SPORTSVAN I NY SKRUD

Bil - - FRAMVAGNEN -

Öv­ri­ga mo­del­ler i ut­bu­det av Gol­far har upp­da­te­rats med ny och smar­ta­re tek­nik, exempelvis in­fo­tain­ment­sy­stem med se­nas­te ty­pen av funk­tio­na­li­tet och fler och bätt­re fö­ra­ras­si­stans­sy­stem, men ock­så med nya mo­to­rer. Nu tar des­sa ny­he­ter plats även i Sportsvan-va­ri­an­ten av Golf. Det in­ne­bär små för­änd­ring­ar på ut­si­dan så som fär­re rib­bor i gril­len, ny stöt­fång­a­re och nytt spoi­ler­par­ti. In­te­ri­ört är det sig likt bort­sett från in­fo­tain­ment­sy­ste­met (som är av se­nas­te typ, det vill sä­ga en stor gla­sy­ta med tryck­käns­li­ga knap­par). Fö­ra­ras­si­stans­sy­ste­met har byggts ut och in­ne­fat­tar nu­me­ra bland an­nat Front As­sist med Ci­ty Emer­gen­cy Bra­ke som kan brom­sa bi­len om fa­ra för kol­li­sion upp­mäts. Sy­ste­met re­a­ge­rar även på fot­gäng­a­re. And­ra tek­nis­ka hjälp­me­del som är nya för mo­del­len är exempelvis Trai­ler As­sist.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.