VOL­VO XC60

Bil - - TEST -

Nya XC60 kan kort be­skri­vas som en nå­got mind­re ver­sion av XC90, el­ler li­ka gär­na som en upp­höjd V90. De­sign­språ­ket är li­ka mo­dernt, lyx­igt och skan­di­na­viskt av­ska­lat som på 90-bi­lar­na, men med någ­ra små skill­na­der. Mest syn­ligt är att strål­kas­tar­na går än­da in till gril­len på XC60 me­dan de på 90-bi­lar­na är se­pa­re­ra­de. In­ne i ku­pén är skill­na­der­na li­ka små. Form­giv­ning­en är i stort sett den­sam­ma men i XC60 har den sto­ra pek­skär­men fått en nå­got an­norlun­da in­ram­ning i in­stru­ment­brä­dan. Stör­re sen­sa­tio­ner än så är det in­te.

För den som re­dan är be­kant med nya XC90 och S- och V90 är ny­he­ter­na allt­så in­te jät­testo­ra, för den som i dag kör en gam­mal XC60 ris­ke­rar ett hopp till den nya bi­len dä­re­mot att bli över­väl­di­gan­de.

Test­bi­len, XC60 T5 AWD med au­to­mat­lå­da, gör 0-100 km/h på 7,4 se­kun­der – sex hund­ra­de­lar lång­sam­ma­re än vad Vol­vo sä­ger men än­då fullt till­räck­ligt för en fa­mil­je­suv. T5-mo­torn är sam­ma 254-häs­tarsben­si­na­re som finns i 90-bi­lar­na och är vid lan­se­ring­en det sva­gas­te till­gäng­li­ga ben­si­nal­ter­na­ti­vet. Ett steg ovan­för finns T6 med tur­bo och kom­pres­sor som ger 320 hk. T5-mo­torns kraft räc­ker dock i al­la lä­gen. Vårt en­da kla­go­mål gäl­ler för­bruk­ning­en – 0,80 l/mil i Sve­ri­ge­cy­keln och 1,00 l/mil i test­för­bruk­ning är inga smick­ran­de siff­ror.

Vår mät­da­ta vi­sar ock­så att XC60 brom­sar 100–0 km/h på 36,7 me­ter, vil­ket är ett rik­tigt bra re­sul­tat för en fa­mil­je­suv.

Fullt god­känt

Vi gör för­stås ock­så ett un­dan­ma­nö­ver­prov. Som svensk ska det va­ra Volvos pa­rad­gren. Den är ju prak­tiskt ta­get upp­född bland äl­gar och har dess­utom hjälp­sy­ste­met Ci­ty Sa­fe­ty med Lar­ge Ani­mal De­tec­tion som ska gö­ra så att bi­len själv styr un­dan för sto­ra djur som spring­er upp på vägen. Älg och häst är ex­em­pel på djur som sy­ste­met kan kän­na igen si­lu­et­ter­na av och sty­ra un­dan för. Men hur kom­mer sy­ste­met att re­a­ge­ra på en gul­röd plast­kon?

Det får vi se nu. Vi las­tar Vol­von till max – 544 kg pas­sa­ge­ra­re och ba­gage – och tar sats mot kon­ba­nan. Vi bör­jar i 65 km/h. Det går bra. 67 km/h ock­så bra. i 70 km/h kän­ner vi hur an­tisladd sy­ste­met bör­jar job­ba för att sän­ka far­ten sam­ti­digt som den mju­ka fjäd­ring­en bör­jar kän­nas väl gung­ig. Men det går. Grän­sen vi­sar sig gå vid 73 km/h, i has­tig­he­ter där­ut­ö­ver un­der­styr Vol­von kraf­tigt och kla­rar in­te att sty­ra till­ba­ka in i ”hö­ger­fi­len”. Ett fullt god­känt re­sul­tat.

