Volks­wa­gent-roc kom­paktsuv med­grepp

Nu pre­sen­te­rar Volks­wa­gen nya suv-mo­del­len T-roc, en kom­pakt sak full­prop­pad med det se­nas­te i tek­nik­väg och ben­sin- samt die­sel­mo­to­rer på mel­lan 115 och 190 häst­kraf­ter.

Bil - - FRAMVAGNEN -

Volks­wa­gen T-roc är en kom­pakt och Mqb-platt­forms­ba­se­rad suv då den är 423,4 cen­ti­me­ter lång. Det be­ty­der att den är 25,2 cen­ti­me­ter kor­ta­re än sto­re­bror Ti­gu­an, men det be­ty­der ock­så att den är 4,3 cen­ti­me­ter läng­re än Au­dis mot­sva­rig­het Q2. På bred­den mä­ter T-rock, ut­an yt­ter­back­speg­lar­na, 181,9 cen­ti­me­ter och på höj­den 157,3 cen­ti­me­ter. Ax­elav­stån­det är 260,3 cen­ti­me­ter, men and­ra ord näs­tan iden­tiskt med det hos Q2:an (260,1 cen­ti­me­ter).

Bi­len rym­mer fö­ra­re och fy­ra pas­sa­ge­ra­re. Med upp­fälld bak­sä­tes­rygg ryms 445 li­ter ba­gage vil­ket är 40 li­ter mer än i Au­di Q2. Är bak­sä­tet fritt från pas­sa­ge­ra­re kan det fäl­las en­ligt 60/40-prin­ci­pen och då ryms 1 290 li­ter, det är 240 li­ter mer än i Q2.

Fem oli­ka mo­to­rer

Till den svens­ka mark­na­den kom­mer T-roc med fem oli­ka mo­to­ral­ter­na­tiv i to­talt sex oli­ka ut­fö­ran­den. Samt­li­ga ver­sio­ner för­u­tom den sva­gas­te ben­sin­mo­torn är stan­dard­ut­rus­ta­de med 4Mo­tion-fyr­hjuls­drift som är per­ma­nent men där kraf­ten på elektro­nisk väg för­de­las mel­lan de bå­da hju­lax­lar­na. I nor­mal­fal­let, vid låg be­last­ning, sker dock den störs­ta driv­ning­en över fram­hju­len. De fyr­hjuls­driv­na mo­dell­ver­sio­ner­na har ock­så kör­pro­filsväl­ja­ren 4Mo­tion Acti­ve Con­trol som stan­dard.

De bå­da sva­gas­te mo­to­rer­na på bå­de ben­sin- och die­selsi­dan kom­mer med sex­väx­lad ma­nu­ell lå­da me­dan öv­ri­ga har sjuväx­lad Dsg-dub­bel­kopp­lings­lå­da (sva­gas­te die­seln finns med bå­da al­ter­na­ti­ven). Som van­ligt har 150-häs­tarsben­si­na­ren bräns­le­be­spa­ran­de cy­lin­derav­stäng­ning vil­ket be­ty­der att två av fy­ra cy­lind­rar stängs av vid låg be­last­ning.

Till Sve­ri­ge kom­mer T-roc i två ut­fö­ran­den, grund­ver­sion och GT. Oav­sett vil­ken ver­sion man väl­jer in­går vis­sa fö­ra­ras­si­stans­sy­stem som stan­dard, exempelvis mul­ti­kol­li­sions­broms, Front As­sist med au­tobroms­sy­ste­met Ci­ty Emer­gen­cy Bra­ke, fot­gäng­ar­de­tek­te­rings­sy­ste­met Pe­destri­an Mo­ni­to­ring och fil­håll­nings­as­si­sten­ten Land As­sist och trött­hets­var­na­re.

Ad­ap­tiv fart­hål­la­re, bak­ka­me­ra, tra­fik­stock­nings­as­si­stent och myc­ket mer finns som till­val.

Kring 200 000 kro­nor

En­ligt pre­li­mi­nä­ra upp­gif­ter kom­mer T-roc till Sve­ri­ge i bör­jan av 2018 me­dan för­sälj­ning­en re­dan har star­tat. Någ­ra svens­ka pri­ser är än­nu in­te of­fent­lig­gjor­da men i Tyskland klas­sas mo­del­len som en bil i pris­klas­sen 20 000 eu­ro.

Nya Volks­wa­gen T-roc är sys­kon med Au­di Q2.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.