Cay­en­ne kryd­das till

15 år har gått se­dan förs­ta ge­ne­ra­tio­nen Porsche Cay­en­ne såg da­gens ljus och nu är det dags för den tred­je ge­ne­ra­tio­nen. Här är allt om Porsches nya suv.

Bil - - FRAMVAGNEN -

Porsche har minst sagt gått för­sik­tigt fram med Cay­en­ne, i stäl­let för att kas­ta ut det gam­la har man valt att put­sa på det för­sik­tigt och ska­pa en bil som ut­se­en­de­mäs­sigt pas­sar bätt­re in bland öv­ri­ga nu­va­ran­de mo­del­ler. Vi kan till viss del för­stå Porsches för­sik­tig­het, Cay­en­ne har un­der många år se­dan förs­ta lan­se­ring­en år 2002 va­rit mär­kets ab­so­lut mest lön­sam­ma mo­dell och ett fram­gångsre­cept änd­rar man för­stås helst in­te på i onö­dan. Hjul­ba­sen är ex­akt den­sam­ma (2 895 mm) som ti­di­ga­re me­dan to­talläng­den har ökat med 63 mm till 4 918 mm. Nya Cay­en­ne är 1 983 mm bred, drygt fy­ra cen­ti­me­ter bre­da­re än fö­re­gång­a­ren. Ba­ga­geut­rym­met sväl­jer upp till 770 li­ter, vil­ket är 100 li­ter mer än fö­re­gång­a­ren.

Även in­vän­digt går Porsche för­sik­tigt fram. Skill­na­der­na mot ut­gå­en­de generation Cay­en­ne är vis­ser­li­gen sto­ra, men jäm­fört med nya Pa­na­me­ra är det svå­ra­re att se någ­ra stör­re skill­na­der. Vi no­te­rar för­stås den 12,3 tum sto­ra pek­skär­men och den nyut­for­ma­de mitt­kon­so­len men även körin­ställ­nings­vre­det på ratten som änd­rar bi­lens in­ställ­ning­ar. Fram­för ratten finns ett di­gi­talt mä­tarklus­ter, pre­cis som i Pa­na­me­ra.

Die­seln pa­u­sad

Vid lan­se­ring­en kom­mer Cay­en­ne en­dast att fin­nas i två ut­fö­ran­den – Cay­en­ne och Cay­en­ne S. Bå­da drivs av V6-mo­to­rer på 2,9 li­ter som i sin tur drivs av ben­sin. Instegs­al­ter­na­ti­vet Cay­en­ne (ut­an S) ger 340 hk, 40 mer än fö­re­gång­a­ren me­dan Cay­en­ne S ger 440 hk, 20 mer än fö­re­gång­a­ren. Om Cay­en­ne S är ex­tra­ut­rus­tad med Sport Chro­no-pa­ket ska den kla­ra 0-100 km/h på strax un­der fem se­kun­der.

Det kom­mer all­de­les sä­kert även två hy­bri­dal­ter­na­tiv, Cay­en­ne E-hy­brid och Cay­en­ne Tur­bo S E-hy­brid men hur det blir med die­se­lal­ter­na­tiv är li­te mer osä­kert. Det ryk­tas om att Porsche har pa­u­sat die­sel­mo­to­rer­na i al­la si­na nya mo­del­ler (Pa­na­me­ra går för när­va­ran­de in­te att be­stäl­la med die­sel­mo­tor) och det ver­kar som att även Cay­en­ne om­fat­tas.

Nya Porsche Cay­en­ne har Sve­ri­ge­pre­miär 20 ja­nu­a­ri och kom­mer att kos­ta från 745 000 kro­nor. Cay­en­ne S bör­jar på 925 000 kro­nor.

Nya Porsche Cay­en­ne på­min­ner myc­ket om den gam­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.