Sä­ker och ro­lig

Bil - - BEGAGNAT -

Ford Focus är den ny­as­te kon­struk­tio­nen av des­sa tre vag­nar vil­ket in­ne­bär att den ock­så har mest ut­rust­ning i sä­ker­hets­väg. Ad­ap­tiv fart­hål­la­re fanns som till­val i det så kal­la­de fö­ra­ras­si­stanspa­ke­tet och det är Ford en­sam­ma om bland des­sa tre.

Med tilläg­get plus in­går även kol­li­sions- och dö­da­vin­kel­var­ning, ving­el­var­na­re, skyl­ti­gen­kän­ning och au­to­ma­tiskt hel­ljus. Focus har ock­så myc­ket trev­li­ga och säk­ra väge­gen­ska­per och är vad vi bildå­rar kal­lar ro­lig att kö­ra, med kom­mu­ni­ka­tiv styr­ning och ett väl­stämt chas­si. Sto­lar­na är bra för de fles­ta men vis­sa an­ser si­d­o­stö­det va­ra för hårt.

Förarmil­jön är för­vir­ran­de med mas­sor av knap­par bå­de på in­stru­ment­pa­nel och ratt. Krävs en viss till­vänj­ning bå­de vad gäl­ler de­sign och hand­ha­van­de. Små kro­ma­de och ha­la vred till vär­men står i kon­trast till sto­ra gum­me­ra­de ”hoc­key­puc­kar” för friskluf­tens blå­sa el­ler in­te blå­sa.

Focus finns med ett an­tal oli­ka ben­sin­mo­to­rer där 1,6 Flex­i­fu­el med 120 häst­kraf­ter är van­lig. Som nam­net an­ty­der går den för­u­tom på ben­sin ock­så på eta­nol. Den­na mo­tor mår än­då bäst när den körs på ben­sin och be­hö­ver då ser­vice var 2 000:e mil. Vid eta­nol­drift är ser­vice­in­ter­val­len 1 000 mil. Minst är en en­li­ters tre­cy­lind­rig mo­tor med 100 el­ler 125 häst­kraf­ter. För den fart­sug­ne finns ock­så Focus ST med 250 häst­kraf-

… trev­li­ga och säk­ra väge­gen­ska­per.

ter. Al­la ben­sin­mo­to­rer­na har kam­ked­ja som ver­kar hål­la i läng­den till skill­nad mot ex­em­pel­vis Volks­wa­gens kam­ked­jor. Au­to­mat­lå­da finns men ba­ra ihop med ny­a­re ben­sin­driv­na Ford Focus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.