Grönt är SKÖNT…

Det nu värs­ta från Mer­ce­des-amg sta­vas GT R. 0-100 km/h av­ver­kas på 3,6 se­kun­der och topp­far­ten ly­der 318 km/h. Vi pro­var om den le­ver upp till sin arg­sin­ta ytt­re.

Bil - - PROVKÖRT -

Nu har Mer­ce­des nya värsting-amg hit­tat till Sve­ri­ge och vi läg­ger van­tar­na på den in­nan lac­ken knappt hun­nit tor­ka. En av de många ny­he­ter­na som skil­jer GT R mot van­li­ga GT är den skri­kigt grö­na fär­gen, ”AMG green hell mag­no”. Först bör jag näm­na att lac­ken kos­tar 83 900 kr ex­tra. Sen kan jag fyl­la i att den är rik­tigt snygg, matt och me­tal­lic på sam­ma gång och ytan känns som pap­per. Helt klart en färg man vill ha, men att läm­na in på fo­li­e­ring känns som ett bätt­re eko­no­miskt val.

Ba­kom rat­ten är det in­te som i nå­gon an­nan bil. Den till sy­nes oänd­ligt långa hu­ven som hö­jer upp sig över hjul­hu­sen bju­der på en fan­tas­tisk ut­sikt. Mitt­kon­so­len är kanske den bre­das­te i bil­värl­den och fylld med knap­par. Full av för­vän­tan tryc­ker jag på start­knap­pen, bi­len ry­ter till och fal­ler se­dan ner i ett dovt V8-mul­ler.

Det förs­ta då­li­ga jag mär­ker med AMG GT R är att jag in­te rik­tigt får sto­len så långt fram jag vill. Det and­ra då­li­ga är att väx­el­väl­ja­ren sit­ter för långt bak. Jag bö­jer ar­men i en kons­tig vin­kel och lyc­kas få i Dri­ve. Tryc­ker in M-knap­pen för att få sty­ra väx­ling­ar­na själv och pas­sa rä­ven på att vri­da kör­pro­grams väl­ja­ren till Ra­ce. För­u­tom sin bredd är bi­len för­vå­nans­värt snäll i stads­tra­fik men det här är en bil som vill kö­ra fort, den är all­tid på tå. Så jag pe­tar i en hög­re väx­el och sät­ter kurs bort från stan.

Tajt och di­rekt

På öpp­na vägar glöm­mer jag di­rekt det som är då­ligt med AMG GT R, det här är den ro­li­gas­te bi­len jag kört. Ba­kom rat­ten känns den som en ra­cing­bil. Ex­tremt tajt, pre­cis och di­rekt styr­ning, la­gom hård fjäd­ring och en blixt­snabb väx­ellå­da kom­bi­ne­rad med en strå­lan­de mo­tor. Re­sul­ta­tet är så fan­tas­tiskt att jag får kramp i an­sik­tet, dels för att le­en­det är brett upp till öro­nen och dels tack va­re g-kraf­ter­na. Mer­ce­des-amg GT R är ett tek­niskt un­der­verk sett ur al­la aspek­ter men den känns än­då som en av de rå­as­te bi­lar­na på mark­na­den. Bi­lens ut­se­en­de är bru­talt men det är in­te ba­ra för syns skull. Fram­skär­mar­na är gjor­da i kol­fi­ber och AMG GT R är 46 mm bre­da­re fram än van­li­ga AMG GT, bak­till he­la 57 mm bre­da­re. Mer­ce­des-amg GT R är 201 cen­ti­me­ter bred!

Trots den öka­de bred­den går bi­len lät­ta­re ge­nom luf­ten sam­ti­digt som den ge­ne­re­rar 155 kg mer mark­tryck vid topp­fart. Dess­utom ge­ne­rar den mer kyl­ning till mo­torn, väx­ellå­dan och brom­sar­na. Ba­kom den enor­ma fron­ten döl­jer sig ak­tiv ae­ro­dy­na­mik. Un­der stöt­fång­a­ren finns en kol­fi­ber­flärp som kan sän­kas 40 mm för att ge bi­len bätt­re mark­tryck ge­nom att bi­len sugs ner mot bac­ken. Un­der gril­len sit­ter det två reg­lage som an­ting­en kan sty­ra luf­ten till ky­la­re el­ler stäng­as av för att gö­ra bi­len mer ae­ro­dy­na­misk. Bak­till är det mer gam­mal­dags, bakving­en är fast­mon­te­rad och går att stäl­la in ma­nu­ellt med rik­ti­ga verk­tyg. Un­der de tre ut­blå­sen sit­ter en dub­bel dif­fu­sor som till­sam­mans med bakving­en ge­ne­rar myc­ket mark­tryck.

