BATTERIER TESTÅTERVINNS

Bil - - FRAMVAGNEN -

Po­wervault har in­lett ett sam­ar­be­te rö­ran­de bil­till­ver­ka­rens ut­tjän­ta batterier. Des­sa ska i kom­bi­na­tion med sol­cel­ler tes­tas att an­vän­das i hem. Tes­ter­na ska re­da ut hur bra gam­la batterier fun­ge­rar som ener­gi­lag­ra­re och om det kan bli tal om en stör­re, kom­mer­si­ell, verk­sam­het. Till­verk­nings­kost­na­der­na för bat­te­ri­er­na skul­le då kun­na ka­pas med 30 pro­cent. En­ligt Re­nault har bat­te­ri­er­na en livs­längd på upp mot tio år i de­ras bi­lar, li­ka länge skul­le de kun­na tjänst­gö­ra i ett hem. Pro­jek­tet om­fat­tar 50 en­he­ter och star­tat i ju­li och ska på­gå un­der ett år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.