NYA NIS­SAN LEAF ÄR HÄR

Bil - - FRAMVAGNEN -

Sju år ef­ter förs­ta ge­ne­ra­tio­nens in­trä­de gör nu nya Nis­san Leaf en­tré. Värl­dens mest sål­da el­bil har änd­rat ut­se­en­de, bli­vit smar­ta­re och kan kö­ras ut­an att an­vän­da bromspe­da­len. Nya Leaf har ett bat­te­ri­pack som kan lag­ra 40 kwh, det vill sä­ga 33 procent mer än ti­di­ga­re. Tack va­re det­ta, och ef­fek­ti­va­re driv­li­na, upp­ges räck­vid­den till he­la 37,8 mil (51 procent läng­re sträc­ka än ti­di­ga­re). Det ska tilläg­gas att det är den ohe­der­li­ga Nedc-kör­cy­keln som kläm­mer fram den siff­ran. Den mer san­nings­en­li­ga ame­ri­kans­ka Epa-cy­keln me­nar i stäl­let att räck­vid­den lig­ger på 24,1 mil.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.