Kan­tig men kul

Nya Hon­da Ci­vic Ty­pe R är snab­bast på Nür­bur­gring igen. Men an­nars är ny­he­ter­na lätt­räk­na­de.

Bil - - PROVKÖRT - TEXT: MAGNUS KVANDAL FOTO: HON­DA

Boy ra­cer-stu­ket le­ver vi­da­re på nya Hon­da Ty­pe R med en jät­tes­tor vinge på bak­luc­kan som ef­fek­tivt skym­mer bak­åt­sik­ten, tre (!) centralt mon­te­ra­de av­gasut­blås, stöt­fång­ar­split­ters i kol­fi­be­ri­mi­ta­tion och kan­ti­ga, grov­hugg­na for­mer.

Det som är nytt är att ka­ros­sen har bli­vit 38 pro­cent sty­va­re, att bak­vag­nen har gått till­ba­ka till en mul­ti­länk­kon­struk­tion i stäl­let för en tor­sions­ax­el, och att bi­len har fin­juste­rats och änd­rats på ett an­tal punk­ter. Spår­vid­den är bre­da­re, däc­ken är bre­da­re, hjul­ba­sen är läng­re och ae­ro­dy­na­mi­ken är op­ti­me­rad yt­ter­li­ga­re. Re­sul­ta­tet är en bil som kla­rar hög­re kurv­has­tig­he­ter. In­gångs­has­tig­he­ten till kur­van ef­ter Metzges­f­eld på Nür­bur­gring är till ex­em­pel tio km/h hög­re nu än i den gam­la bi­len. Mo­torn läm­nar ock­så tio fler häst­kraf­ter, in­red­ning­en har bli­vit mer mo­dern och so­fisti­ke­rad, och in­stru­men­te­ring­en är ny.

Hö­ga kurv­has­tig­he­ter ger bra varv­ti­der, och Hon­da Ci­vic Ty­pe R är nu åter­i­gen värl­dens snab­bas­te fram­hjuls­driv­na pro­duk­tions­bil runt Nür­bur­gring, med varv­ti­den 7 mi­nu­ter, 43 se­kun­der och 8 ti­on­de­lar. Det är 6,8 se­kun­der snab­ba­re än fö­re­gå­en­de ver­sion, som ha­de sam­ma re­kord när den lan­se­ra­des för gans­ka pre­cis två år se­dan. Den stal förstap­lat­sen från Re­nault Méga­ne Trop­hy R, och be­seg­ra­des av Volks­wa­gen Golf GTI Clubsport S nå­got år se­na­re. Men nu är allt­så Hon­da till­ba­ka på tro­nen. Hur länge det hål­ler i sig den här gång­en vet vi in­te.

Ac­cep­ta­bel kom­fort

Dres­dens kul­ler­stens­ga­tor är en ut­märkt plats att tes­ta körlä­get Com­fort, som är en an­nan ny­het för Ty­pe R. Ti­di­ga­re gick de ad­ap­ti­va däm­par­na ba­ra att stäl­la i lä­ge­na Sport och +R, men nu finns allt­så ett mju­ka­re lä­ge för att gö­ra bi­len mer an­vänd­bar på den här ty­pen av hop­pi­ga vägar. Det fun­ge­rar bra. Bi­len är fort­fa­ran­de fast i dämp­ning­en i kom­fort­lä­get, men kom­for­ten är ac­cep­ta­bel för bil­ty­pen. I lä­ge Sport

blir bi­len hår­da­re men fort­fa­ran­de följ­sam, me­dan +R gör bi­len fruk­tans­värt obe­kväm. Lä­get fun­ge­rar på ba­na, men ba­ra där.

