”Jag und­rar när Eu­ro­pa­väg 45, pulså­dern ge­nom Sve­ri­ges in­land, ska få en an­stän­dig stan­dard.”

Bil - - FRAMVAGNEN - RO­BERT COL­LIN

Eu­ro­pa­väg 45 är en av Sve­ri­ges far­li­gas­te vägar. Långa de­lar är sma­la, kro­ki­ga och över­allt är det på tok för myc­ket tra­fik i för­hål­lan­de till väg­stan­dar­den. En skam­fläck som vi loc­kar ut­länds­ka tu­ris­ter att kö­ra, nu när den gam­la Riks­vä­gen gra­de­rats upp till Eu­ro­pa­väg. Ut­an att vägen bli­vit bätt­re.

Jag har kört he­la den svens­ka sträc­kan från Gö­te­borg till Ka­re­su­an­do och jag har kört de­lar av vägen ota­li­ga gång­er. Från Gö­te­borg till Lapp­lands­grän­sen fle­ra gång­er var­je år, från Lapp­lands­grän­sen till Vil­hel­mi­na, till Sto­ru­man, till Gäl­li­va­re, till Malm­ber­get. Och till Ka­re­su­an­do. Och i om­vänd rikt­ning. Som­mar och vin­ter. Vägen är USEL! Sämst är den ge­nom Or­sa Finn­mark. Näst sämst ge­nom Här­je­da­len och söd­ra Jämt­land.

Kör den en gång

När jag kör­de E45 nu på sen­som­ma­ren be­stod tra­fi­ken till sto­ra de­lar av tys­kar och hol­län­da­re med hus­bil och svens­ka tu­ris­ter med hus­bil el­ler hus­vagn. Och hoj-åka­re. Och tim­mer­bi­lar och ut­länds­ka lång­tra­da­re. Och den lutt­ra­de orts­be­folk­ning­en.

Jag för­står om tu­ris­ter­na ba­ra kör vägen en gång. Det tar in­te lång tid för dem att för­stå att den grö­na väg­skyl­ten är ett skämt med li­vet som in­sats.

Så här bru­kar det se ut: Inga mö­tan­de bi­lar. Inga mö­tan­de bi­lar och inga mö­tan­de bi­lar. Sen en hus­vagn och 30 bi­lar i en tät kö bakom. Ett lång­samt for­don och noll chans att kö­ra om. Då blir det så här.

Ett par gång­er mö­ter jag än­då själv­mordspi­lo­ter. Fru­stre­ra­de fö­ra­re som in­te står ut med att lig­ga i kön läng­re. En gång en tysk familj i en Fol­ka­buss. En gång ett svenskt par i en V70. Bå­da gång­er­na mås­te jag tvär­brom­sa, näs­tan stan­na och svänga åt si­dan ut i den sma­la grus­kan­ten, för att den mö­tan­de kön är så tät att det in­te går att kom­ma in mel­lan bi­lar­na.

Skyl­tar­na vi­sar ömsom 70 och 80 kilo­me­ter i tim­men. Men of­ta är kön be­tyd­ligt lång­sam­ma­re.

En bro är 5,4 me­ter bred. Ing­en med hus­vagn el­ler hus­bil vill mö­ta en lång­tra­da­re där. Men även i öv­rigt är vägen så smal att många med hus­vagn slic­kar mitt­lin­jen med bi­len, och lig­ger en bit över på and­ra si­dan med slä­pet. Liv­räd­da.

Lik­nan­de olyc­ka

Här dog tre skolung­do­mar när de­ras buss väl­te i en vägren i vå­ras. På ex­akt sam­ma stäl­le strax sö­der om Sveg har en lång­tra­da­re just vält när vi kör för­bi ett par må­na­der se­na­re.

”Sam­ma” olyc­ka som med Berg­kva­ra-bus­sen. Last­bi­len med släp kom sö­der­i­från, fö­ra­ren ha­de kla­rat he­la den toksma­la vägen ge­nom Or­sa Finn­mark och kom ut på rak­sträc­kor­na fö­re Sveg. Kloc­kan tre på mor­go­nen. Det bör­jar ljus­na. Man slapp­nar ro­bert.col­lin@af­ton­bla­det.se av. Det är då det är som far­li­gast. Den här gång­en spill­des inga liv. Och yt­ter­li­ga­re ett par mil norr ut, norr om Åsar­na lig­ger en per­son­bil en bit från väg­kan­ten. Tur­ligt mel­lan al­la stor­ste­nar och stor­tal­lar.

Inga Eu-flag­gor kan­tar E45

Jag tän­ker på skryt­mo­tor­vä­gen Au­to­pi­s­ta de la Pla­ta som går norr ut från Se­vil­la. In­te en bil på vägen. Har ald­rig va­rit. Kom­mer ald­rig att bli. För det bor inga män­ni­skor där och ing­en vill kö­ra där. Där­för är det in­te hel­ler en be­tal­mo­tor­väg, för ing­en vill ju kö­ra där.

Nej, Eu-flag­gor­na vid al­la av­far­ter be­rät­tar vem som be­ta­lat ka­la­set. För att de en­sta­ka få­ra­her­dar­na och olivod­lar­na ska kän­na sig li­te mind­re bort­glöm­da.

Jag und­rar när Eu­ro­pa­väg 45, pulså­dern ge­nom Sve­ri­ges in­land, vägen som är ett mås­te för skogs- och gruvin­du­strin, och för tu­ris­men, ska få en an­stän­dig stan­dard. Ja, gär­na mo­tor­väg vis­sa sträc­kor, men åt­minsto­ne en bred lands­väg med re­jä­la av­kör­nings-och sikt­zo­ner längs vägen.

Kanske nye in­fra­struk­tur­mi­nis­tern ­Tomas Ene­roth vill sat­sa på vägen?

Eu­ro­pa­väg 45 ge­nom Or­sa Finn­mark. Tät tra­fik. Hus­vag­nar, hus­bi­lar och lång­tra­da­re. Men den svens­ka skat­teplån­bo­ken för­blir stängd. FO­TO: RO­BERT COL­LIN 12

Au­to­pi­s­ta de la Pla­ta. Eu-fi­nan­si­e­rad skryt­mo­tor­väg i söd­ra Spa­ni­en. Ing­en vill kö­ra där. Ing­en bor där. Ing­en ska för­bi. Men EU, in­di­rekt även svens­ka skat­te­be­ta­la­re, öpp­na­de plån­bo­ken. FO­TO: RO­BERT COL­LIN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.