Egr-ven­ti­ler byts ut kost­nads­fritt F

Nu kry­per Volks­wa­gen till kor­set när det gäl­ler pro­ble­men med Egr-ven­ti­ler som det har rap­por­te­rats om ef­ter Die­sel­ga­te-åt­gär­den. Tra­si­ga Egr-ven­ti­ler byts ut kost­nads­fritt om spe­ci­fi­ka krav är upp­fyll­da. Volks­wa­gen väl­jer dock att kal­la det­ta för Trust B

Bil - - KONSUMENT - TEXT: MAR­CUS ENGSTRÖM

le­ra av Volks­wa­gens Die­sel­ga­te-drab­ba­de kun­der be­rät­tar nu att de fått be­sked om att de­ras ha­ve­re­ra­de Egr-ven­ti­ler kom­mer att by­tas ut kost­nads­fritt av auk­to­ri­se­rad Volks­wa­gen-verk­stad ef­ter att nya di­rek­tiv kom­mit från Volks­wa­gen Sve­ri­ge. Så vi frå­ga­de helt en­kelt vad des­sa nya di­rek­tiv in­ne­bär. Mar­cus Tho­mas­folk, in­for­ma­tions­chef på Volks­wa­gen Sve­ri­ge, sva­rar:

– Det som vi gjort, in­te ba­ra i Sve­ri­ge, ut­an glo­balt (med någ­ra län­der un­dan­tag­na), är att vi har in­fört så kal­la­de Trust Buil­ding Me­a­su­res. Syf­tet med det är att få tvek­sam­ma kun­der att väl­ja att upp­da­te­ra sin bil. Ef­tersom vi vet att det va­rit spe­ku­la­tio­ner i me­dia om ne­ga­tiv på­ver­kan på oli­ka mo­tor­kom­po­nen­ter ef­ter upp­da­te­ring­en så vill vi med Trust Buil­ding Me­a­su­res un­der­stry­ka att man in­te ska be­hö­va kän­na nå­gon tvek­sam­het. Skul­le fel på nå­gon av el­va oli­ka kom­po­nen­ter (där­ibland Egr-ven­ti­len), in­träf­fa ef­ter ge­nom­förd upp­da­te­ring så kom­mer vi att er­sät­ta re­pa­ra­tions­kost­na­der­na un­der för­ut­sätt­ning att vis­sa krav är upp­fyll­da, som till ex­em­pel full­stän­dig ser­vice­histo­rik. Det gäl­ler även ret­ro­ak­tivt, dvs om man re­dan har upp­da­te­rat sin bil. Pro­gram­met gäl­ler 24 må­na­der ef­ter upp­da­te­ring av bi­len. Det är fort­fa­ran­de vår ab­so­lu­ta me­ning att de här kom­po­nen­ter­na in­te på­ver­kas ne­ga­tivt av åt­gär­den. Det är ock­så tes­tat och god­känt av myn­dig­he­ter. Trust Buil­ding Me­a­su­res ska i stäl­let ses som en för­tro­en­de­ska­pan­de åt­gärd och en tyd­lig sig­nal om att upp­da­te­ring­en in­te har nå­gon ne­ga­tiv ver­kan på for­do­nets livs­längd.

Egr-ven­ti­ler rest­no­te­ra­de

Huruvi­da det är ”spe­ku­la­tio­ner i me­dia” som fått VW:S Egr-ven­ti­ler att bli rest­no­te­ra­de i sto­ra de­lar av Eu­ro­pa lå­ter vi va­ra osagt, men det får sä­gas va­ra po­si­tivt för de fler­ta­li­ga Vw-ägare som fram tills nu

Syf­tet med det är att få tvek­sam­ma kun­der att väl­ja att upp­da­te­ra sin bil.

ha­de att se fram emot re­pa­ra­tio­ner på si­na bi­lar för tu­sen­tals kro­nor.

El­va kom­po­nen­ter

De el­va kom­po­nen­ter som om­fat­tas av det nya di­rek­ti­vet finns i sy­ste­met för av­gas­å­ter­fö­ring, sy­ste­met för bräns­le­in­sprut­ning och i sy­ste­met för av­ga­s­ef­ter­be­hand­ling: lamb­da­sond, tem­pe­ra­tur­gi­va­re, Egr-styr­ven­til, ven­til för av­gas­å­ter­fö­ring, dif­fe­rens­trycks­gi­va­re för av­gas­å­ter­fö­ring, in­sprut­nings­ven­til, hög­tryckspump, bräns­le­led­ning, tryckre­gle­rings­ven­til, tryck­gi­va­re, hög­trycks­led­ning­ar.

Kra­ven för att få till­go­do­gö­ra sig er­sätt­ning­en är bland an­nat att bi­len har full­stän­dig ser­vice­histo­rik och har gått un­der 25 000 mil.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.