VÄRSTING-VOL­VON

Bil - - KONSUMENT - TEXT: ERIK WEDBERG FOTO: PA­TRIK LIND­GREN

P.G. Gyl­len­ham­mar ha­de en och det be­tyd­de att al­la skul­le ha en. Vi ta­lar för­stås om Vol­vo 244 Tur­bo som följ­de i Saabs tur­bo­fram­gång­ar och vi­sa­de att även en svensk kun­de ta för sig på Au­to­bahn. Vi kör Volvos åt­ti­o­talsvärsting!

Volvos förs­ta tur­bo­lad­da­de mo­dell kom som ett svar på jäk­ta­de af­färs­män i tidsnöd. Nå­got att åka långt och fort i ut­an att be­hö­va tul­la på kom­for­ten. Jo­a­kim An­tons­sons 244 Tur­bo är av förs­ta års­mo­del­len, 1981, men Volvos vd Pe­hr G Gyl­len­ham­mar var för­stås li­te fö­re al­la and­ra när han re­dan två år ti­di­ga­re fick sin tjäns­te­bil – en 244 Tur­bo med spe­ci­al­be­ställd mo­tor ef­tersom den rik­ti­ga pro­duk­tio­nen in­te kom­mit igång än. Gyl­len­ham­mars bil var allt an­nat än dis­kret med sin sig­nal­rö­da färg som sägs ha mat­chats av en på­se ge­lé­hal­lon från We­bes som all­tid fanns i dörr­fic­kan. Gyl­len­ham­mars bil var li­ka röd på in­si­dan med rött plysch­tyg och rö­da in­lägg i väx­elspaksknop­pen, allt spe­ci­al­till­ver­kat av Vol­vo Per­son­vag­nars eget sa­del­ma­ke­ri i Tors­lan­da. En ef­ter­mon­te­rad ladd­trycks­mä­ta­re och tids­ty­pisk Erics­son-te­le­fon hjälp­te ock­så till att skil­ja Gyl­len­ham­mars 244 Tur­bo från öv­ri­ga ex­em­plar.

Re­no­ve­rad i tre år

Jo­a­kim An­tons­sons 244 Tur­bo är be­tyd­ligt dis­kre­ta­re i sin sil­ver­grå ka­ross som ser ut att pre­cis ha rul­lat ut från fa­bri­ken. Just den här bi­len bygg­des 1981, men ser ut att va­ra dags­färsk. Det är re­sul­ta­tet av ett näs­tan tre år långt re­no­ve­rings­ar­be­te som bör­ja­de med en i stort sett tom ka­ross. Jo­a­kim har gjort allt så fa­briks­mäs­sigt som det går. Om man in­te viss­te att bi­len är re­no­ve­rad så skul­le man tro att den har stått in­låst i en tidskap­s­el se­dan da­gen den bygg­des. Al­la de­lar, även mins­ta skruv och gum­mi­list, är i nyskick.

Där­för är det in­te svårt att le­va sig in i rol­len som en åt­ti­o­ta­lets yup­pie, el­ler att för­sö­ka läg­ga sig till med en bred gö­te­borgs­ka och an­ta rol­len som P.G. Gyl­len­ham­mar. Då, lik­som nu, kun­de man in­te va­ra mer rätt än om man kom fa­ran­des med en tur­bo­fi­e­rad, svart grill, fe­mek­ra­de lättme­tall­fäl­gar och matt­svar­ta lis­ter runt ru­tor och strål­kas­ta­re. Det svar­ta fäl­tet mel­lan bak­lju­sen var yt­ter­li­ga­re ett en­kelt men ef­fek­tivt knep som fick Tur­bo-mo­del­len att se li­te slan­ka­re och spor­ti­ga­re ut.

In­te så myc­ket till sport­bil

Vi hop­par in ba­kom rat­ten, öpp­nar tak­luc­kan, läg­ger i et­tans väx­el och ga­sar iväg. Det förs­ta, över­sval­lan­de in­tryc­ket är att 240 Tur­bo är en be­kväm bil, be­kväm till och med mätt i da­gens mått. I lag­li­ga has­tig­he­ter är vind- och däck­ljud näs­tan ohör­ba­ra i ku­pén och fjäd­ring­en är här­ligt mjuk. Där­med ock­så sagt att 240 Tur­bo in­te är så värst myc­ket sport­bil. In­te alls fak­tiskt. I re­kla­men må Vol­vo ha jäm­fört si­na tur­bo­mo­del­ler på ett skämt­samt sätt med Porsche,

Lam­borg­hi­ni och Fer­ra­ri, men tur­bo­ladd­ning­en räc­ker in­te för att för­vand­la 240 till nå­got an­nat än en snabb di­rek­törs­trans­port.

