AU­DI Q5

Bil - - TEST -

Au­di Q5 är på många sätt en di­rekt kon­kur­rent till Vol­vo XC60. De är pris-, stor­leks- och ut­rym­mes­mäs­sigt di­rekt jäm­för­ba­ra. Tit­tar vi un­der ska­len är de be­står de dess­utom av lik­nan­de kom­po­nen­ter. Pre­cis som XC60 finns Q5 en­dast att få med fyr­cy­lind­ri­ga mo­to­rer (sex­cy­lind­ri­ga kom­mer fram­ö­ver) och den har sam­ma typ av fyr­hjuls­drift. Just det, Q5 byggs på Au­dis nya MLB Evo-platt­form som är skapt för att hu­se­ra så­väl fyr- som sex­cy­lind­ri­ga mo­to­rer och när Q5 har en fyr­cy­lind­rig mo­tor för­de­las kraf­ten hu­vud­sak­li­gen till fram­hju­len.

Au­di kal­lar sitt nya fyr­hjuls drift­sy­stem för quattro ult­ra och det skil­jer sig från tor­sen­dif­fen på så sätt att det in­te är ett me­ka­niskt sy­stem. Bi­len är i grun­den fram­hjuls­dri­ven och bak­hju­len kopp­las in först när sen­so­rer kän­ner att fram­hju­len tap­par grep­pet. En­ligt Au­di spa­rar man på så sätt cir­ka 0,03 l/mil mot det me­ka­nis­ka tor­sen­sy­ste­met.

Q5 har ock­så, i al­la fall i det tes­ta­de ut­fö­ran­det, luft­fjäd­ring på al­la fy­ra hjul. I stan­dardut­för an­de­sit­ter det skruv­fjäd­rar i stål run­tom men för 23700 kro­nor ex­tra får man ad­ap­tiv luft­fjäd­ring som kan stäl­las i oli­ka lä­gen. In­te ens i det mju­kas­te Com­fort-lä­get blir Q5 dock li­ka mjuk som XC60. Au­di har valt en tyd­ligt hår­da­re sätt­ning som ge­nom­sy­rar he­la bi­len – sto­lar­na är hår­da­re och in­te li­ka bekvä­ma som Volvos och styr­ser­von ger mer mot­stånd och mer kör­gläd­je. Kal­le ”Sport­lä­get” Grun­del ut­ser snabbt Q5 till fa­vo­rit ef­tersom den näs­tan känns som en A4 att kö­ra. Suv­käns­lan är in­te li­ka när­va­ran­de som i and­ra, lik­nan­de bi­lar. Man sit­ter aning­en läg­re och har in­te li­ka bra runtom­sikt. Den som vill ha rik­tig suv­käns­la kom­mer in­te att hit­ta det i Q5, det här är i stäl­let bi­len för dig som vill ha su­ve­gen­ska­per men en gnut­ta sport­bil­s­käns­la och är be­redd att stå ut med li­te mer väg­bul­ler och mo­tor­ljud.

Ser li­ka­dan ut

Nya Q5 byg­ger som sagt på en helt ny platt­form och har in­te en bult el­ler skruv ge­men­sam med fö­re­gång­a­ren, än­då ser den ut un­ge­fär ex­akt som gam­la Q5. Sedd frami­från ses den nya, bre­da­re gril­len och de li­te sma­la­re strål­kas­tar­na men bak­i­från tyc­ker vi att det är väl­digt svårt att skil­ja gam­malt från nytt. Pre­cis som gam­la Q5 har den nya bi­len en väl­digt stor bak­luc­ka, som när den öpp­nas tar med sig en stor del av bak­par­ti­et.

