SKODA- ÄGARE NÖJDAST

Bil - - FRAMVAGNEN -

är de nöj­das­te. Det vi­sar en un­der­sök­ning som gjorts av den brit­tis­ka bransch­or­ga­ni­sa­tio­nen Dri­ver Po­wer och tidningen Au­to Ex­press. Frå­gor i 31 oli­ka ka­te­go­ri­er har be­sva­rats av brit­tis­ka ägare av nya bi­lar som in­te är äld­re än tolv må­na­der. 75 oli­ka bil­mo­del­ler om­fat­tas av un­der­sök­ning­en. Top­par lis­tan gör Skoda Su­perb där 93,4 pro­cent av ägar­na är nöj­da, tvåa kom­mer Skoda Ye­ti där siff­ran är 93,3 pro­cent. Längst ner hit­tar vi Ci­troën C1 med 87 pro­cent, men även Sko­das kon­cern­kol­le­gor Au­di och Volks­wa­gen fi­gu­re­rar i de läg­re re­gi­o­ner­na med mo­del­ler­na A1 och Up. Ci­troën har yt­ter­li­ga­re en mo­dell i bot­ten: Ci­troën C4 Cactus på tred­je säms­ta plats med 86,6 pro­cent, med Ford Mon­deo ne­dan­för sig på 86,8 pro­cent.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.