VOL­VO XC90 ÅTERKALLAS

Bil - - FRAMVAGNEN -

ett pro­blem med bil­bäl­tet på tred­je sä­tes­ra­dens hö­ger­si­da i Vol­vo XC90 års­mo­dell 2017. En li­ten kom­po­nents om­rör bäl­tes för­sträc­ka­ren kan i ett värs­ta sce­na­rio loss­na och stud­sa runt i ba­ga­geut­rym­met och even­tu­ellt ock­så i öv­ri­ga ku­pén vid en kol­li­sion. Någ­ra in­ci­den­ter har in­te in­träf­fat men Vol­vo tar det säk­ra fö­re det osäk­ra och åter­kal­lar be­rör­da bi­lar för att få bäl­tet ut­bytt på Vol­vo-verk­stad. I Sve­ri­ge be­rörs 200 bi­lar och i USA 1 305 styc­ken. Be­rör­da ägare kom­mer in­om kort att få brev från Vol­vo där de om­beds upp­sö­ka verk­stad för kost­nads­fri åt­gärd. Hös­ten 2016 åter­kal­la­des bland an­nat XC90 för ett an­nat pro­blem med sä­ker­hets­bäl­te­na. Då hand­la­de det om en brist hos ett kopp­lings­stift i bäl­teslå­sen. XC90 är en av Volvos ab­so­lut säk­ras­te bi­lar ge­nom ti­der­na, mo­del­len har er­hål­lit myc­ket hö­ga po­äng för sitt krock­skydd, in­te ba­ra av Eu­ro NCAP ut­an även av ame­ri­kans­ka IIHS och NHTSA.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.