Rustad för tjuv­jakt

Bil - - REPORTAGE - TEXT: HANS HEDBERG FOTO: DAN NORDGREN

Den svens­ka po­li­sen har länge kört Vol­vo och nu får de nya V90 Cross Country som ar­betskol­le­ga. Vi kör Sve­ri­ges ny­as­te po­lis­bil på Volvos hem­li­ga test­ba­nor.

När Po­lis­myn­dig­he­ten i hös­tas själ­va tes­ta­de och ut­vär­de­ra­de nya Vol­vo V90 fick den det högs­ta be­ty­get nå­gon­sin. 9,2 på en ti­o­gra­dig ska­la är näs­tan tre po­äng bätt­re än Volks­wa­gen Pas­sat All­track. Gre­nar som funk­tio­na­li­tet, kö­re­gen­ska­per och ar­bets­mil­jö ut­vär­de­ras grund­ligt och gi­vet­vis togs be­slut om att kö­pa V90 som po­lis­bil.

I skri­van­de stund har de förs­ta bi­lar­na le­ve­re­rats till Po­lis­myn­dig­he­ten för in­tern­ut­bild­ning, snart rul­lar den nya V90-po­lis­bi­len ut i Sve­ri­ge. Men V90 är ba­ra för­a­ning­en, den ti­di­ga­re fa­vo­ri­ten hos po­li­ser­na är näm­li­gen XC70 och er­sät­ta­ren V90 Cross Country i vit-blå-gult ut­fö­ran­de be­räk­nas stå för mer­par­ten av be­ställ­ning­ar­na.

Vi har gjort ett unikt be­sök på Volvos ”fa­brik-i-fa­bri­ken”.

Spe­ci­al Ve­hicles byg­ger po­lis­bi­lar vid si­dan om spe­ci­a­la­re som XC90 Ex­cel­lent, tax­i­bi­lar och Po­les­tar-bi­lar.

Hem­lig­hets­ma­ke­ri­et är stort och det är en hel del hysch­hysch när den nya po­lis­vag­nen som står upp­ställd för kon­ver­te­ring grans­kas nog­grant. Bi­lar­na byggs mer el­ler mind­re för hand av en och sam­ma mon­tör, om­bygg­na­den tar en ar­bets­vec­ka. Den från Tors­lan­da fa­bri­ken fär­dig­bygg­da V90 Cross Country går di­rekt från pro­duk­tions­li­nan in till Spe­ci­al Ve­hicles-av­del­ning­en. Bi­len ren­sas se­dan på he­la in­red­ning­en för att nya el­mat­tor och kab­lage ska kom­ma på rätt plats. Utrust­nings­lis­ta när­di­ger, det finns en ”grund­ver­sion” av Volvos po­lis­bil men gi­vet­vis är det upp till re­spek­ti­ve be­stäl­la­re att per­so­ni­fi­e­ra sin po­lis­bil. Sve­ri­ge är den störs­ta mark­na­den, men även den eng­els­ka och den nors­ka är högin­tres­san­ta.

In­stal­la­tio­ner­na är hög­klas­si­ga och ar­be­tet är mi­nu­ti­öst. Var­je bil­byg­ga­re föl­jer ett di­gi­talt sche­ma för att pro­ces­sen ska bli den rät­ta. Ro­bust sä­ker­het är spe­ci­ellt vik­tigt i en po­lis­bil för­stås, i stort som smått. Gi­vet­vis är den pas­si­va sä­ker­he­ten hög hos en Vol­vo­po­lis­bil. Ex­tra för­stärk­ning­ar av bak­par­ti­et som skyd­dar vid påkör­ning bak­i­från räd­dar bå­de de åkan­de och all in­byggd elekt­ro­nik. Med all po­lis­ut­rust­ning på plats ökar tjäns­te­vik­ten på V90 Cross Country till dry­ga 2,6 ton, på­frest­ning­ar­na blir där­för på­tag­ligt stör­re.

– Sä­ker­he­ten är hög­pri­o­ri­te­rad och nya V90 Cross Country är den säk­ras­te och bäs­ta po­lis­bil vi byggt, be­rät­tar pro­dukt­chef Ulf Ryd­he och vi­sar den spe­ci­al­bygg­da krock­vän­li­ga kon­struk­tio­nen un­der ba­ga­ge­rums­gol­vet.

För att rik­tigt pro­va på hur den nya po­lis­bi­len fun­ge­rar fly­ger vi upp till nor­ra Sve­ri­ge för att föl­ja slut­tes­ter­na på plats. Sekre­tes­sen är högs­ta möj­li­ga och jag ploc­kas av min egen ka­me­ra, mo­bil­te­le­fon och lap­top. Tur att duk­ti­ga fo­to­graf Dan Nordgren är hack i häl. Trak­ten mel­lan Ar­vid­sjaur, Jok­k­mokk och Gäl­li­va­re vim­lar av mer el­ler mind­re maske­ra­de bi­lar på hem­li­ga test­tu­rer vin­ter­tid och så även nu.

