ANTALET RATTFULLA ÖKAR

Bil - - FRAMVAGNEN -

har po­li­sen mer än hal­ve­ra tan­ta­let nyk­ter­hets­kon­trol­ler i tra­fi­ken. Sam­ti­digt ökar antalet bi­lis­ter som kör på­ver­ka­de av al­ko­hol och dro­ger. Det­ta vi­sar en gransk­ning som Motor­män­nens tid­ning Mo­tor har gjort. För­ra året gjor­des strax ö ve ren­mil­jon nyk­ter­hets­kon­trol­ler ilan­det (1056280), vil­ket är det lägs­ta antalet på sex år. 2010 gjor­des näs­tan 2,7 mil­jo­ner nyk­ter­hets kon­trol­ler. Sam­ma gransk­ning vi­sar ock­så att onykt­ra fö­ra­re låg ba­kom en stör­re an­del av döds­fal­len i tra­fi­ken för­ra året än sex år ti­di­ga­re. Un­ge­fär en tred­je­del av al­la som om­kom­mer i väg­tra­fi­ken gör det i en olyc­ka som är al­ko­hol- el­ler dro­gre­la­te­rad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.