E-TRON QUATTRO PÅ NÜRBURGRING

Bil - - FRAMVAGNEN -

Det­ta är de se­nas­te bil­der­na på Au­dis kom­man­de el­driv­na suv, e-tron quattro. Själv­klart mås­te även en så­dan tes­tas på Nürburgring. Tys­kar­na vi­sa­de upp en kon­cept­bil re­dan 2015 och av bil­der­na att dö­ma be­hål­ler de myc­ket av lin­jer­na och stor­le­ken på bi­len. Men även om det ser ut un­ge­fär som vi för­vän­tar oss att Au­di Q6 kom­mer att se ut häv­dar Au­di att det är två helt skil­da vä­sen.

Au­di sä­ger vidare att bi­len kom­mer att kla­ra 50 mils kör­ning på full ladd­ning när den kom­mer på mark­na­den un­der 2018.

E-tron quattro kom­mer att dri­vas av tre el­mo­to­rer som i sin tur är kopp­la­de till ett hög­ka­pa­ci­tets­bat­te­ri. Mo­del­len kom­mer att till­ver­kas i fa­bri­ken i Brys­sel där även pro­duk­tio­nen av de eg­na bat­te­ri­er­na kom­mer att ske. Det kom­mer att in­ne­bä­ra en rad­da av om­flytt­ning­ar på and­ra bi­lars bygg­plats men det är som man sä­ger en helt an­nan histo­ria.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.