”HAR PORSCHE BYGGT VÄRL­DENS BÄS­TA KOM­BI?”

Bil - - PROVKÖRT -

Porsches förs­ta kom­bi, Sport Tu­ris­mo, är den tred­je i ord­ning­en av ka­rossva­ri­an­ter på Pa­na­me­ra ut­ö­ver stan­dard­mo­del­len och den för­läng­da Execu­ti­ve. Många kan sä­kert kän­na sig upp­rör­da över att Porsche har sålt sin själ, bli­vit all­de­les för var­dag­li­ga och ba­ra tän­ker på peng­ar i och med kom­bi­lan­se­ring­en. Vi hör­de sam­ma vi­sa när Cay­en­ne lan­se­ra­des. Den här gång­en hand­lar det dock om ett myc­ket mind­re steg. Med Cay­en­ne gick Porsche från att ti­di­ga­re ba­ra ha byggt sport­bi­lar för en­tu­si­as­ter till att säl­ja sto­ra su­var till sta­tus­käns­li­ga för­orts­fa­mil­jer. Med Sport Tu­ris­mo är ste­get in­te stör­re än en ut­sträckt tak­lin­je.

Från B-stol­pen och bak­åt skil­jer sig Sport Tu­ris­mo från Pa­na­me­ra och Pa­na­me­ra Execu­ti­ve. Tak­lin­jen tap­par in­te höjd ut­an fort­sät­ter rakt bak­åt och först bakom bak­hju­len vän­der den nedåt och av­slu­tas med bak­ljus och stöt­fång­a­re vi kän­ner igen från van­li­ga Pa­na­me­ra. Pa­na­me­ra Sport Tu­ris­mo har på­tag­ligt tyd­li­ga kom­bi­lin­jer, även om Porsche in­te tar det svens­ka or­det kom­bi el­ler det eng­els­ka esta­te i sin mun så är det tal om en rik­tig kom­bi. Den vi­su­el­la skill­na­den mot van­li­ga Pa­na­me­ra är stor och det är nog många, in­klu­si­ve un­der­teck­nad, som vill häv­da att Pa­na­me­ra klär rik­tigt bra i sin kom­biryggsäck.

Den må va­ra snygg, men nyt­tan med Sport Tu­ris­mo kan ifrå­ga­sät­tas när man tit­tar i fak­tab­la­det. Den kraf­tigt om­ri­ta­de bak­de­len gör att ba­ga­geut­rym­met sväl­jer 50 li­ter mer än i van­li­ga Pa­na­me­ra. 50 li­ter. Det mot­sva­rar un­ge­fär stor­le­ken av en nor­mal­stor res­väs­ka. Stör­re är in­te skill­na­den. Det finns allt­så all an­led­ning att ifrå­ga­sät­ta vad vit­sen är. Vad kan Sport Tu­ris­mo till­fö­ra? För att få klar­het i det mås­te man ta sig an bi­len på rik­tigt, in­te ba­ra tit­ta på pap­pe­ret.

Enkla­re att las­ta

För det förs­ta – den som nå­gon gång har för­sökt att las­ta nå­got stort i en van­lig Pa­na­me­ra vet att det kan va­ra svårt. Ba­ga­geut­rym­met må va­ra hyf­sat stort men det är ock­så lågt. Längst bak ut mot stöt­fång­a­ren är last­höj­den in­te mer än ett par de­ci­me­ter och dess­utom har man en hög last­trös­kel att lyf­ta över. De pro­ble­men ex­i­ste­rar in­te i Sport Tu­ris­mo där det är lät­ta­re att till ex­em­pel hi­va in ett par flytt­kar­tong­er och smäl­la igen luc­kan.

