NYA BMW X4 AVSLÖJAD

Bil - - FRAMVAGNEN -

Bil­der­na du ser här är spi­on­bil­der från Spar­tan­burg i South Ca­ro­li­na, det vill sä­ga tag­na i an­slut­ning till BMW:S fa­brik där mer­par­ten av X-mo­del­ler­na byggs. Fa­bri­ken är för öv­rigt BMW:S störs­ta, stör­re än ”mo­der­fa­bri­ken” i Mün­chen.

Nya X4 vi­sar upp en mer ut­dra­gen tak­pro­fil och hel­hets­in­tryc­ket är att nya ge­ne­ra­tio­nen, som för öv­rigt har in­tern­be­teck­ning­en G02 (nya X3 har G01), in­te upp­levs li­ka kom­pakt som i dag. Käns­lan är att ta­ket är läg­re pla­ce­rat än på da­gens mo­dell och den mind­re bakru­tan ver­kar av­slö­ja att den käns­lan är kor­rekt.

Vad gäl­ler mo­to­rer­na ser vi klart och tyd­ligt på bil­der­na att nya X4-ge­ne­ra­tio­nen bju­der på åt­minsto­ne en stor ny­het – M Per­for­man­ce-mo­dell­va­ri­an­ten X4 M40d. Nå­gon så­dan finns in­te i dag. M Per­for­man­ce-mo­del­ler­na i all ära, men det är de fyr­cy­lind­ri­ga va­ri­an­ter­na som kom­mer att ut­gö­ra grund­ut­bu­det och som till­ta­lar de fles­ta kö­par­na. Möj­ligt­vis får vi även se en ladd­hy­brid­va­ri­ant. Nå­gon gång näs­ta år pre­sen­te­ras nya BMW X4, då som års­mo­dell 2019.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.