Ut­sträckt Pas­sat

Volks­wa­gen Ar­te­on har be­gå­vats med en ny fart­hål­la­re som hö­jer och sän­ker has­tig­he­ten ef­ter vad som är tillå­ten has­tig­het. Och som även läg­ger på ”moms” på fart­grän­sen.

Bil - - PROVKÖRT - TEXT: MIKAEL STJERNA FOTO: VOLKS­WA­GEN

Nya Pas­sat CC har en ka­ross som än­nu tyd­li­ga­re skil­jer sig från Pas­sat och den har bli­vit omdöpt med ett namn som är tänkt att osa klass. För att in­te ris­ke­ra att någ­ra oklar­he­ter får sprid­ning för­kla­rar ide­o­lo­ger­na från Wolfs­burg be­ty­del­sen i press­ma­te­ri­al.

”Nam­net Ar­te­on − med be­to­ning på förs­ta sta­vel­sen − be­står av två de­lar: ”Art” är ta­get från det la­tins­ka or­det ”konst” och an­spe­lar på bi­lens har­mo­nis­ka och emo­tio­nel­la lin­jer, me­dan än­del­sen ”eon” iden­ti­fi­e­rar bi­len som en pre­mi­um­mo­dell.”

Aha.... så är det för­stås. Jag tän­ker på de kän­da pre­mi­um­mo­del­ler­na Chrys­ler Ne­on och Se­at Le­on... ca­se clo­sed.

Gott om ut­rym­me

Ar­te­on är 4,86 me­ter lång, nio cen­ti­me­ter läng­re än Pas­sat. Hjul­ba­sen är på 2,84 me­ter. Ut­rym­me­na är där­för bra, det är gott om benut­rym­me i bak­sä­tet.

Tyck vad du vill om de­sig­nen. Själv tyc­ker jag att den nya fron­ten pas­sar bi­len bra och de bre­da, run­da höf­ter­na över bak­hju­len ger Ar­te­on en bif­fig at­ti­tyd.

Volks­wa­gen kal­lar ka­ros­sen för ”fast­back”, och visst är det synd att de­fi­ni­e­ra den lå­ga, lång­sträck­ta pro­fi­len som en prag­ma­tisk halv­kom­bi. Men Ar­te­on har fak­tiskt en re­jäl halv­kom­bi­luc­ka och ett stort ba­ga­geut­rym­me.

As­si­stans­sy­ste­men har fått sig en över­syn och för förs­ta gång­en i en Volks­wa­gen ba­kar man in da­ta från skyl­ti­gen­kän­ning­en och na­vi­ga­tions­sy­ste­met i fart­hål­la­ren. På pap­pe­ret lå­ter det smart. Man knäp­per på fart­hål­la­ren och se­dan hål­ler den 70 km/h där det är 70 som gräns. När man kom­mer till ett sam­häl­le brom­sar den ner till 50 km/h och ef­ter byn ga­sar den upp igen.

Volks­wa­gen kal­lar den nya fart­hål­la­ren­funk­tio­nen för ”kom­fort­fi­ness”. Själv när­mar jag mig nerv­sam­man­brott när jag tes­tar. Ar­te­on har näm­li­gen sin egen

syn på när det är dags att brom­sa in. Den ver­kar tro att jag har valt pro­gram­met ”i sista se­kund” när jag i själ­va ver­ket har valt pro­gram­met ”com­fort”. Det är full fart till stop-teck­net in­nan den ni­tar, och kurv­tag­ning med skri­kan­de däck i by­ar­na i Ni­e­der­sach­sen. Det är in­te all­tid man bör kö­ra i 50 km/h ba­ra för att det står så på skyl­ten.

Nu till det märk­li­ga. Bru­kar du läg­ga på ”moms” på fart­grän­ser­na? Det kan Ar­te­on ock­så gö­ra. Med en knapp­tryck­ning ad­de­ras 10 km/h i ta­get på has­tig­hets­grän­sen.

Tyc­ker jag att 50 km/h känns för lång­samt så tryc­ker jag på ”moms­knap­pen” och vips så plus­sar bi­len på 10 km/h på skyl­tad max­has­tig­het. Tryc­ker jag två gång­er ad­de­ras 20 km/h på de lagstad­ga­de has­tig­hets­grän­ser­na. Visst känns det en smu­la kons­tigt – kan det­ta va­ra syf­tet med skyl­ti­gen­kän­ning?

And­ra as­si­stent­ny­he­ter är att Ar­te­on nu­mer på en fler­fi­lig väg kan kö­ra ut till väg­kan­ten och stan­na om fö­ra­ren ver­kar ha som­nat el­ler svim­mat och sy­ste­met in­te lyc­kats väc­ka ho­nom. Kurv­lju­set har bli­vit så för­ut­se­en­de att det ly­ser upp kur­van pre­cis in­nan man har bör­jat svänga.

4x4 och DSG stan­dard

Tre oli­ka mo­to­rer finns att väl­ja mel­lan. Två två­li­ters­di­es­lar på 190 re­spek­ti­ve 240 häst­kraf­ter, samt en två­li­ters ben­sin­mo­tor på 280 häst­kraf­ter. Fyr­hjuls­drift och Dsg-au­to­mat­lå­da är stan­dard. In­te kons­tigt att pri­set är högt. In­stegs­mo­del­len på 190 häst­kraf­ter går på 399 900 kro­nor, med 240 häst­kraf­ter kos­tar die­seln 434 900 kro­nor. Ben­sin­ver­sio­nen 2,0 TSI på 280 häst­kraf­ter går lös på 489 900 kro­nor, men har då ock­så den hög­re ut­rust­ningsni­vån ”GTR” som bju­der på skinn­kläd­sel, el-styr­da fram­sto­lar, Led-strål- kas­ta­re med me­ra.

På plats vid prov­kör­ning­en i Han­no­ver finns die­seln på 240 häst­kraf­ter och ben­sin­ver­sio­nen. Bå­da ut­märks av en fin chas­si­kom­fort. Det bru­kar bli bra med en hjul­bas på näs­tan tre me­ter. Men nog tyc­ker jag die­sel­mo­torn hörs väl myc­ket på tom­gång. In­te så att det stör, men för 434 900 kro­nor vill jag ha grav­tyst­nad. Förarmil­jön känns in­bäd­dad, ex­klu­siv och väl­byggd. In­fo­tain­men­ten­he­ten är ny­ut­veck­lad och i topp­ver­sio­nen sak­nar den helt fy­sis­ka knap­par – ty­värr.

Ben­sin­mo­torn på 280 häst­kraf­ter tyc­ker jag pas­sar bra i en Grand Tou­rer som Ar­te­on. Vis­kan­de tyst och med ett näs­tan die­sel­starkt vrid­mo­ment.

Slut­sats: En all­de­les be­då­ran­de ska­pel­se som är be­tyd­ligt mer bruk­bar än en två­dör­rars ku­pé. Dess­utom får Volks­wa­gen nå­got att er­bju­da till de köp­star­ka som tyc­ker Pas­sat är för bil­lig.

Ar­te­on är läng­re än CC och mä­ter 486 cen­ti­me­ter.

Ar­te­on star­tar på 399 900 kro­nor. Dyrt för en Pas­sat med slut­tan­de tak.

Au­to­pi­lo­ten kan kopp­las sam­man med kart­da­ta­ba­sen samt skyl­ti­gen­kän­ning­en och hö­jer och sän­ker far­ten till tillå­ten max­fart.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.