Ef­ter te­stöv­ning­ar­na läm­nar vi Ös­ter­göt­land för Små­land. Un­der förs­ta stin­ten be­stå­en­de av trå­kig mo­tor­vägskör­ning på E4 blir XC60 test­la­gets fa­vo­rit. In­te ba­ra för att test­bi­len är ex­tra­ut­rus­tad med luft­fjäd­ring fram och bak (+26 900 kr) och ljud­däm­pan­de aku­stikru­tor (+6 900 kr) ut­an även för att den har Volvos se­miau­to­no­ma kör­hjälp Pi­lot As­sist. XC60 har en upp­da­te­rad ver­sion av sy­ste­met som de­bu­te­ra­de i XC90. Nu ska det va­ra li­te smar­ta­re och smi­di­ga­re och bätt­re på att hål­la bi­len i en jämn lin­je ut­an att ”stud­sa” mel­lan fil­mar­ke­ring­ar­na. Och visst märks skill­nad mot när vi kör­de, el­ler sna­ra­re åk­te, i XC90 förs­ta gång­en. Sy­ste­met är bätt­re på att kö­ra som folk och ryc­ker mind­re i rat­ten.

No­te­ra dock att Pi­lot As­sist kos­tar ex­tra till XC60, me­dan det i 90-bi­lar­na in­går i stan­dard­ut­rust­ning­en. Vol­vo vill ha 4 900 kro­nor för In­tel­lisa­fe As­sist-pa­ke­tet där Pi­lot As­sist in­går.

Den nya in­te­ri­ö­ren är en for­mi­da­bel upp­ryck­ning, XC60 har gått från var­dag­lig fun­kis­bil till se­ri­ös pre­mi­u­mut­ma­nan­de lyx­bil. Volvos in­te­ri­ör de­sig­nav­del­ning, un­der led­ning av fö­re det­ta Bent­ley-de­sig­nern Ro­bin Page, har lyc­kats väl­digt bra i sin strä­van ef­ter att ska­pa en ex­klu­siv och av­slapp­nad in­red­ning som skil­jer sig en aning från tys­kar­na. Det kan vis­ser­li­gen tyc­kas li­te trå­kigt att så li­te skil­jer mel­lan Volvos nya bi­lar. Det ser näs­tan ex­akt ut som i 90-bi­lar­na. På gott och ont. Mest på gott. Fram­sto­lar­na är iden­tis­ka med de som finns i de and­ra bi­lar­na och som van­ligt tyc­ker vi att de är bland de

ab­so­lut bäs­ta i värl­den. Stopp­ning­en är hård ut­an att bli obe­kväm och jus­ter­må­nen på stol och ratt är mer än till­räck­lig. Vi som är över me­del­längd glä­der oss sär­skilt åt att sit­ta läg­re än i ut­gå­en­de mo­dell.

Bak­sä­tet då? Gam­la XC60 blev in­te känd som den rym­li­gas­te bi­len i klas­sen och så lär det in­te hel­ler bli för den nya bi­len. Benut­rym­met är full till­räck­ligt för att en lång pas­sa­ge­ra­re ska kun­na sit­ta ba­kom en lång fö­ra­re. Tak­höj­den är väl god­känd och fo­tut­rym­met un­der fram­sto­lar­na är till och med rik­tigt bra. XC60 har kort sagt ett bekvämt bak­sä­tet. Pro­ble­met, för Volvos del, är att kon­kur­ren­ter­na in­te är säm­re.

Ett an­nat pro­blem för Vol­vo är att ba­ga­geut­rym­met in­te kan mä­ta sig med de bäs­ta i klas­sen. När vi tar fram la­ser­mä­ta­ren ser vi att Xc60-ut­rym­met är me­del­måt­tigt på al­la led­der. Där­till är bak­sä­tes­ryg­gar­na ba­ra fäll­ba­ra i pro­por­tio­ner­na 60/40 och den smar­ta av­skil­ja­re som finns i gam­la XC60 finns in­te kvar.

För att verk­li­gen be­na ut ny­he­ter­na by­ter vi in T5-bi­len mot en XC60 D4 AWD. Instegs­die­seln med 190 hk och 400 Nm räc­ker gott och väl för XC60 och i lugnt mo­tor­vägslunk fin­ner sig mo­torn till rät­ta, men när den pressas blir mo­tor­sur­ret mer stö­ran­de än med T5-mo­torn.

Här får 505 Vda-li­ter plats.

Bekvämt och ljust bak­sä­te.

In­te­ri­ö­ren på­min­ner myc­ket om 90-se­ri­ens. Skill­na­der­na är mar­gi­nel­la.

Au­to­mat­lå­dan är åtta­väx­lad.

230 voltsut­tag är var­dags­lyx.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.