Fest­lig små­bil

Ford Fi­es­ta är en av de mest lång­li­va­de bil­mo­del­ler­na och nu kom­mer den i sin sjun­de generation. In­te rym­li­gast i klas­sen, men möj­li­gen ro­li­gast.

Bil - - PROVKÖRT - TEXT: JO­NAS BORGLUND FO­TO: FORD

Ve­te­fäl­ten sträc­ker sig be­tyd­ligt läng­re än ögo­nen kan nå i det tor­ra land­ska­pet kring Val­la­do­lid, cir­ka 15 mil nord­väst om Madrid. Det­ta är Spa­ni­ens korn­bod och skör­de­trös­kor­na dam­mar om­kring som jät­te­li­ka vårt­bi­ta­re över de oänd­li­ga fäl­ten. De är i prin­cip de en­da for­don man ser.

Att Ford valt den­na plats för prov­kör­ning­en är ge­ni­alt. In­te en bil på vägar­na, ut­om ett gäng Fi­es­tor. Vägar med långa ra­kor som för­byts till sling­ran­de, böl­jan­de kur­vor i det pla­tå­skif­tan­de land­ska­pet. Ge­nom små by­ar där man in­te ser en käft, un­dan­ta­get någ­ra gub­bar i skug­gan vid en bar.

Ned­drag­na per­si­en­ner och luc­kor för fönst­ren. De stänger ute vär­men som kan gå uppe­mot 40 gra­der. I dag är det små­ljum­met, ba­ra 33 och jag skän­ker en tack­sam­he­tens tan­ke till den som upp­fann luft­kon­di­tio- ne­r­ing­en, lik­som till chas­si­av­del­ning­en hos Ford. Nya Fi­es­ta är en rik­tig kurv­kra­ma­re med en ba­lans och av­stämd­het som jag tror är svårsla­gen i den­na bil­klass. Li­kaså styr­ning­en med fin käns­la och la­gom snabb­het. San­ning­en att sä­ga så har Ford va­rit duk­ti­ga på det här länge och det är gläd­jan­de att de in­te slar­vat bort det, ut­an tvärt om – ta­git det ett steg vidare. Platt­for­men är i prin­cip häm­tad från för­ra mo­del­len men har mo­di­fi­e­rats på fle­ra punk­ter, bland an­nat med nya buss­ning­ar, fjäd­rar och stöt­däm­pa­re, samt sty­va­re hjälp­rams­in­fäst­ning­ar.

In­ner­hju­len brom­sar

En an­nan ny­het är Electro­nic Tor­que Vecto­ring Con­trol som brom­sar in­ner­hju­len vid snabb kurv­tag­ning och där­med för över mer mo­ment till det ytt­re driv­hju­let. Nya

Fi­es­ta har fy­ra mil­li­me­ter läng­re hjul­bas, me­dan to­talläng­den ökat med 71 mil­li­me­ter och Fi­es­ta är nu över fy­ra me­ter lång, me­dan bred­den är den­sam­ma, ja in­te fy­ra me­ter, ni fat­tar. Det man vun­nit är bätt­re ben­plats bak och åt­ta li­ter stör­re ba­ga­geut­rym­me.

Pigg och stark

Den ben­sin­mo­tor som till­han­da­hålls un­der den­na se­ans är en en­li­ters tre­cy­lind­rig med 140 häst­kraf­ter och är ny­ast och star­kast. 100 och 125 häst­kraf­ter har fun­nits ti­di­ga­re och bå­da kom­mer att fin­nas kvar. En ny 1,5-li­ters die­sel med 120 häst­kraf­ter finns ock­så. Den går rik­tigt tyst och mjukt men det är ben­sin­mo­to­rer som det säljs ab­so­lut flest av i den här bil­stor­le­ken. Den nya 140-häs­ta­ren har 180 newton­me­ter till­gäng­ligt mel­lan 1 500 och 5 000 r/min. En pigg och stark li­ten gyn­na­re som in­te gör myc­ket vä­sen av sig.