Dub­bel­tur­bo

Per­son­li­gen har jag all­tid gil­lat Mer­ce­des re­la­tivt nya 4,0-li­ters V8. Mo­torn som har dub­bel­tur­bon in­te­gre­rad mel­lan cy­lin­der­ban­kar­na sit­ter bland an­nat även i C 63 och van­li­ga AMG GT samt GT S. Karak­tä­ren är rik­tigt skön och den var­ken känns el­ler lå­ter som en tur­bo­mo­tor. Att den nu har 585 häs­tar, 75 fler än ti­di­ga­re, gör den såklart rik­tigt snabb. 0-100 km/h av­ver­kas på 3,6 se­kun­der och topp­far­ten ly­der 318 km/h. Dub­bel­kopp­lings lå­da när i klass med de bäs­ta, hy­per­snabb och ald­rig tvek­sam el­ler ryc­kig. Den ska tyd­li­gen va­ra op­ti­me­rad för att va­ra snab­ba­re i AMG GT R än ti­di­ga­re, men det är ing­et jag

mär­ker då den var jät­te­snabb re­dan in­nan. Väx­ellå­dan har även ju­ste­rats så sjun­de väx­eln är kor­ta­re sam­ti­digt som förs­ta väx­eln är läng­re. Nå­got som jag själv­klart pro­var och vid max­varv på förs­ta väx­eln gör bi­len 80 km/h!

Ban­bil för ga­tan

Men det här är en ban­bil för ga­tan vil­ket har si­na nack­de­lar, hög­ljudd, stö­tig och spår­käns­lig. Som de fles­ta mo­der­na sport­bi­lar har Mer­ce­des-amg GT R ställ­ba­ra stöt­däm­pa­re och ställ­bar ljud­däm­pa­re. Stöt­däm­par­na går att sät­ta i Com­fort, Sport el­ler Sport+ en­ligt Mer­ce­des. Jag över­sät­ter det till hårt, hår­da­re el­ler hår­dast. Och det här är förs­ta bi­len jag kört som jag ens har fun­de­rat på att tryc­ka på knap­pen för att däm­pa lju­det från ut­blå­sen. Med öpp­na spjäll i av­gas­sy­ste­met är lju­det vac­kert men sam­ti­digt öron­be­dö­van­de. Vid full­gas då­nar det våld­samt och vid gas­släpp och ned­väx­ling­ar­na smatt­rar det friskt. Men trots att det är en tur­bo­mo­tor hörs inga tur­bo­ljud.

GT R är den förs­ta bi­len från Mer­ce­des-amg som har bak­hjuls­styr­ning. Den är stan­dard och gör bi­len smi­di­ga­re i far­ter upp till 100 km/h då bak­hju­len styr mot fram­hju­len. I hög­re has­tig­he­ter gör bak­hju­len tvärt om för att gö­ra bi­len sta­bi­la­re. I kom­bi­na­tion med den va­ri­ab­la styr­ning­en bor­de bi­len gå som på räls i hög­re fart, men ic­ke. Den ex­tremt di­rek­ta styr­ning­en gör bi­len oro­lig i hög­re far­ter och man får hål­la hårt i rat­ten och vi­sa vem som be­stäm­mer.

En an­nan de­talj som vid förs­ta blick kan ver­ka onö­dig i en gat­bil är det nio-vägs ställ­ba­ra an­tisladd­sy­ste­met. Sy­ste­met och vre­det un­der bild­skär­men är ta­get di­rekt från AMG GT R:s än­nu ar­ga­re sys­kon, ra­cing­bi­len AMG GT3. Vre­det där nio be­ty­der helt ur­kopp­lat och ett är med ful­la hängs­len. Var­je steg gör skill­nad vil­ket var väl­digt på­tag­ligt när det kom en dos snö­storm un­der prov­tu­ren …

De stan­dard­mon­te­ra­de R-däc­ken från Miche­lin grep­par in­te alls på hal­ka och det spin­ner till oänd­lig­he­ten med vre­det på nio, vil­ket in­te är helt för­vå­nan­de. Jag vri­der ner till steg fem men mo­torn fort­sät­ter skri­ka och jag kom­mer knappt fram­åt. Vri­der ner till steg ett och då går det. Vre­det är i all­ra högs­ta grad på rik­tigt och var­je steg gör skill­nad, det är in­te ba­ra nå­gon pryl som ska ver­ka ra­cing.

Ex­trem och avan­ce­rad

Med tan­ke på att Mer­ce­des-amg GT R är en väl­digt ex­trem bil med myc­ket avan­ce­rad tek­nik är pri­set på 1 645 000 kr gans­ka schysst.

Vis­ser­li­gen är det näs­tan 300 000 kr mer än en AMG GT S, men har man råd och vill ha en rik­tigt snabb bil som drar blic­kar och kör ifrån det mesta på ban­da­gar kan det­ta var bi­len för dig.

Mer­ce­des-amg GT R är bland det vas­sas­te nå­gon­sin från Mer­ce­des-amg.

TEXT: OSKAR KRÜGER FOTO: MARTIN ÖBERG

Ving­en är fast­mon­te­rad och går en­dast att ju­ste­ra med verk­tyg.

Bak­hju­len är stör­re än fram­hju­len. Re­na ra­ma drags­tersti­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.