HYUN­DAI SANTA FE FÅR NY NOS

Bil - - FRAMVAGNEN -

Hyun­dais sto­ra suv Santa Fe bör­jar, i nu­va­ran­de form, bli till åren. En ny generation är un­der ut­veck­ling och vå­ra spi­on­bil­der vi­sar någ­ra av ny­he­ter­na.

Det förs­ta som slår oss är gril­lens nya form som li­rar helt i stil med Hyun­dais se­nas­te als­ter.

Stor­leks­mäs­sigt är det svårt att ut­ta­la sig om nya Santa Fe, men san­no­likt blir den stör­re än da­gens generation. Bi­len på vå­ra spi­on­bil­der ser klart stör­re ut än van­li­ga Santa Fe i dag, den ser mer ut som Grand Santa Fe, ba­se­rat på föns­ter­lin­jen över bak­dör­rar­na och bak­skär­mar­na. Det kan va­ra så att det är nya Grand Santa Fe vi tit­tar på, el­ler ock­så är det van­li­ga Santa Fe som har vux­it till sig or­dent­ligt.

För­hopp­nings­vis får vi ta del av en el­ler kanske fle­ra fram­ti­da ladd­hy­brid­va­ri­an­ter av Santa Fe. Hyun­dai och sys­kon­mär­ket Kia har ju sagt att de till 2020 ska släp­pa 31 oli­ka låg­ut­släpps­mo­del­ler där bå­de hy­bri­der, ladd­hy­bri­der och el­bi­lar in­går.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.