör in­led­nings­vis och för­fä­ras av hur oci­vi­li­se­rad och hög­ljudd den är. Den brum­mar och le­ver om vid mins­ta ga­spå­drag och vid vis­sa varv­tal skram­lar den il­la. Känns ex­tremt gammel­dags. En be­fri­el­se att by­ta till 1,6 DIG-T med 163 häst­kraf­ters ben­sin­mo­tor. Går som en smek­ning jäm­fö­rel­se­vis. Ty­värr går den in­te att få med fyr­hjuls­drift och ba­ra med ma­nu­ell lå­da. Mins­ta ben­si­na­ren är 1,2 med 115 häst­kraf­ter som kan fås med ma­nu­ell el­ler steg­lös CVT-LÅ­da. Den sist­nämn­da går ock­så att få till 1,6 die­sel, men in­te till 1,5 die­sel på 110 häs­tar. Till hand­lar­na kom­mer ”nya” Nis­san Qashqai i au­gusti.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.