Mot nya tri­um­fer

Världs­lan­se­ring­en med prov­kör­ning av nya Tri­umph Stre­et Tri­p­le äger rum på Ca­talunya-ba­nan och vägar i trak­ter­na kring spans­ka Bar­ce­lo­na. Vi var på plats och um­gicks med Rs-ver­sio­nen av den nya na­ken­mo­del­len.

Bil - - MOTORCYKEL TRIUMPH STREET TRIPLE RS - TEXT: JOHAN AHLBERG, FASTBIKES.SE FOTO: TRI­UMPH

Tri­umph Stre­et Tri­p­le lan­se­ra­des förs­ta gång­en år 2007, och se­dan dess har mo­del­len sålts i över 50 000 ex­em­plar. 2017 års ma­ski­ner har nu fått en helt ny 765-ku­biks tre­cy­lind­rig rad­mo­tor. Här fin­ner vi även nya vev­sta­kar, kol­var, ve­vax­el och ba­lan­sax­el som till­sam­mans lagt grun­den för be­tyd­ligt mer top­pef­fekt och ökat vrid­mo­ment, i syn­ner­het på lå­ga varv­tal och upp vi­da­re ge­nom mel­lan­re­gist­ret.

Hos nya Stre­et Tri­p­le S upp­ges mo­torn va­ra på 113 häst­kraf­ter som bäst vid 11 250 varv per mi­nut, och 73 newton­me­ter vrid­mo­ment vid 9 100 varv per mi­nut. Stre­et Tri­p­le R sägs er­bju­da 118 häst­kraf­ter på topp vid 11 700 varv per mi­nut, och 77 newton­me­ter vrid­mo­ment vid 9 400 varv per mi­nut. Stre­et Tri­p­le RS lär maxa med 123 häst­kraf­ter som bäst vid 11 170 varv per mi­nut, och 77 newton­me­ter vid 10 800 varv. Och nog finns det kraft all­tid. Trots allt ta­lar vi om cir­ka 16 pro­cent mer pul­ver att till­gå än fö­re­gång­a­ren, med en hel del ex­tra vrid­mo­ment på bot­ten och mel­lan­re­gist­ret. Dess­utom har ju mo­tor­cy­keln tap­pat en del i vikt, vil­ket gi­vet­vis gör sitt till att för­bätt­ra hel­hets­in­tryc­ket. Och re­sul­ta­tet är en mo­tor som har gott om kraft där jag vill att det ska va­ra, på det li­te läg­re varv­ta­len, även om det finns gott om kraft även på topp.

Quicks­hif­ter

Hos samt­li­ga ver­sio­ner är väx­ellå­dan med läg­re ut­väx­ling på förs­ta och and­ra väx­eln till för­mån för bätt­re ac­ce­le­ra­tion. Det här gör vis­ser­li­gen att man mås­te va­ra li­te he­ta­re på grö­ten och väx­la li­te snab­ba­re, men med hjälp av quicks­hif­tern går det här smi­digt som en dans.

Av­gas­sy­ste­met är ock­så nytt, med ny de­sign och drag­ning, som till­sam­mans ska ge bätt­re pre­stan­da och ett maf­fi­ga­re av­gas­ljud, där Tri­umph upp­ger att den nya luft­bur­ken, till­sam­mans med det nya av­gas­sy­ste­met, sänkt vik­ten med 1,7 kg.

För­u­tom des­sa tre, finns dess­utom en ex­tra låg R-ver­sion, för dig som vill sit­ta än­nu när­ma­re mar­ken.

ABS och an­tis­pinn är stan­dard

De oli­ka mo­del­ler­na skil­jer sig en aning åt vad gäl­ler grund­ut­rust­ning. ABS är stan­dard hos samt­li­ga ver­sio­ner, lik­som Ri­de-by-wi­re, an­tis­pinn (som går att stänga av), upp till fem oli­ka kör­pro­gram och väx­el­lä­ges­in­di­ka­tor.

Stre­et Tri­p­le kom­mer med ny LED Drl-strål­kas­ta­re (R och Rs-mo­del­ler­na), som ska ge bätt­re sikt och även öka syn­bar­he­ten. Lju­set hos den nya LED Drl-strål­kas­ta­ren upp­ges va­ra 28 gång­er star­ka­re än hos fö­re­gå­en­de mo­dell med van­ligt ha­lo­gen­ljus. Hos S-mo­del­len sit­ter en ny typ av Led-strål­kas­ta­re på plats, som ska ge 4,6 gång­er star­ka­re ljus än hos fö­re­gå­en­de strål­kas­ta­ren­het med ha­lo­gen­ljus.

