Så fix­ar du … REPOR I LAC­KEN

Repor i lac­ken kan upp­stå på de mest oa­na­de sätt. Här är vår gui­de till hur du får dem att sy­nas mind­re, ut­an att lac­ka om bi­len.

Bil - - KONSUMENT - TEXT: GÖRAN HUUSKO FOTO: PA­TRIK LIND­GREN

Som bi­lä­ga­re är bi­len ett av di­na mest vär­de­ful­la ting, många om­hul­dar for­do­net som om det vo­re en för­läng­ning av vår egen per­son­lig­het. Det mest vär­de­ful­la är dock bar­nen, men ibland sam­ver­kar barn, bil och kanske en nä­ve sten på ett sätt som in­te är helt op­ti­malt. Och vips har du en sten­tvät­tad bil, med lac­ken full av repor.

I det här fal­let har en ung kre­a­tiv in­di­vid od­lat sin konst­när­li­ga si­da ge­nom att ri­ta på bi­len med hjälp av grå­sten. För att slip­pa en om­lac­ke­ring så ska jag gui­da er på vägen mot en rep­fri lack.

OBS! Att våtsli­pa bi­len ska gö­ras med för­sik­tig­het och är du mins­ta osä­ker så kon­tak­ta en fack­man in­om om­rå­det in­nan du ens tän­ker tan­ken!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.