Vår prov­tur går från Dres­den och drygt sex mil norrut till ra­cing­ba­nan Lau­sitzring, längs med Au­to­bahn. När fri fart rå­der och tra­fi­ken glesnar når bi­len 250 km/h ut­an att svet­tas. Hon­da anger en topp­fart på 272 km/h, och det lå­ter helt rim­ligt. Bi­len är bå­de snabb och sta­bil och fak­tiskt gans­ka be­hag­lig att åka i, trots ett upp­käf­tigt ytt­re. Men det finns en jät­tes­tor nack­del här, och det är ut­väx­ling­en. Mo­torn gör 3500 r/min i 140 km/h på högs­ta väx­eln, och runt det varv­ta­let är re­so­nan­sen från de tre av­gas­pi­por­na väl­digt stö­ran­de. Hög för­bruk­ning och hög ljud­ni­vå i mo­tor­vägs­fart för­stör en stor del av bi­lens po­ten­ti­el­la an­vänd­bar­het. Det är synd. Med en sjun­de väx­el ha­de bi­len, med sin fak­tiskt gans­ka go­da kom­fort och sta­bi­la väg­håll­ning, va­rit en ut­märkt Gt-bil. Så stor och så be­kväm har den bli­vit.

Men den lå­ga ut­väx­ling­en är en med­ve­ten kom­pro­miss från Hon­das si­da. Ut­väx­ling­en är sju pro­cent läg­re jäm­fört med fö­re­gång­a­ren. Det har för­mod­li­gen en hel del att gö­ra med bi­lens Nür­bur­gring-op­ti­me­ring.

Trivs på ba­na

På Lau­sitzring ste­ker so­len den svar­ta as­fal­ten. Som­ma­ren kom­mer ti­digt till syd­öst­ra Tyskland – här är det re­dan upp­åt 30 gra­der varmt. Ba­nan är 4,3 kilo­me­ter lång, har 14 kur­vor och en lång start-mål-ra­ka där bi­len når över 200 km/h in­nan broms­zo­nen.

Ci­vic Ty­pe R är en här­lig bil att kö­ra på ba­na. Här fun­ge­rar den tät­ste­ga­de ma­nu­el­la lå­dan ut­märkt, styr­ning­en är di­rekt, chas­sit är fint och för mig är den au­to­ma­tis­ka varv­tals­match­ning­en ett väl­kom­met hjälp­me­del. Det har in­te fun­nits ti­di­ga­re ef­tersom Hon­da tyck­te att fö­rar­na skul­le kla­ra det själ­va. Nu är det val­fritt. De rik­ti­ga pu­ris­ter­na kan stänga av sy­ste­met och tå-hä­la själ­va så myc­ket de ba­ra or­kar.

Trots att bi­len täv­lar mot fyr­hjuls­driv­na kon­kur­ren­ter som Su­baru WRX STI och Volks­wa­gen Golf R är den fort­fa­ran­de fram­hjuls­dri­ven. Men den har trots det ett fe­no­me­nalt grepp, myc­ket tack va­re diff­brom­sen och Con­ti­nen­tal Sport Con­tact 6-däc­ken med de fe­ta di­men­sio­ner­na 245/30 R20. Jag be­hö­ver ald­rig sty­ra emot vrid­mo­men­tet, trots full gas och 400 newton­me­ter på fram­hju­len. Hon­da ver­kar ha eli­mi­ne­rat vrid­mo­ments­styr­ning näs­tan helt.

Nya Ci­vic Ty­pe R är en väl­digt po­tent bil, och fruk­tans­värt snabb på ba­na. Att den tar sig Runt Nür­bur­gring på 7,43,8 är ett kvit­to på det – det är en tid som får många myc­ket dy­ra­re su­per­bi­lar att blek­na. Men jag vill in­te ha den. Ut­se­en­det gör bi­len rent pin­sam att åka runt med, och med den lå­ga ut­väx­ling­en blir den väl­digt oprak­tisk och job­big att ha att gö­ra med.

Bi­len bör­jar säl­jas i Sve­ri­ge sep­tem­ber i år, och kom­mer att kos­ta från 341 900 kro­nor, el­ler 379 900 kro­nor med Gt-pa­ket. Då in­går na­vi­ga­tions­sy­stem, två­zons kli­matan­lägg­ning, dö­da vin­keln-var­na­re med me­ra.

In­red­ning­en har pif­fats till.

Bakving­en är ing­en god vän när det ska fick­par­ke­ras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.