Bra, med rätt mo­tor

Bil - - BEGAGNAT -

Den­na Golf ge­ne­ra­tion sex he­ter fort­fa­ran­de Va­ri­ant i kom­bi-ut­fö­ran­de och just kom­bi­ver­sio­nen ba­se­ras på den äld­re platt­for­men från Golf V. När sju­an tog vid 2013 var kom­bi­nam­net i stäl­let Sportscom­bi, ut­an att bi­len blev så myc­ket spor­ti­ga­re.

Om­tyckt har den all­tid va­rit allt se­dan Golf III Va­ri­ant kom 1993. Ro­bust och slit­stark men ald­rig spe­ci­ellt in­spi­re­ran­de el­ler kul. Dä­re­mot duk­tig på att va­ra just en kom­bi­bil i sin klass.

Golf VI är rym­lig, be­kväm med bra sto­lar och lätt­körd. Den är en mått­stock vad gäl­ler upp­levd kva­li­tet med fi­na ma- te­ri­al och med knap­par, mä­ta­re och reg­lage som är tyd­li­ga och lätt­ar­be­ta­de.

Den re­el­la kva­li­te­ten har dock säl­lan va­rit bätt­re än hos nå­got an­nat mär­ke och i vis­sa fall har Volks­wa­gen-kva­li­te­ten va­rit un­der all kri­tik.

Det gäl­ler fram­för allt ben­sin­mo­to­rer­na som har kam­ked­ja. De så kal­la­de Tsi-mo­to­rer­na som finns i oli­ka stor­le­kar och häst­kraftsan­tal (och sit­ter i många fler av kon­cer­nens mär­ken). En av de van­li­gas­te just för des­sa års­mo­del­ler är 1,4 TSI. En rik­tig skit­mo­tor på ren svens­ka där kam­ked­jan kan rap­pa över el­ler gå av re­dan vid 5 000 mil.

Så om man vill ha Golf VI med ben­sin­mo­tor finns egent­li­gen ba­ra ett en­da håll­bart al­ter­na­tiv. 1,6 Multi­fu­el med 102 häst­kraf­ter. Kan tyc­kas li­te men den gör sitt jobb och den går fram­för allt in­te sön­der. Dess­utom kan 1,6 kö­ras på eta­nol och den har (be­kym­mers­fri) kam­rem, vil­ket Volks­wa­gen åter­in­fört på de nya Tsi-mo­to­rer­na som kom 2015.

Au­to­mat­lå­da finns in­te till 1,6 102 hk, dä­re­mot till 1,4 TSI, men en så­dan mo­tor bör du som sagt in­te kö­pa.

En vet­tig Golf VI Va­ri­ant 1,6 hit­tar du från cir­ka 75 000 kro­nor.

Var ska skå­pet stå och vil­ket mär­ke ska det va­ra? Volks­wa­gen Golf Va­ri­ant är den mest kon­ven­tio­nel­la av des­sa tre bi­lar. En duk­tig bil på många sätt och vis men ty­värr har Volks­wa­gen miss­lyc­kats med si­na TSI ben­sin-mo­to­rer (ja, de har väl in­te lyc­kats så bra med di­es­lar­na hel­ler med tan­ke på vad som hänt, även om di­es­lar­na är håll­ba­ra).

In­te för­rän mo­dellår 2015 byt­te man ut den kle­na kam­ked­je­kon­struk­tio­nen och gick till­ba­ka till kam­rem. Där­för re­ko­men­de­rar vi den en­da ben­sin­mo­torn som in­te he­ter TSI, näm­li­gen 1,6. Gam­mal, be­prö­vad med två­ven­tils­tek­nik och kam­rem. Und­vik DSG7, köp i stäl­let ma­nu­ell väx­ellå­da.

Opel Ast­ra har ett fler­tal ben­sin­mo­to­rer att väl­ja bland och ing­en av dem har ut­märkt sig för att va­ra då­lig rent håll­bar­hets­mäs­sigt. Låt va­ra att 1,6 Eco­tec är en äld­re, li­te drö­gig ma­skin. Ro­li­ga­re mo­to­rer är 1,4T och 1,6T som är mo­der­na­re och pig­ga­re. Ast­ra går tyst med fi­na väge­gen­ska­per, näs­tan som en stör­re bil, men den blir in­te bäs­ta köp bland des­sa tre.

Det blir Ford Focus som tar hem se­gern av en så en­kel an­led­ning att den är till­ver­kad se­na­re och säljs fort­fa­ran­de ny i sam­ma ge­ne­ra­tion. Det be­ty­der mer sä­ker­hets­ut­rust­ning och av se­na­re sort. Ben­sin­mo­to­rer finns att väl­ja bland där de små tre­cy­lind­ri­ga gör ett gott jobb, men kanske in­te är så bräns­lesnå­la som man kan tro. Fyr­cy­lind­rig 1,6 Ecoflex är vet­tig och kan kö­ras på eta­nol – om det bräns­let får en re­näs­sans i fram­ti­den. Vad tror du, Löfven?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.