För det and­ra – den som har sut­tit i Pa­na­me­ras bak­sä­te vet att det är be­kvämt, men ba­ra för två. Nå­gon tred­je sitt­plats i mit­ten finns in­te. Där finns ba­ra en bred mitt­kon­sol med arm­stöd och för­va­rings­fack. Den tred­je pas­sa­ge­ra­ren får skjut­sas i näs­ta vän­da. Det pro­ble­met ex­i­ste­rar in­te i Sport Tu­ris­mo där bak­sä­tet i stäl­let be­står av en sam­man­häng­an­de sof­fa med tre sitt­plat­ser. Mitt­plat­sen är för­vis­so smal,

obe­kväm och störs re­jält av den höga kar­dan­tun­neln som gör att det känns som att man grens­lar en mo­ped. Men än­då, man kan sit­ta tre där bak. Porsche sä­ger att den är 4+1-sit­sig. Som till­val kan man för­stås få även Sport Tu­ris­mo med två in­di­vi­du­el­la bak­sä­ten.

Många kom­bi­fi­nes­ser

För det tred­je – Pa­na­me­ra Sport Tu­ris­mo har fler på­kos­ta­de kom­bi­fi­nes­ser än de fles­ta van­li­ga kom­bi­bi­lar.

Bak­sä­tes­ryg­gar­na kan fäl­las i pro­por­tio­ner­na 40/20/40 och bil­dar ett näs­tan helt plant last­golv. El­ma­nö­vre­rad bak­luc­ka är stan­dard och som till­val finns ett last­pa­ket som gör att ba­ga­geut­rym­met ut­rus­tas med två ske­nor som gör att ut­rym­met kan av­grän­sas li­te hur som helst, ett last­nät och ett 230-voltsut­tag. Dess­utom har al­la mo­del­ler ut­om Pa­na­me­ra 4 luft­fjäd­ring som stan­dard.

Vid lan­se­ring­en finns kom­bin till­gäng­lig med fem oli­ka driv­li­nor. Det bör­jar med V6-mo­to­ri­se­ra­de och fyr­hjuls­driv­na 4, fort­sät­ter med V8-driv­na ben­si­na­ren 4S och die­selåt­tan 4S Die­sel, hy­brid­driv­na 4 E-hy­brid och top­pas med Tur­bo.

Den för­vän­ta­de stor­säl­ja­ren är 4S Die­sel som an­vän­der sam­ma fy­ra li­ter sto­ra V8 som Au­di SQ7 TDI. Där he­jas den på av tre tur­bosnur­ror, varav en är el­dri­ven. Här i Por­schen får mo­torn nöja sig med två tur­bo­ag­gre­gat och li­te läg­re ef­fekt – 422 hk och 850 Nm. Det räc­ker för­stås myc­ket mer än väl. Ing­en kan väl kla­ga på en die­sel­dri­ven kom­bi som gör 0-100 km/h på 4,3 se­kun­der? Den åtta­väx­la­de PDK-LÅ­dan och fyr­hjuls­drif­ten ger en im­po­ne­ran­de ef­fek­ti­vi­tet. Det mull­rar till en aning och se­dan är man up­pe i mo­tor­vägs­fart.

Svår­rätt­fär­di­gad

Porsche har in­te byggt värl­dens bäs­ta kom­bi, hur man än för­sö­ker rätt­fär­di­ga det onö­di­ga och dy­ra kö­pet av en Pa­na­me­ra så kan man in­te sä­ga att den är ett bra kom­bi­val.

Men visst är det ro­ligt att de nu även har en kom­bi i pro­gram­met.

Vem trod­de det för tju­go år se­dan?

Tak­lin­jen av­slu­tas med en vinge som höjs och sänks be­ro­en­de på has­tig­het.

Fram­sto­lar­na ger bå­de sport och kom­fort. Porsches förs­ta re­gel­rät­ta kom­bi­mo­dell är här och den blir den tred­je ka­rossva­ri­an­ten i ord­ning­en. En­dast 50 li­ter stör­re ba­ga­geut­rym­me men mer lätt­las­tat än van­li­ga Pa­na­me­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.