Apropå ljud så har man job­bat en hel del med att få bort oöns­ka­de ljud med mer iso­le­ring och på den spans­ka as­fal­ten rul­lar bi­len för­bluf­fan­de tyst. Hur den lå­ter på Uppsala­vä­gen (E4) får vi åter­kom­ma till, men det ver­kar lo­van­de. Ljud man kanske öns­kar sig finns som till­val i form av B&O Play med 675 watt för­de­lat på tio hög­ta­la­re. Som stan­dard sit­ter li­te enkla­re spel­do­sor be­ro­en­de på ut­rust­ningsni­vå.

Inu­ti har det ock­så hänt gre­jer med ny mjuk in­stru­ment­brä­da och fär­re an­tal knap­par. I stäl­lets sköts många funk­tio­ner via pek­skärm.

En ny ni­vå för Fi­es­ta är Vig­na­le och det är den mest ex­klu­si­va med exempelvis lä­der­klädd ratt, väx­elspak och in­stru­ment­brä­da, åt­ta-tums pek­skärm med Sync 3 och en mas­sa an­nat go­dis. Vig­na­le med 140 häst­kraf­ter kos­tar från 213 800 kro­nor.

In­ropar­mo­del­len Trend 1,1 med su­ra 85 häst­kraf­ter har ett in­tro­duk­tions­pris på 133 900 kro­nor, men svens­ka Ford räk­nar med att Titanium 1,0T Ecoboost 100 blir bäst­säl­ja­ren som vid in­tro­duk­tio­nen kos­tar 143 900 kro­nor. In­tro­duk­tions­pri­ser­na gäl­ler till och med 31/8. Or­di­na­rie re­kom­men­de­rat pris för ovan nämn­da Titanium är 173 900 kro­nor. Lå­ter myc­ket om man tit­tar på kon­kur­ren­sen.

Den fjär­de ut­rust­nings­va­ri­an­ten är St-li­ne där bland an­nat fjäd­ring­en är fas­ta­re. Al­la va­ri­an­ter är fem­dör­rars då tre­dör­rars in­te im­por­te­ras. De ma­nu­ellt väx­la­de med 1,0T Eco­boost­mo­to­rer har ny sex­väx­lad lå­da som är smi­dig­he­ten själv. Au­to­mat finns en­dast att få (+12 000 kro­nor) ihop med 100-häs­ta­ren.

Au­tobroms stan­dard

Nya Fi­es­ta är stan­dard­ut­rus­tad med Emer­gen­cy As­sist, vil­ket bland an­nat in­ne­hål­ler au­tobroms med fot­gäng­ar­de­tek­te­ring. Väl­jer man pa­no­ra­ma­sol­tak ska man be­ak­ta att det sän­ker tak­höj­den gans­ka re­jält vil­ket ut­mär­ker sig främst i bak­sä­tet och dis­kva­li­ce­rar vux­na och långa barn.

Yt­ter­li­ga­re två mo­del­ler kom­mer un­der vå­ren 2018. Dels Acti­ve med mar­gi­nellt höjd mark­fri­gång och svar­ta plast­kan­ter runt hjul­hu­sen, men ock­så ST med tre­cy­lind­rig 1,5-li­tersmo­tor på drygt 200 häst­kraf­ter.

Jag har va­rit och kört bil i nor­ra Spa­ni­en för­ut. Li­ka öde då som nu och per­fekt för den som gil­lar att kö­ra ”ostört” och tes­ta vad bi­len går för. Nya Fi­es­ta gör in­te mig besvi­ken, tvärt om. Den kanske in­te är rym­li­gast i klas­sen, men den är un­der­hål­lan­de att kö­ra. Och kanske är det det vik­ti­gas­te?

En ny sex­väx­lad lå­da är stan­dard I 1,0T-mo­del­ler­na.

Emer­gen­cy As­sist med au­tobroms ock­så för fot­gäng­a­re, ving­el­var­na­re, skyl­ti­gen­kän­ning med me­ra.

Nya Fi­es­ta har åt­ta li­ter stör­re ba­ga­geut­rym­me än fö­re­gång­a­ren.

140 häst­kraf­ters 1,0T Ecoboost är en upp­skrämd ver­sion av den be­fint­li­ga en­li­ter­s­pjä­sen. 1,5 TDCI 120 hk är ny i Fi­es­ta.

Sto­lar­na är skö­na och har go­da in­ställ­nings­möj­lig­he­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.