2,0 Tfsi-mo­torn med 252 hk ha­de va­rit per­fekt att jäm­fö­ra med XC60 T5. Den får vi dock in­te tag i, Au­di Sve­ri­ge har en­dast en Q5 2,0 TDI med 190 hk och 400 Nm att lå­na ut. Det här är stor­säl­ja­ren i Q5-ut­bu­det och det med all rätt. Au­dis två­li­ters­die­sel är en av de bäs­ta på mark­na­den. Den är i stort sett knat­ter­fri och kraf­ten är fullt till­räck­lig ef­tersom den sjuväx­la­de dub­bel­kopp­lings lå­dan väx­lar smart. Snål är den ock­så. 0,66 l/mil i test­för­bruk­ning och 0,77 l/mil i Sve­ri­ge­cy­keln im­po­ne­rar.

Den helt di­gi­ta­la in­stru­men­te­ring­en i Q5 kos­tar ex­tra, till skill­nad från XC60 där lik­nan­de in­stru­men­te­ring in­går i stan­dard­ut­rust­ning­en. Au­di kal­lar det Vir­tu­al Cock­pit och krä­ver dig på 6 900 kro­nor i ut­byte. Vi tyc­ker att det fun­ge­rar bra och att kun­na få upp en stor kart­bild mel­lan mä­tar­tav­lor­na är bekvämt när na­vi­ge­ring­en är kne­pig. I mot­sats till Vol­vo har Au­di valt att ra­ta pek­skär­men, i Q5 re­ge­rar det gam­la Mmi-vre­det alltjämt.

Q5 kan ex­tra­ut­rus­tas med en så kal­lad Traf­fic Jam As­sist som fun­ge­rar på un­ge­fär sam­ma vis som Vol­vo Pi­lot As­sist, men finns in­te i test­bi­len som dä­re­mot har en ad­ap­tiv fart­hål­la­re med av­stånds­ra­dar. Den fun­ge­rar bra, bätt­re än Volvos. Au­di-fart­hål­la­ren kör helt en­kelt bätt­re, med för­re ryck och mind­re tve­kan. Traf­fic Jam As­sist in­går i ett Tour-pa­ket som kos­tar 18 100 kro­nor ex­tra.

Sam­man­fatt­ning

Da­gar­na då man kun­de vän­da sig till Vol­vo för att kö­pa någ­ra av mark­na­dens rym­li­gas­te, mest prak­tis­ka och eko­no­mis­ka bi­lar är se­dan länge för­bi. Vol­vo har med­ve­tet för­sökt by­ta po­si­tion på mark­na­den, och lyc­kats. Nu kan man vän­da sig till Vol­vo om man vill ha någ­ra av mark­na­dens be­kvä­mas­te, lyx­i­gas­te och väl­de­sig­na­de bi­lar.

Nya Au­di Q5 gil­las av de fles­ta, men den de­lar ock­så åsik­ter­na. ”Är det verk­li­gen en suv?”, ”Man sit­ter ju näs­tan li­ka lågt som i en A4”. Har Au­di gjort sin suv li­te för per­son­bils­lik? Kanske. Q5 im­po­ne­rar i al­la mo­ment men gör det ut­an att ge nå­gon suv­käns­la. Är det in­te just det kun­der­na i seg­men­tet vill ha? Det må va­ra så. Många kun­der kan nog öns­ka mer suv­käns­la än vad Q5 kan fram­bringa. För dem är nya Vol­vo XC60 rätt bil. Det är näm­li­gen just där XC60 skil­jer sig från Q5 – den är li­te hög­re och mju­ka­re i fjäd­ring­en – mer kom­fort, mind­re sport. And­ra ge­ne­ra­tio­nen XC60 har ta­git sto­ra kliv från fö­re­gång­a­ren sett till ex­klu­si­vi­tet och upp­levd kva­li­tet. Att den kan gå en så hård och jämn kamp mot nya Q5 sä­ger myc­ket om hur långt Vol­vo har kom­mit i sin strä­van upp­åt mot det så kal­la­de pre­mi­um­seg­men­tet. XC60 är kanske in­te rym­li­gast el­ler mest prak­tisk i seg­men­tet, men den loc­kar än­då tack va­re sin al­ter­na­ti­va, skan­di­na­vis­ka lyx­käns­la. Den här gång­en får den dock se sig, med yt­terst li­ten mar­gi­nal, sla­gen av Au­di Q5.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.