Tryg­ga­re i hög­byggt

Step­han Green är chef för Volvos spe­ci­al­bi­lar och be­rät­tar om all ex­tra­ut­rust­ning på den all­ra förs­ta bygg­da V90 Cross Country. Prov­bi­len ser ex­tra tuff ut med si­na svart­må­la­de Xc60-fäl­gar men Green be­rät­tar att de fär­di­ga po­lis­bi­lar­na får mer tra­di­tio­nel­la fäl­gar med alu­mi­ni­um­look. Be­håll de svart­lac­ke­ra­de är mitt di­rek­ta råd

– då ser den nya po­lis­bi­len ex­tra bif­fig och tuff ut! Un­der­sök­ning­ar vi­sar att po­li­ser kän­ner sig mer tryg­ga i en hög­byggd po­lis­bil och då ska­dar det väl in­te att bi­len även har at­ti­tyd, ut­an att skräm­mas. På plats finns även V90 po­lis­bil för att vi ska få kän­na på skill­na­der­na.

Mo­tor­ut­bu­det till den svens­ka po­li­sen är D5 AWD med Po­wers­hift och 235 häst­kraf­ter men gi­vet­vis finns ex­em­pel­vis T6 AWD med 320 häst­kraf­ter för ex­em­pel­vis tra­fik­po­lis­verk­sam­het.

Tre bil­ty­per

En­ligt rå­dan­de stan­dard finns fy­ra stan­dardut­gå­vor av po­lis­bi­lar i Sve­ri­ge: A,B, C re­spek­ti­ve D. Typ A är de van­li­ga må­la­de man ser i tra­fi­ken, typ B är ut­rus­ta­de på sam­ma vis men sak­nar ex­te­ri­ör de­kor, så kal­lad ci­vil­bil. Öv­ri­ga har mind­re tek­nisk ut­rust­ning och an­vänds vid ex­em­pel­vis spa­nings­verk­sam­het el­ler trans­por­ter. Prov­bi­len för da­gen är allt­så en typ A – ”Op­tion 998101” på po­lis­språk – utrus­tad till tän­der­na. Det ty­pis­ka ut­se­en­det med fyr­kan­ti­ga re­flek­te­ran­de färg­fält i så kal­lat Bat­ten­burg­möns­ter är snyggt an­pas­sat på Vol­vo­ka­ros­sen. Fö­rar­plat­sen är full­ma­tad med ut­rust­ning med bland an­nat po­li­sens eg­na kar­tor, kom­mu­ni­ka­tions­sy­stem och gi­vet­vis reg­lage för ut­ryck­ning med blå­ljus och si­ren. Fö­rar­sto­len är en­dast elekt­riskt juster­bar i höjd på grund av eko­no­mi, en ful­le­lekt­risk ha­de plat­sat bätt­re. Fick­lam­por sit­ter i ett golv­mon­te­rat ställ, po­si­tio­nen är tvek­sam ef­tersom jag spar­kar ur den med föt­ter­na. An­nars är det­ta en per­fekt ar­bets­plats för svensk po­lis.

För bäs­ta bä­rig­het och för att kla­ra den öka­de tjäns­te­vik­ten rul­lar bi­len på 18-tums­hjul med 235-pro­fil. Änd­rat chas­si och kor­rekt an­pas­sad däck­ut­rust­ning gör att bi­len rul­lar mjukt men sam­ti­digt sta­digt på de långa snötäck­ta land­nings­ba­nor­na i hem­ligt Vol­vo­land. Trots un­dan­ma­növ­rar i hög has­tig­het på halt un­der­lag be­ter sig bi­len myc­ket snällt, till och med bätt­re än en stan­dard-v90 Cross Country. D5-driv­li­nan är kraft­full och pas­sar bå­de till van­lig patrull­verk­sam­het som snabb ut­ryck­ning. Det lug­na chas­si­upp­trä­dan­det känns som en ex­tra liv­li­na för stres­sa­de po­li­ser un­der ak­ti­va si­tu­a­tio­ner, bi­len hjäl­per po­lis­per­so­na­len att kom­ma på plats på ett myc­ket sä­kert och ef­fek­tivt sätt.

Dyr men pris­värd?

Gi­vet­vis har det­ta nya verk­tyg för svensk po­lis en prislapp, men den är un­der upp­köps­ti­den hem­lig. Med tan­ke på att XC70 som po­lis­bil var drygt 50 pro­cent dy­ra­re kan man räk­na med att V90 Cross Country po­lis­bil upp­skatt­nings­vis kom­mer att kos­ta cir­ka 700 000-800 000 kro­nor. Myc­ket peng­ar ja­visst, men vär­det hos en sä­ker ar­bets­mil­jö – sam­ti­digt var­dag­ligt verk­tyg – för en ut­satt yr­kes­kår kan be­ta­la till­ba­ka sig i läng­den.

Blå­ljus på. Test­ba­nan in­bju­der till

Tjock hasp­låt un­der un­der mo­tor och väx­ellå­da.

Fäl­gar­na är för­stärk­ta.

In­foskärm och Ra­kel­lur kom­plet­te­rar Sen­sus­sy­ste­met.

Myc­ket ut­rust­ning ska kun­na las­tas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.