BÄST I GOLF­KLAS­SEN

Hör du till dem som stir­rat dig blind på mel­lan­klas­sen och ing­et an­nat än en kom­bi­bil du­ger? Tänk en gång till då klas­sen un­der in­te be­hö­ver va­ra ett säm­re val.

Bil - - BEGAGNAT - TEXT: JONAS BORGLUND FOTO: PA­TRIK LIND­GREN

Kom­bi­bi­lar snäp­pet mind­re än mel­lan­klas­sens di­ton, som Vol­vo V70 och Volks­wa­gen Pas­sat, är in­te läng­re små­bi­lar. Är man in­te fler än tre-fy­ra fa­mil­je­med­lem­mar kla­rar man sig gott och väl med det som den mind­re klas­sen har att er­bju­da. La­gom är bäst. Var­för ska man nöja sig med det då? Jo, det

kan sam­man­fat­tas i ett en­da ord. Eko­no­mi. En mind­re bil kos­tar mind­re att kö­pa, mind­re att tan­ka, skat­ta, för­säk­ra, och of­ta även att ser­va. Tek­ni­kens Värld har valt ut tre tys­ka stor­säl­ja­re med ben­sin­mo­to­rer. An­led­ning­en till att vi in­te kör die­sel är att die­sel­bi­lar ifrå­ga­sätts, vil­ket de bor­de gjorts för länge se­dan en­ligt vis­sa. De släp­per ut fler skad­li­ga äm­nen men mind­re kol­di­ox­id än ben­si­na­re, ef­tersom di­es­lar drar mind­re. Kol­di­ox­id är nå­got som fram­för allt Eu­ro­pa stir­rat sig blin­da på men är ing­et gift. Du släp­per ock­så ut det när du an­das, så håll an­dan och tänk på mil­jön.

Nå­väl, till­ba­ka till bi­lar­na här som i grund och bot­ten är väl­digt snar­likt upp­bygg­da. Tvär­ställd mo­tor och fram­hjuls­drift. Den en­da egent­li­ga skill­na­den är att Opel Ast­ra har halv­stel ax­el med tvär­gå­en­de watt­länk me­dan Ford Focus och Volks­wa­gen Golf har mul­ti­län­kax­el. Ing­en stör­re skill­nad i upp­fö­ran­de och in­te hel­ler i vad de kla­rar att las­ta bå­de vad gäl­ler vikt och vo­lym. Dä­re­mot finns and­ra skill­na­der, och någ­ra sa­ker att se upp med.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.