A-KLASSENS VÄRSTING PÅ GÅNG

Bil - - FRAMVAGNEN -

Vi har sett mas­sor av maske­ra­de pro­to­ty­per på kom­man­de nya Mer­ce­des A-klass men nu har vi ock­så fått korn på värsting­en AMG A45.

När den väl kom­mer ut på mark­na­den så räk­na med att den har mer än 400 häst­kraf­ter vil­ket är en del för en än­då så pass li­ten bil. För att hål­la kon­troll på al­la häs­tar kom­mer med stor san­no­lik­het fyr­hjuls­drif­ten 4Ma­tic att in­gå i stan­dard­ut­rust­ning­en.

Som bil­der­na vi­sar är AMG A45 väl­digt låg och tro­li­gen för­sedd med en hård fjäd­ring. Frontspoi­lern har sto­ra luft­hål och hju­len är be­tyd­ligt hög­re och bre­da­re än på en van­lig A-klass.

I takt med att ut­veck­ling­en fort­sät­ter lär det kom­ma en stor bakvinge och fy­ra av­gas­pi­por. I dags­lä­get är pro­to­ty­pen ba­ra för­sedd med ett slut­rör på var­je si­da bak.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.