SÅ BLIR NYA VOL­VO V60

Volvos vik­ti­gas­te mo­dell – V60 – står nu i start­gro­par­na. Den kan till och med ax­la V70:s roll som folk­hems-vol­vo.

Bil - - PRESSTOPP - TEXT: HANS HEDBERG IL­LUST­RA­TION: ERIK ANDRÉN

And­ra ge­ne­ra­tio­nens Vol­vo V60 är pla­ne­rad att er­sät­ta da­gens ­ver­sion 2018. Det in­ne­bär att da­gens V60-mo­dell kom­mer att ha till­ver­kats i åt­ta år, vil­ket i prin­cip är ge­nom­snitt­ål­dern på en pro­du­ce­rad bil i mel­lan­klas­sen för till­fäl­let. Men Vol­vo vill mins­ka den ti­den till en­dast tre-fy­ra år i fram­ti­den.

Stra­te­giskt är nya V60 (gäl­ler än mer för bäst­säl­jan­de se­dan­ver­sio­nen S60) livs­av­gö­ran­de för Vol­vo Per­son­vag­nar. Där­för har ock­så ex­tra re­sur­ser satts in för att gö­ra mo­del­len sär­skilt ef­ter­trak­tad. Re­dan ti­digt i ut­veck­ling­en av den nya bygg­prin­ci­pen SPA, som byg­ger på flex­ib­la chas­si – och ka­rosslös­ning­ar med ett få­tal fas­ta mått, sat­tes grun­der­na för S/V60. Al­la grund­krav mås­te fun­ge­ra på den mins­ta bi­len. En stör­re bil – SPA lig­ger även till grund för den stör­re 90-se­ri­en – är all­tid enkla­re att ju­ste­ra och ka­libre­ra när det gäl­ler mått och vikt.

Hård konkurrens

Den nya mel­lan­klass-vol­von ska kon­kur­re­ra med Au­di A4, BMW 3-se­rie och Mer­ce­des C-klass.

Men även at­tac­ke­ra mot­stån­det från mer var­dagsnä­ra och rym­li­ga Ford Mon­deo och Volks­wa­gen Pas­sat som bå­da är att vän­ta i helt nya ver­sio­ner. Kon­kur­ren­sen är där­med sten­hård.

Vol­vogril­len i fron­ten blir stor och tyd­lig, di­a­go­na­len med för­ny­at järn­mär­ke kom­mer att upp­le­vas som en fräsch at­ti­tyd­ska­pa­re. Re­la­tivt lug­na si­do­lin­jer med mer ag­gres­si­vi­tet i bak­de­len jäm­fört med da­gens mo­dell kom­mer att väc­ka upp­märk­sam­het. Funk­tio- na­li­te­ten ökar, bland an­nat ge­nom att bak­sä­tet och ba­ga­geut­rym­met blir stör­re. Näs­ta V60 kan till och med va­ra ett al­ter­na­tiv till da­gens V70, med tan­ke på hur V90 ut­for­ma­des.

Sce­na­ri­ot för Volvos ut­veck­la­re har va­rit att sär­skilt spet­sa sig mot bil­kun­der som an­nars sik­tat in sig på Au­di och Lex­us. Nå­gon­stans där lig­ger kärn­vär­de­na och upp­le­vel­sen hos fram­ti­da Vol­vo­bi­lar. Med till­ta­lan­de design, se­nas­te chas­si – och driv­li­ne­tek­ni­ken samt ”smart­nes­sen” Lex­us lad­dat sin bi­lar med ska Vol­vo gö­ras oe­mot­stånd­li­ga för publiken.

Rent och strikt

In­red­nings­mäs­sigt blir det re­na och ra­ka lin­jer med skulp­te­ra­de dörr­si­dor, det vill sä­ga myc­ket likt ny­li­gen lan­se­ra­de XC60, och 90-bi­lar­na för den de­len.

En ny fram­ti­da Vol­vo ska för­bli en långre­se­kam­rat. Chas­si­mäs­sigt ska 60-­se­ri­en sam­ti­digt bli den mest kör­gla­da Vol­von nå­gon­sin.

Tack va­re SPA har Vol­vo­tek­ni­ker­na åstad­kom­mit en bil som ska lig­ga mel­lan Au­di A4 och BMW 3-se­rie i kör­upp­le­vel­se.

Driv­li­ne­mäs­sigt är det VEA och Twin Engi­ne som gäl­ler. Det be­ty­der fyr­cy­lind­ri­ga ben­sin – i fram­ti­den kan även tre­cy­lind­rigt bli ak­tu­ellt – och die­sel­mo­to­rer upp till två li­ter och i vis­sa fall kom­bi­ne­rat med el­mo­tor. V60 kom­mer pre­cis som da­gens mo­dell fin­nas i hy­brid­ver­sion med den skill­na­den att det blir fler ”grö­na” mo­del­ler.

Volvos nya fi­lo­so­fi är att vil­ken driv­li­na som sit­ter un­der ka­ros­sen ska spe­la mind­re roll för ut­se­en­det. Man kom­mer in­te att sär­skil­ja hy­bri­der så som många kon­kur­ren­ter gör. Det­ta in­ne­bär att elekt­ri­fi­e­ring­en an­vänts som ett verk­tyg för att op­ti­me­ra fart – och bräns­le­för­bruk­nings­pre­stan­da. Bland an­nat kom­mer topp­ver­sio­nen T8 AWD bli re­jält snabb – och snål – med drygt 300 häst­kraf­ter ur den kom­pres­sor- samt tur­bo­ma­ta­de två­li­ters­ben­si­na­ren plus yt­ter­li­ga­re 100 häst­kraf­ter ur el­mo­torn. Räk­na med att det även kom­mer en pre­stan­da­mo­dell vad det li­der.

Noll­vi­sion 2020

Vol­vo lo­var att ing­en som åker en Vol­vo pro­du­ce­rad från och med 2020 kom­mer att dö­das el­ler ska­das i tra­fi­ken. Mas­si­va re­sur­ser in­om sä­ker­hets­om­rå­det på så­väl den ak­ti­va som pas­si­va si­dan ska gö­ra V60 klass­le­dan­de.

Räk­na med fle­ra nya sy­stem som i förs­ta hand har för av­sikt att und­vi­ka en kol­li­sion. Au­to­no­ma styr – och broms­funk­tio­ner ska gö­ra det omöj­ligt att kra­scha med en ny Vol­vo i fram­ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.