French con­nec­tion

Nya Re­nault Ko­le­os har vux­it or­dent­ligt men be­hål­ler at­trak­tivt pris och en om­fat­tan­de utrust­nings­lis­ta. Värd en plats på shop­ping­lis­tan.

Bil - - PROVKÖRT - TEXT: MIKAEL STJERNA FOTO: RE­NAULT

Det bå­dar gott. Un­der ska­let ru­var en upp­da­te­rad ver­sion av Nis­san X-trail, i år en av topp­säl­jar­na i Eu­ro­pa i su­var­nas mel­lan­klass. Här på press­kon­fe­ren­sen i Helsing­fors er­kän­de en Pr-man – i ett kort­va­rigt an­fall av är­lig­het – att 56 pro­cent av de­lar­na är ge­men­sam­ma. Men det syns in­te. Från sam­ma käl­la fick jag ock­så ve­ta att he­la 95 pro­cent av de syn­li­ga de­lar­na är uni­ka för re­spek­ti­ve mo­dell.

Den har allt­så sin all­de­les eg­na upp­syn, den­ne mul­ti­kul­tu­rel­le Re­nault Ko­le­os. Tek­niskt sett bör­dig i Ja­pan, men för­fi­nad av frans­män­nen och byggd på Re­nault-dot­tern Sams­ungs fa­brik i Syd­ko­rea. Det är ock­så un­der nam­net Sams­ung den säljs på hem­ma­mark­na­den.

Har bli­vit stör­re

Jäm­fört med sin fö­re­gång­a­re, den Ko­le­os som de­bu­te­ra­de 2008, har nya ge­ne­ra­tio­nen vux­it re­jält. Den är 4,67 me­ter lång, allt­så 15 cen­ti­me­ter läng­re än ti­di­ga­re. Bak­sä­tesut­rym­met är där­för all­de­les för­träff­ligt. Re­nault på­står till och med att det är bäst i klas­sen, vil­ket för­stås krä­ver att man vet vil­ka klass­kam­ra­ter­na är för att man ska för­stå stor­he­ten i det.

Den ha­de kun­nat va­ra sju­sit­sig som kon­kur­ren­ten Skoda Ko­diaq, 4,7 me­ter lång. Men Re­nault upp­ger att de har pri­o­ri­te­rat kom­fort och vikt och där­för be­grän­sar sig till två sä­tes­ra­der. I klar­text be­ty­der det att nå­gon på hu­vud­kon­to­ret i Pa­ris tyck­te att den tred­je sof­fan blev för dyr.

Ba­ga­geut­rym­met är re­la­tivt stort, men fäll­ning­en av rygg­stö­den är in­te sär­skilt ef­fek­tiv. Gol­vet blir allt an­nat än plant när rygg­stö­det är ned­fällt.

Två oli­ka die­sel­mo­to­rer finns att väl­ja mel­lan. En på 1,6 li­ter och 130 häst­kraf­ter och en två­li­ters på 175 häst­kraf­ter. Kö­per du den se­na­re kan du väl­ja mel­lan fram­hjuls­drift och fyr­hjuls­drift. För in­stegs­mo­del­len ges ing­et val, det är ba­ra fram­hju­len som dri­ver. Vin­ter­tid är för­stås fyr­hjuls­drift att fö­re­dra. Å and­ra si­dan är den fram­hjuls­driv­na ver­sio­nen snå­la­re.

En­ligt fa­briks­upp­gif­ter­na drar den 0,46 li­ter per mil i blan­dad kör­ning med ma­nu­ell lå­da.

Verk­lig­he­ten lig­ger in­te långt ef­ter. Ef­ter någ­ra tim­mars lång prov­kör­ning på glestra­fi­ke­ra­de lands­vä­gar norr om Helsing­fors stan­nar jag till och lä­ser av färd­da­torn. 27 mil har körts. Ge­nom­snitts­för­bruk­ning: 0,58 li­ter per mil.

An­stän­digt snålt för en stor suv på 130 häst­kraf­ter. Den star­ka­re två­li­tersmo­del­len är skri­ven för 0,54 li­ter per mil, då med au­to­mat­lå­da. Nå­got törs­ti­ga­re,

men re­la­tivt snål, den ock­så.

Det in­tryck som fram­för allt bi­ter sig fast ef­ter prov­tu­ren är kom­for­ten. Ko­le­os har rik­tigt in­bju­dan­de få­töl­jer fram med ett mit­tarm­stöd som går att ju­ste­ra i längd­led. Lägg till tyst och mjuk gång­kul­tur. 1,6 li­ter och 320 Nm räc­ker väl till. Den sto­ra mo­torn tyc­ker jag in­te er­bju­der så myc­ket ex­tra, men ef­tersom den är en för­ut­sätt­ning för att få fyr­hjuls­drift på me­nyn lär den bli stor­säl­ja­ren.

Gott om plats bak

Bak­sä­tet hann jag ock­så provå­ka i och jag kan rap­por­te­ra att ben- och takut­rym­met är myc­ket bra. Dess­utom är gol­vet näs­tan plant, och lå­ter mitt­pas­sa­ge­ra­ren få plats med föt­ter­na.

Ko­le­os till­hör fa­mil­jen ”sto­ra Re­nault” och har ock­så vis­sa de­sign­lös­ning­ar som känns igen från Ta­lis­man och Espa­ce. Fron­ten är näs­tan iden­tisk med Ta­lis­man, och även in­vän­digt ser vi släkt­ska­pet. Bland an­nat har Ko­le­os sam­ma stå­en­de bild­skärm, i bas­ver­sio­nen sju tum stor. Al­la Ko­le­os i Sve­ri­ge har na­vi­ga­tions­sy­stem som stan­dard­ut­rust­ning.

In­te minst med tan­ke på att pri­set star­tar på 259 900 kro­nor för en ma­nu­ellt väx­lad, två­hjuls­dri­ven Ko­le­os tyc­ker jag att Re­nault bor­de ha en chans tryc­ka in sig på bils­hop­par­nas in­köpslis­tor. Svens­ka Re­nault sät­ter dock si­na för­hopp­ning­ar till ver­sio­nen med 175 häst­kraf­ter, au­to­mat­lå­da och fyr­hjuls­drift. Pris 309 900 kro­nor.

Kon­kur­rens­kraf­tig

Er­bju­dan­det känns pris­värt. Mot­sva­ran­de bil med pre­mi­um­mär­ke kos­tar minst 100 000 kro­nor mer, än­då är det de som säl­jer bäst i su­var­nas mel­lan­klass.

En av de do­mi­ne­ran­de mo­del­ler­na i klas­sen är Vol­vo XC60, som in i det sista har va­rit en topp­säl­ja­re i Eu­ro­pa. I år kom­mer nya XC60 ut till hand­lar­na och kon­kur­ren­sen kom­mer att bli kniv­skarp.

Re­nault räk­nar med att säl­ja 400 Ko­le­os, främst av ver­sio­nen med 175 häst­kraf­ter, au­to­mat­lå­da och fyr­hjuls­drift. pris 309 900 kro­nor.

Bekvä­ma få­töl­jer med juster­bart mit­tarm­stöd bi­drar till kom­for­ten.

Pa­no­ra­maglas­tak kos­tar 11 900 kro­nor.

Dör­rar­na går ut­an­på bi­lens trösklar, som på gam­la Saab 900, för att man in­te ska smut­sa ner byx­or­na när man kli­ver ur. Man tac­kar!

Benut­rym­me och tak­höjd bak är ge­ne­röst till­ta­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.