IM­POR­TE­RA EN SCION FR-S – ÄR DET EN SMART AF­FÄR?

Bil - - EX­PER­TER­NA SVA­RAR - MI­KAEL STJER­NA

Sit­ter här och und­rar. Det ver­kar som att jag kan im­por­te­ra en ny Scion FR-S för 40 000– 50 000 kro­nor mind­re än mot­sva­ran­de Toyo­ta GT86 kos­tar här. Är det så? Den jag tit­tat på kos­tar dry­ga 27 000 dol­lar med au­to­mat. Se­dan an­vän­der jag si­dor som vi­sar vad res­ten kos­tar med frakt, moms, fix och så vi­da­re. Ver­kar än­då slu­ta på 280 000 kro­nor för en bil som kos­tar 325 000 kro­nor om jag kö­per i Sve­ri­ge från Toyo­ta. Kan jag kö­pa så? Är det rätt som jag lä­ser ut att det kos­tar li­ka myc­ket i svens­ka kro­nor som i dol­lar? Kos­tar bi­len 20 000 dol­lar, då har jag den hem­ma för 200 000 kro­nor. Kos­tar den 30 000 dol­lar så blir det 300 000 kro­nor? GÖRAN

SVAR: Pris­skill­na­den mel­lan din till­tänk­ta Scion FR-S och den svens­ka mot­sva­rig­he­ten Toyo­ta GT86 tyc­ker jag fak­tiskt är på­fal­lan­de li­ten, all­de­les för li­ten för att mo­ti­ve­ra ett köp. Tänk på att den svensk­sål­da Toyo­ta-mo­del­len säljs med tre års vagnska­de­ga­ran­ti, nå­got som du för­mod­li­gen kan vär­de­ra till 12 000 kro­nor. Dess­utom har den svensk­sål­da bi­len tre års ga­ran­ti (upp till 10 000 mil). Kö­per du en bil i USA fal­ler ga­ran­tin över bord när bi­len kor­sar At­lan­ten. Dess­utom har kanske den ame­ri­kans­ka bi­len en del Usa-ty­pisk ut­rust­ning (väg­mä­ta­re i mi­les, tem­pe­ra­turska­la i Fa­h­ren­heit etc) som kan på­ver­ka vär­det. I dag kan of­tast så­dant stäl­las in i bi­lens da­tor, men hur det är med Scion vet jag in­te sä­kert. Sist men in­te minst är det svens­ka pri­set in­te skri­vit i sten, det är sä­kert prut­bart. Det gäl­ler i och för sig även ame­ri­kans­ka pri­ser, men när det gäl­ler bi­lim­port från USA till­kom­mer det för­mod­li­gen fle­ra opla­ne­ra­de ut­gif­ter för ut­rust­ning, om­bygg­nad och trans­port. Mitt råd är att kö­pa Toyo­ta GT86 i Sve­ri­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.