NYABMWM5 blir fyr­hjuls­dri­ven

Ef­ter lång vän­tan är nu nya BMW M5 pre­sen­te­rad. Cy­lin­de­ran­tal och mo­tor­vo­lym är de­sam­ma som ti­di­ga­re. Där­e­mot är ef­fek­ten upp­skru­vad till 600 häst­kraf­ter och bi­len har fått M xdri­ve-fyr­hjuls­drift. Det gör nya M5 näs­tan se­kun­den snab­ba­re än fö­re­gång­a­ren se

Bil - - FRAMVAGNEN -

Sex år ef­ter M5 generation F10 är det nu dags för BMW M5 generation F90 att änt­ra sce­nen. Vän­tan är allt­så över ef­ter någ­ra år av spe­ku­la­tio­ner, spi­on­bil­der, tea­ser­bil­der och tea­ser­fil­mer samt yt­ter­li­ga­re li­te fler spe­ku­la­tio­ner. Nu är det slut på spe­ku­le­ran­det, för nu kan vi slå fast att nya BMW M5, som ba­se­ras på se­nas­te 5-se­ri­e­ge­ne­ra­tio­nen G30, har en 4,4 li­ter stor bi­tur­bo­ma­tad V8 (pre­cis som fö­re­gång­a­ren), 600 häst­kraf­ter jämnt, 750 newton­me­ter och – för förs­ta gång­en – fyr­hjuls­drift. M xdri­ve kal­lar BMW nya M5:ans all­hjuls­drifts­sy­stem som skil­jer sig en hel del från ett van­ligt xdri­ve-sy­stem.

M xdri­ve kan en­ligt BMW stäl­las in helt ef­ter fö­ra­rens be­hag en­ligt fem oli­ka in­ställ­ning­ar i kom­bi­na­tion med an­tisladd­sy­ste­met. Själ­va fyr­hjuls­drifts­sy­ste­met har tre lä­gen – 4WD, 4WD Sport och 2WD. Nya BMW är allt­så fyr- hjuls­dri­ven – och bak­hjuls­dri­ven!

Re­dan i stan­dard­lä­get 4WD med in­kopp­lat Esp-sy­stem ska sy­ste­met va­ra en aning fri­kos­tigt och man ska kun­na lå­ta bakän­den be­ge sig ut på li­te ut­flykt när fö­ra­rens hö­ger­fot och hän­der sä­ger till om det. Vill man kö­ra mer ag­gres­sivt finns 4WD Sport-lä­get som tillå­ter fö­ra­ren att va­ra än mer kre­a­tiv ge­nom att skic­ka mer kraft till bak­hju­len än i van­li­ga 4Wd-lä­get.

Fö­ra­ren sät­ter grän­ser­na

Se­dan har bi­len än­nu ett lä­ge som den rädd­hågs­ne kanske ska lå­ta bli, näm­li­gen 2Wd-lä­get. Då kopp­lar bi­len helt bort driv­ning­en över fram­hju­len och den blir en­bart bak­hjuls­dri­ven. Till skill­nad mot i 4WD Sport-lä­get är det fö­ra­ren som he­la ti­den be­stäm­mer grän­ser­na, fram­för allt om Esp-sy­ste­met stängts av.

Med nämn­da driv­li­na, som ger 600 häst­kraf­ter mel­lan 5 600 och 6 700 r/min samt 750 newton­me­ter från lå­ga 1 800 r/min he­la vägen upp till 5 600 r/min, och fyr­hjuls­drifts­tek­nik är nya M5 be­tyd­ligt snab­ba­re än nå­gon av si­na fö­re­gång­a­re. 0-100 km/h går på 3,4 se­kun­der, det vill sä­ga 0,9 se­kun­der snab­ba­re än fö­re­gång­a­ren F10.

Kan nå 305 km/h

Topp­far­ten är på sed­van­ligt vis elektro­niskt be­grän­sad till 250 km/h, men – även det på sed­van­ligt vis – topp­farts­spär­ren kan så klart ju­ste­ras upp­åt. Med M Dri­ver’s Pac­kage slu­tar far­tök­ning­en in­te för­rän bi­len har nått 305 km/h.

Nya BMW M5 kan be­stäl­las från och med sep­tem­ber 2017 och kos­tar då från mot­sva­ran­de drygt 1,1 mil­jon kro­nor. Nå­gon svensk prislapp är i skri­van­de stund in­te of­fent­lig­gjord.

Vill man va­ra värst sat­sar man på ett av de 400 ex­em­plar som kal­las M5 First Edi­tion som in­ne­bär att bi­len är lac­ke­rad i fär­gen BMW ­In­di­vi­du­al Fro­zen Dark Red Me­tal­lic. Då in­går även bland an­nat hel­svart grill. Ka­la­set kos­tar då yt­ter­li­ga­re mot­sva­ran­de 186 000 kro­nor.

Kund­le­ve­ran­sen av nya M5 är pla­ne­rad till vå­ren 2018.

För 1,1 mil­jo­ner kan nya M5 bli din.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.