Mo­tor med pon­dus

Stan­dard­mo­del­lens ro­bus­ta käns­la och bruks­bilska­rak­tär finns kvar, i en märk­lig kom­bi­na­tion med den star­ka mo­torn. Un­der den sals­golvsslä­ta mo­tor­hu­ven finns en mo­tor med pon­dus. Det är B21et-mo­torn, det vill sä­ga B21E med bräns­le­in­sprut­ning och tur­bo­ag­gre­gat från ame­ri­kans­ka Gar­rett med ett ladd­tryck på 0,67 bar och waste­ga­te-ven­til. Ef­fek­ten drevs upp från 106 till 155 häst­kraf­ter och vrid­mo­men­tet till 240 newton­me­ter. Det här är allt an­nat än en ner­vig ra­ce­mo­tor, sna­ra­re till­ba­ka­lu­tad och själv­sä­ker i sin po­tens. Tur­bo­ketchu­pef­fek­ten är in­te li­ka på­tag­lig som i Saabs förs­ta tur­bo­bi­lar och tack va­re bak­hjuls­drif­ten slip­per man brå­ki­ga kraft­ryck­ning­ar i rat­ten vid fullt på­drag. Även om kräng­nings­häm­ma­re och fjäd­ring är nå­got sty­va­re än i stan­dard­mo­del­len loc­kar Tur­bon in­te till någ­ra kurv­kra­man­de hög­farts­ak­ti­vi­te­ter ut­an sna­ra­re till lands­vägskör­ning med högt snittem­po. Den fyr­ste­ga­de väx­ellå­dan med elekt­risk over­dri­ve är be­hag­lig men in­te spor­tig. Den ser­vo­as­si­ste­ra­de styr­ning­en är lätt och till­räck­ligt di­rekt.

Mer im­po­ne­ran­de än pre­stan­dan är käns­lan av att sit­ta i det tuf­fas­te Vol­vo ha­de att er­bju­da. Det här är Vol­von som ha­de det mesta i ut­rust­nings­väg – central­lås, el­speg­lar, el­föns­ter­his­sar, sol­tak och lä­der­klädd ratt. Ex­tra flå­digt är det med ladd­trycks­mä­ta­re, di­gi­tal­kloc­ka med larm­funk­tion och has­tig­hets­mä­ta­re gra­de­rad till 220 km/h.

Det här är Vol­von som ha­de det mesta i ut­rust­nings­väg. Ex­tra flå­digt är det med ladd­trycks­mä­ta­re, di­gi­tal­kloc­ka med larm­funk­tion och has­tig­hets­mä­ta­re gra­de­rad till 220 km/h.

Ny mark­nad öpp­na­des

240 Tur­bo var en för­ut­sätt­ning för vad som skul­le kom­ma att bli en av Volvos störs­ta skal­per in­om mo­torsport­histo­ri­en. I och med lan­se­ring­en av 240 Tur­bo öpp­na­des en ny mark­nad för Vol­vo, plöts­ligt ha­de man vi­sat att en Vol­vo kun­de va­ra mer än ba­ra rym­lig och sä­ker och mot­be­vi­sat al­la som ill­vil­ligt be­skri­vit 240 som en gub­bil. Men att nöja sig med att ba­ra byg­ga en tur­bo­mo­dell fanns in­te på kar­tan, det skul­le kom­ma mer, myc­ket mer.

Re­jä­la stänk­skydd sig­na­le­rar att 244 Tur­bo in­te är nå­gon ex­tra­va­gant sport­bil ut­an en re­dig och fullt an­vänd­bar pre­standa­vagn.

Volvos in­te­ri­ör är in­te sär­skilt ex­klu­siv men be­hag­lig. Fyr­väx­lad ma­nu­ell lå­da med över­väx­el.

El­ma­nö­vre­ra­de föns­ter på al­la fy­ra plat­ser luk­ta­de lyx i bör­jan av åt­ti­o­ta­let. Dörrde­kor i sil­ver­plysch li­kaså.

B21et-mo­torn ger 155 häst­kraf­ter tack va­re Gar­rett-tur­bon. Mång­en tu­ning-en­tu­si­ast har dock lyc­kats skru­va upp ef­fek­ten be­tyd­ligt hög­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.