Stor­bils­kom­fort

Bil - - BEGAGNAT -

För­ra ge­ne­ra­tio­nen Opel Ast­ra är fjär­de ge­ne­ra­tio­nen, med mo­dell­kod J. En lång bil med ett långt ax­elav­stånd. Det gör vägupp­trä­dan­det stor­bils­mäs­sigt ef­tersom ock­så fjäd­ring och ljud­ni­vå är sat­ta åt kom­fort­hål­let. Än­då är den in­te rym­li­ga­re än Focus var­ken i bak­sä­te el­ler lastut­rym­me.

Bå­de Ford Focus och Ast­ra tar 36 läsk­bac­kar med bak­sä­tet fällt me­dan Volks­wa­gen Golf tar 33 styc­ken. Nu kör man kanske in­te runt med läsk­bac­kar upp till ta­ket så of­ta men det ger än­då en in­di­ka­tion.

Med bak­sä­tet åk­bart är last­skill­na­der­na mind­re men fak­tum är att Ast­ra är stör­re på ut­si­dan men nå­got mind­re in­u­ti.

Helt klart är än­då att kom­for­ten är bätt­re i Ast­ra och att den rul­lar nå­got tys­ta­re än öv­ri­ga två bi­lar­na i testet. Sto­lar­na är re­jä­la och bekvä­ma men lik­som i Focus är knapp­mäng­den rik­lig sam­ti­digt som någ­ra knap­par är elän­digt små. Ja, ja, en va­ne­sak för­stås men det är in­te li­ka lätt­be­grip­ligt el­ler väl­stä­dat som i ex­em­pel­vis Volks­wa­gen Golf.

Fin styr­känl­sa

Ast­ra är i prin­cip li­ka kul att kö­ra som Focus med fin styr­käns­la och alert på vägen.

Ma­ski­nellt hit­tar vi ett fler­tal ben­si­na­re un­der hu­ven. Bil­li­gast, äldst och ”trä­li­gast” är 1,6 Eco­tec med 115 häst­kraf­ter.

En re­la­tivt gam­mal men be­prö­vad mo­tor-kon­struk­tion som gne­tar på.

Näs­ta steg är 1,4 Tur­bo med 140 häs­tar följd av 1,6 Tur­bo med 180. Au­to­mat­lå­da finns till bå­da. Ast­ra 1,4T Sports Tou­rer med ac­cep­tab­la mil­tal finns att få för runt 90 000 kro­nor.

… den rul­lar nå­got tys­ta­re än öv­ri­ga två bi­lar­na i testet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.