Hög­re skatt en­ligt nytt för­slag

Bil - - KONSUMENT - TEXT: MIKAEL STJERNA

Re­ge­ring­ens för­slag till ny bilskatt in­ne­bär att ­el­bi­lar får un­ge­fär sam­ma för­må­ner som i dag men att al­la and­ra bi­lar drab­bas av en skat­te­höj­ning. ­Höj­ning­en är mar­gi­nell för snå­la bi­lar, men för ­törs­ti­ga bi­lar hand­lar det om tu­sen­lap­par per år.

Det nya for­dons­be­skatt­nings­för­sla­get byg­ger på den så kal­la­de Bonus-ma­lus-idén. Tan­ken är att bi­lar som drar myc­ket ben­sin el­ler die­sel ska be­ta­la en hög for­dons­skatt un­der de förs­ta tre åren, me­dan bi­lar med väl­digt låg för­bruk­ning får en låg år­lig skatt. Ladd­ba­ra bi­lar och gas­bi­lar får dess­utom en ra­batt på in­köps­pri­set.

Syf­tet är att sty­ra den svens­ka vagn­par­ken mot en läg­re ge­nom­snitt­lig för­bruk­ning. Men det är mest ”ma­lus”, och in­te myc­ket bonus. Grän­sen för att en bil ska få en bonus har satts väl­digt lågt, vid ett kol­di­ox­id­ut­släpp på 60 g/ km. Det in­ne­bär att det ba­ra är el­bi­lar och ladd­hy­bri­der som kan kom­ma i åt­nju­tan­de av en in­köpspre­mie, det som är bonu­sen i sy­ste­met. Al­la and­ra bi­lar får en skat­te­höj­ning. Ef­tersom man även hö­jer den ge­ne­rel­la bilskat­ten för äld­re bi­lar in­ne­bär det nya skat­te­för­sla­get sam­man­ta­get en re­jäl skat­te­höj­ning. Re­ge­ring­en räk­nar med att de nya bilskat­ter­na ska flyt­ta över knappt en mil­jard kro­nor från hus­håll och fö­re­tag till stats­kas­san. Så här är det tänkt att fun­ge­ra: Su­permil­jö­bilspre­mi­en på 40 000 kro­nor som finns i dag för­svin­ner, men er­sätts av en mil­jö­bils­bonus i form av en trapp­ste­ge. Bi­lar med kol­di­ox­id­ut­släpp på mel­lan 0 och 60 gram per kilo­me­ter pre­mie­ras med ett be­lopp på mel­lan 7 500 och 45 000 kro­nor be­ro­en­de ut­släp­pen. Al­la gas­driv­na bi­lar får en fast pre­mie om 7 500 kro­nor. Be­lop­pet be­ta­las ut sex må­na­der ef­ter kö­pet för att bi­lar in­te ba­ra ska kö­pas för ex­port.

Den år­li­ga bilskat­ten star­tar som ti­di­ga­re med en fast skatt på 360 kro­nor som drab­bar samt­li­ga bi­lar. Bi­lar som släp­per ut högst 60 gram får en bonus på in­köps­pri­set. Släp­per de ut 61-95 gram stan­nar skat­ten på 360 kro­nor per år. Bi­lar som släp­per ut 96-140 gram kol­di­ox­id per kilo­me­ter får en hög­re år­lig bilskatt un­der de förs­ta tre åren. Påsla­get blir 77 kro­nor per gram som över­sti­ger 95 gram. En ben­sin­bil som släp­per ut 105 gram per kilo­me­ter kom­mer allt­så att kos­ta 770 kro­nor plus grundskat­ten om 360 kro­nor per år un­der tre år, utö­ver bi­lens nu­va­ran­de for­dons­skatt. Var­je gram över 140 gram kom­mer att

kos­ta 100 kro­nor per gram.

Re­ge­ring­en fö­re­slår dess­utom ett nytt sätt att be­räk­na skat­ten för die­sel­bi­lar. Först räk­nas skat­ten ut pre­cis som ben­sin­bi­lar, se­dan läg­ger man till ett bräns­le­tillägg som räk­nas ut som bi­lens Co2-ut­släpp x 12,88. Till sist läg­ger man till ”mil­jö­tilläg­get” om 250 kro­nor som är re­ge­ring­ens kanske in­te fullt ve­ten­skap­ligt be­lag­da vär­de­ring, ”allt-i-ett”, av allt skit som en die­sel­bil släp­per ut men som in­te syns i kör­cyk­ler­na.

En­ligt ut­räk­ning­ar in­ne­bär re­ge­ring­ens för­slag i prin­cip att näs­tan al­la bi­lar, bå­de nya och be­gag­na­de, får en skat­te­höj­ning. När en bil hun­nit bli äld­re än tre år gam­mal, det vill sä­ga fy­ra år el­ler äld­re, går bi­len ur bonus-ma­lus-sy­ste­met. Då lig­ger skat­ten kvar på 22 kro­nor per gram, men ef­tersom re­ge­ring­en i det nya sy­ste­met tar ut skat­ten från 95 gram, i stäl­let för som i dag 111 gram, in­ne­bär det en skat­te­höj­ning för he­la vagn­par­ken. Även äld­re bi­lar, från 2005 och ti­di­ga­re, som i dag skat­tas ef­ter vikt ska få en hög­re skatt. En­ligt för­sla­get ska ben­sin­bilskat­ten hö­jas 16 pro­cent och die­selskat­ten med nio pro­cent.

Åsik­ter­na om re­ge­ring­ens för­slag är många. Bland an­nat an­ser Bil­swe­den att det­ta så kal­la­de bonus-ma­lus-sy­stem är oba­lan­se­rat och att det är då­ligt pla­ne­rat av re­ge­ring­en som har för av­sikt att sjö­sät­ta den nya for­dons­skat­ten den 1 ju­li 2018, ba­ra två må­na­der in­nan EU an­tar ett nytt sy­stem för att mä­ta bi­lars för­bruk­ning och ut­släpp.

Mattias Gold­mann, vd på Fo­res och 2030-sek­re­ta­ri­a­tet samt ti­di­ga­re front­man hos Grö­na Bi­lis­ter, an­ser att för­sla­get är ett steg i rätt rikt­ning men att de 45 000 kro­nor­na som er­sät­ter su­permil­jö­bilspre­mi­en är i mins­ta la­get. Cen­ter­par­ti­et an­ser ock­så sum­man va­ra för li­ten, de har ti­di­ga­re avi­se­rat att de vill se uppe­mot 100 000 kro­nor i mil­jöpre­mie.

Fi­nans­mi­nis­ter Mag­da­le­na An­ders­son (S) för­sva­rar det lå­ga be­lop­pet, 45 000 kro­nor, med att de vill för­hind­ra att svens­ka skat­te­peng­ar för­svin­ner till ut­lan­det. Mo­de­ra­ter­na fo­ku­se­rar mer på den and­ra de­len av sy­ste­met – det vill sä­ga att de höj­da skat­ter­na slår hårt mot svens­ka hus­håll.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.