Me­dan Stre­et Tri­p­le S kom­mer med en upp­da­te­rad Lcd-in­stru­men­te­ring med ana­log vis­ning av mo­tor­varv­ta­let, kom­mer R och Rs-ver­sio­ner­na med en helt ny di­gi­tal in­stru­men­te­ring med 5-tums TFT färgskärm, och där det är möj­ligt att väl­ja mel­lan tre oli­ka lay­ou­ter för vis­ning av in­for­ma­tio­nen. En prak­tisk de­talj är att vin­keln hos in­stru­men­te­ring­en går att ju­ste­ra i fle­ra steg för op­ti­me­rad över­sikt över in­stru­men­te­ring­en för al­la ty­per av fö­ra­re. Hos Rs-ver­sio­nen finns även yt­ter­li­ga­re ”te­man” för in­stru­men­te­ring­en att väl­ja mel­lan.

Dess­utom är självav­stäng­an­de blin­kers stan­dard hos R och RS, lik­som den nya fem-lä­ges joy­s­tic­ken. Hos Rs-ver­sio­nen sit­ter även Quicks­hif­ter (väx­la ut­an att be­hö­va an­vän­da kopp­ling­en) och Lap ti­mer (varv­tid­mä­ta­re) på plats.

Ef­ter att jag har gjort allt i min makt för att få med mig så myc­ket fart som möj­ligt ut på Ca­talunya-ba­nans start-och-mål- ra­ka hål­ler jag stumt. Sam­ti­digt för­sö­ker jag gö­ra mig så li­ten som jag ba­ra kan och kläm­mer knä­na mot ben­sin­tan­ken, och väx­lar upp från fem­man till sex­an, vil­ket går söm­löst tack va­re quicks­hif­tern ut­an att jag ens rört kopp­lings­reg­la­get.

Elekt­ro­ni­ken gör vad den ska

I slu­tet av startra­kan väx­lar jag i re­gel ner tre väx­lar i all hast, sam­ti­digt som jag brom­sar och gör mig re­do för att först svänga hö­ger och di­rekt där­ef­ter svänga väns­ter sam­ti­digt som det är dags att bör­ja öka far­ten igen, in­nan det åter är dags att ta den långa hö­gern som ef­ter en kort ra­ka åter igen vi­ker av till hö­ger in­nan det är dags att ta väns­tern och be­ge sig ned­för. Här är jag li­te väl het på grö­ten vid ett till­fäl­le, och som ett di­rekt re­sul­tat av att jag vred li­te för has­tigt på ga­sen tap­par bak­däc­ket fäs­tet för en kort stund. Ba­kom­va­ran­de fö­ra­ren såg tyd­ligt att jag tap­pa­de fäs­tet. För mig var det täm­li­gen odra­ma- tiskt. Elekt­ro­ni­ken klev in och räd­da­de si­tu­a­tio­nen fint och snyggt.

Chas­sit var ock­så he­la ti­den im­po­ne­ran­de lugnt. Det en­da jag märk­te av egent­li­gen var att varv­ta­let stack iväg väl­digt snabbt för en kort stund, och se­dan var allt som van­ligt igen. Det kän­des mer som att kopp­ling­en sli­ra­de än att jag fick sladd. Och det som gör det he­la mer im­po­ne­ran­de är fak­tu­met att det här i grund och bot­ten är en na­ken­ma­skin, men som onek­li­gen har oer­hört spor­ti­ga am­bi­tio­ner. Fjäd­ring­en job­bar su­per­fint med att slä­ta ut ojämn­he­ter och hål­la hju­len på bac­ken, ut­an att det va­re sig upp­le­vas som va­re sig stö­tig el­ler gung­ig. Och det här är en mo­tor­cy­kel som kla­rar sig fan­tas­tiskt bra på ba­nan, även om det an­tag­li­gen är på lands­vä­gen och in­ne i stä­der­na som de fles­ta kom­mer att kö­ra med den.

Kort­fat­tat kan jag ba­ra sä­ga: Tri­umph har gjort det igen. En re­dan häf­tig na­ken­ma­skin har bli­vit re­jält myc­ket bätt­re.

Ett an­tal så kal­la­de ”Ri­ding mo­des” finns att väl­ja mel­lan.

Brom­sok från ita­li­ens­ka Brem­bo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.